در انتظار روزهای روشن

نماینده جمعیت امام علی(ع) در کرمانشاه:007 کیسه کاالهای ضروری با اولویت خانوادههای آسیبدیده توزیع میشود مسئول کمیسیون فعاالن غیردولتی : کمیته مردمی نوروز در سرپل ذهاب با شعار «با کودکان تا بهار» تشکیل شد

Shahrvand Newspaper - - جـامعه -

شهروند| یکی دو روز مانــده به بهار، شهر شلوغ میشد؛پارکبزرگشهرراصدایترانههای ُکردی،پُر میکرد.لباسهایرنگبهرنگزنانومردانمیگفت بهار آمده. موسیقی و رنگ و رقصهای گروهی محلی فریاد میزد، عید شده. هر سال، آخرهای زمستان که میشد، کرمانشاه، حتی دورافتادهترین روستاهایش هم مثل هــر جای دیگر، بوی عیــد میگرفت، بوی خرید ســفره هفتسین؛ ســبزه و ماهی و سنبل و ســمنو و .... جرینگجرینگ صدا میداد لباسها و شــالهای زنان و دختران به تکان پولکها. خانهها بوی نویی میگرفت، بوی تمیزی. فرشها از پشتبام آویخته میشد، پردهها کنار میرفت، شیشهها را برق میگرفت.

زنان و مردان هنــوز در صفهــا منتظرند؛ صف دستشــویی، صف حمام، صف نانوایی، صف ورودی فالن ســازمان و فالن ارگان و فالن نهاد، تا وسایلی بگیرند، مثل مواد غذایی یا آب و بخاری جدیدی که جایگزین بخاری سوخته قبلی شود، در صف وامی که معلوم نیست داده میشود، داده نمیشود. دست زنان کبود است، از آب ســردی که هر روز روی ظرفهای کثیف و لباسهــای کثیف میریزند و میســایند. دلشان هم کبود است، مثل دستها، مثل صورتها. از رنجی که میکشند، از خانههایی که دیگر نیست، از زندگیهایی که به باد رفت و خیلی از آدمهایش را برده. هنوز خیلیها رخت عزا به تن دارند، رسمشان است،یکسالسیاهپوشنددرغمازدستدادنعزیز. نه عید دارند، نه سفره هفتسینی، نه ماهی و سبزه و سمنویی. نه عیدی، نه خانهتکانی. خانهتکانی هم باشد،مگرچهدارندکهبتکانند،چهرختی،چهفرشی. لباسها همان لباسهای چند ماه پیش هستند که هر بار شسته میشوند و دوباره به تن میروند. زندگی هماناستکهازچهارماه،رویدیگرینشانشانداد.

چهار ماه پیش که زلزله آمد و اهالی کرمانشــاه را آواره کرد، هیچکس تصور نمیکرد، آنها همین مردم زلزلهزده کرمانشاه، قرار است سفره هفتسینشان را در چادرها یا کانکسهایی که حاال خانهشان شده، پهن کنند، روی فرشی که کهنه است و به زحمت از زیر آوار زلزله بیرون آمده. زلزلهزدههای کرمانشــاه، هنوز در حسرتند، در حسرت روزهای رفته. از محمد سهرابی میپرسم، حالتان چطور است، حالوهوای عید؟ پاسخ میدهد: «خواهرم، عید کجا بود، ما عید نداریم که.» از اهالی ســرپل ذهاب است که حاال دو ماهیمیشودازچادربهکانکسنقلمکانکرده،بازن و سه فرزندش. خانهاش روی زمینی که مسکن مهر از آن باال رفته بود، خراب شد، مثل خیلیهای دیگر، همسایههاوهممحلیهایش.

حاال کانکسهای ســفید که در مقابل 5میلیون تومان وام اســکان موقت بــه آنها داده شــد، خانه جدیدشان اســت که همان چند تکه وسیلهای که چند روز بعد از زلزله، در فضای سبز خیابان، پهن شده بود هم در آن جایش نمیشود. سهرابی میگوید که کارگرها چند روزی است دســت از کار کشیدهاند، کارگرانی که روی ساختمانهای مسکن مهر کار و دیوارها را خراب میکردند تا بلکه بعدا، آنجا را دوباره بسازند، چه موقعش را خدا میداند: «شهر مدیریتی نــدارد.» چهار ماه از زلزله 7.3 ریشــتری شــامگاه بیســتویکم آبان میگذرد و انگار همین دیروز بود که ویرانی آمد و سرپل ذهاب را تکان داد و روستاهای زیادی را ویران کرد. شهر کرمانشاه لرزش را احساس کرد، امــا خرابیاش را شــهرهایی 051کیلومتر آن طرفتر به چشــم دیدند. جاهایی مثل روستاهای کوییک که با خاک یکسان شــدند و مناطقی مثل سرپل ذهاب که خیلی از محلههایش، زیر و رو شد و ویرانی را به ثالث باباجانی و ازگله و روانسر و جوانرود و...همرساند.

همین چند روز پیش، برای ساکنان قبلی مسکن مهر،پیامکیآمد،ازبانکمسکنکهنسبتبهپرداخت قسط هشــدار داده بود، اهالی، دست و پایشان را گم کردند، وقت قسط دادن نبود، قسط خانههای ویران شده. سهرابی میگوید چند ســاعت بعدش، بانک مسکن دوباره پیام داد که «معذرت میخواهیم. فعال نیازی به پرداخت نیست.» سهرابی شوکه شده بود: «ما هیچ پولی نداریم، یک ریال هم نداریم، خیلیها بعد از زلزله کارشان را از دســت دادند، فقط آنها که کارمندبودندسرکارشانبرگشتند،یکعدهایهمکه کارگربودند،االنمشغولبهکارهاییهستند،امااغلب زلزلهزدهها بیکارنــد. از آن طرف هم قرار بود به ما وام داده شود، اما هنوز خبری از وام نیست. من ندیدم به کسی پولی داده شود، 5میلیون تومان بود که قرار بود برایاسکانموقتپرداختشود،اماوقتیکانکسهارا دادند،دیگرآن5میلیونتومانتعلقنگرفت.»

همهگرفتارند،زلزلهزدهها،نهبویعیدرامیشنوندو نهدرانتظارشهستند:«همهدرفکربدبختیهایشان هســتند، فکر آب گرم، فکر گرمای سال دیگر، فکر خانههایی که معلوم نیست چه موقع تعمیر میشــوند.» شهر تمیز نیست، شهرداری زبالهها را خوب جمــع نمیکند، حمام و دستشــوییها درســت کار نمیکنــد، یک روز باز اســت و یک روز بسته. اهالی گالیه زیاد دارند: «بچهها شپش گرفتهاند، آب برای شستوشو و حمام گرم نیست، خیلیها دیربهدیر حمام میرونــد، چارهای هــم ندارند. کسیبهفکرشاننیست.»

اهالی سرپل ذهاب میگویند که شهرشــان حالوهوای عید ندارد، کردهــا از یک هفته قبل از عید، شادیشان برای رسیدن بهار را شروع میکردند، رقص محلی داشتند، ساز و آواز داشتند، لباسهای رنگی به تن میکردند، شهر پر گردشگر میشد، شــهر رنگورویی پیدا میکرد، حاال چه؟ ســوت و کور اســت. نظری، یکی از اهالی زلزلهزده سرپل ذهاب اســت که آوارگی او را به شهر کرمانشاه کشانده: «شهر خاموش است، پارک بزرگ شــهر که قبال جایی برای تجمع مردم و شادیشــان بود، حاال پر از کانکس اســت، اگر جای سوزن انداختن باشــد، همــان جا یک کانکس از روی زمیــن باال آمده. فاضالب سرویسهای بهداشتی وارد رودخانه میشود و چند ماه دیگر،فاجعهایمحیطزیستیرقم میخــورد. بیماریها هم زیادند، مردم االن گرفتار سالک شدهاند.» نظــری میگوید که مســئوالن شــهری برای نــوروز برنامهای ندارند، شــهر آذینبندی نشده، هیــچ چیز بوی عیــد نمیدهد، مــردم خمودهاند، خســتهاند، چیــن صورتشــان عمیقتــر شده، چشمهایشان خسته اســت و دستهایشان پوستهپوستهازسرماست.

خانهنظریهمخرابشده،آنقدرکهفقطسقفش ماندهودرگروهخانههایتعمیرینوعیکقرارگرفته،

برای کودکان زلزلهزده از سرپل ذهاب تا ثالث باباجانی کارناوال شادی راهاندازی میشود پایگاه فروش محصوالت صنایع دستی خانوادههای زلزلهزده در کنار سفره هفتسین برپا میشود به مناسبت عید نوروز پوشاک و کفش میان کودکان زلزلهزده توزیع میشود

تاکنون اما خبری از ساختوساز نیست، آنها مستاجر هستند و براساس نظر استانداری کرمانشاه، تعمیر خانه مســتاجران با مالکان اســت. نظری میگوید که تعداد مستاجران در ســرپل ذهاب باالست و در برنامه اســتانداری به این گروه تنهــا وام 5میلیون تومانی بالعوض تعلق میگیرد و خبر خوبی که او و زلزلهزدهها را خوشــحال کرده، تعلق گرفتن عیدی 002هزارتومانیبه03هزارخانوادهزلزلهزدهاست.

روند ســاخت خانهها کند اســت و به تابســتان نمیرسد، گرمای سرپل ذهاب خیلی زودتر از جاهای دیگر شــروع میشود، تابســتانش گرم نیست، داغ اســت و خدا میداند در دمــای 54درجهای خرداد، وضع بهداشــتی مردم چه خواهد شد. با این همه اما نظری که یکــی از فعاالن اجتماعی ســرپل ذهاب است، میگوید که سازمانهای مردمنهاد، برنامههای نوروزیبرایاهالیزلزلهزدهدرنظرگرفتهاند.

فرزاد نســیمیپور، مســئول کمیسیون فعاالن غیردولتی اســت که از چند و چــون کارهایی که قرار است در عید برای اهالی زلزلهزده سرپل ذهاب انجام شــود، خبر دارد و به «شــهروند» میگوید که برنامههای نوروزی امســال، در این شهرستان دو بخش دارد، یکی برنامههای همیشــگی دولت است که هر ســاله انجام میشود، مثل استقبال از مسافران نوروزی و ... بخش دوم هم مربوط میشود به برنامههایی که بعد از زلزله در نظر گرفته شــده: «در آســتانه نوروز یک کمیته مردمــی نوروز در سرپل ذهاب تشکیل شــد، این کمیته متشکل از اعضای سازمانهای غیردولتی و نماینده سمنها و خیران اســت، حتی نماینده هنرمندان و ادارهها هم از اعضــای این کمیته هســتند.» کودکان در اولویت فعالیت این سمنها هســتند، شعارشان هم «با کودکان تا بهار» اســت و قرار بر این شده تا پوشاک و کفش میان کودکان زلزلهزده توزیع شود که به گفته نسیمیپور، برخی از این کاالها توزیع شــده و برخی هم درحال تهیهشدن است: «عالوه بر این اقدامات قرار است یک سلسله فعالیتهای فرهنگی و هنری هم در این شهرســتان برپا شود، اجرای جشــنواره موســیقی ســنتی و عشایری و همچنیــن برگــزاری غرفههایی بــرای نمایش مستندهای زلزله و برنامههای شاد برای کودکان با دعوت از هنرمندان ملی، در گروه این فعالیت قرار میگیرد.» نسیمیپور، یکی از اعضای این کمیته و فعال مدنی است و میگوید که کمیسیون فعاالن غیردولتی، در فرمانداری ســرپل ذهاب شــکل گرفته، اما در تالش اســت تا از هر گونه وابستگی دولتی دور باشــد: «بعد از زلزله مــا تالش کردیم سازمانهای مردمنهادی که پس از این اتفاق برای کمک به زلزلهزدهها وارد کار شــدند را جمع کنیم و هر هفته برای تبادلنظر و فعالســازی سمنها، جلسههایی برگزار میکردیم.» فرمانداری سرپل ذهاب برای عیــد برنامههایی دارد، یکــی از آنها برپایی نوروزگاه در ورودی ســرپل ذهاب اســت؛ زمینی به وســعت 2هزار متر که غرفههای فراوانی دارد و برنامههــای هنری و فرهنگــی در آن اجرا میشود.

عید که میشود، بهار که میآید، سرپل ذهاب، پر ازگردشگرمیشد،دیدنیهایکرمانشاهفراواناست، آبشارپیرانونقشبرجستهآنوبانینی،تنهابخشیاز این دیدنیهاست که هر سال، گردشگران زیادی را به خود میبیند، حاال چند روز مانده به عید، نسیمیپور میگوید که پیشبینی میشود بعد از زلزله، خیلیها تمایل داشته باشند برای سفر به این استان و بهطور مشــخص به مناطق زلزلهزده بیایند، از آن طرف هم برخی معتقدند به دلیل زلزله، شــمار گردشگران به اینمناطقکمشود،بااینهمهمسئوالنکرمانشاهبر این نظرند که نوروز امسال، گردشگران بیشتری وارد استانشوند.

جمعیت امام علی(ع) قرار اســت عید امســال در کنار زلزلهزدههای کرمانشاه باشد، برایشان اتوبوس شادی بیاورد، بستههای نوروزی میانشان توزیع کند و کالسهای آموزشی برگزار کند. جعفر دانشپرور، نماینده جمعیت امام علی(ع) در کرمانشاه است و از فعالیتهای اعضای این جمعیت در مناطق زلزلهزده کرمانشاه به «شــهروند» میگوید: «برای شب عید خانوادههای ســرپل ذهاب تا ثــالث باباجانی، 700 کیسه در نظر گرفته شــده که با اولویت خانوادههای آسیبدیده و کمبرخوردار توزیع میشود، همچنین قرار اســت کارناوال شــادی راهاندازی شود که برای زلزلهزدهها برنامههای شــادی اجرا کنــد.» داخل کیســهها، برنج، روغن، ربگوجهفرنگی، ماکارونی، آجیل، تنقالت شــب عید و مواد غذایی دیگر است که بین 700 خانواده نیازمند ســرپل ذهاب تا ثالث باباجانیتوزیعمیشود.بهگفتهدانشپرور،اینمناطق شرایطبحرانیترینسبتبهمکانهایزلزلهزدهدیگر کرمانشاهدارند.بههمیندلیلدراولویتکمکهاقرار گرفتند. گروه هدف کارناوالهای شــادی، کودکان هستند، اتوبوسهایی که از ســرپل ذهاب شروع به حرکت میکنند و به ثالث میرسند و در تمام مسیر برای کودکان، موسیقی پخش میکنند و برنامههای شاد اجرا میکنند. توزیع هدیه هم در برنامههای این کارناوالقرارمیگیرد.

پیشازاینکالسهایآموزشیوهنریبرایاهالی زلزلهزدهدرنظرگرفتهشدهبودوازروزجمعه،کانکس خیاطی هم به آن اضافه شد: «ما پایگاههایی متشکل از چند کانکس در کنار هم داریم که شــب عید، این کانکسها فعال خواهند شد. از آن طرف هم قرار است ساخت مجتمع چند منظور در ســرپل ذهاب آغاز شود تا مجموعهای با هدف توانمندسازی مادران در راستایاشتغالوآموزشکودکانشکلبگیرد.»

اما این تمام اقداماتی نیســت کــه جمعیت امام علی(ع) برای زلزلهزدههای کرمانشاه دارد. راهاندازی پایگاه فروش محصوالت صنایع دستی خانوادههای زلزلهزده هــم از دیگر برنامههاســت. پایگاهی که محصوالت دستســاز اهالی را به نمایش میگذارد تا فروخته شــوند. این پایگاه درســت کنار ســفره هفتسینیبرپامیشودکهورودیشهرسرپلذهاب قراراستپهنشود.

دانش پرور، سالهاست در این منطقه فعال است و حاال با گذشت چهار ماه از زلزله میگوید که معضل اساســی زلزلهزدهها، از زمانی آغاز میشود که فصل گرما از راه برســد: «وضع بهداشتی منطقه اورژانسی است،خیلیازخانههاتعمیریهستندوبایکتعمیر جزیی میتوانند قابل سکونت باشــند، این گروه از خانهها، 05درصد خانههای شهر را تشکیل میدهند و اگر مردم تا قبل از شروع فصل گرما به خانههایشان برنگردند، اوضاع شهر نابسامان خواهد شد.» گزارش موارد زیادی از سالک و شپش ازجمله این معضالت بهداشتی است که با شــروع گرما به مواردش افزوده میشود:«خدانکندوبابیایدکهاگربیاید،مردمخیلی اوضاعبدیپیدامیکنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.