رکوردهای69درچهاربازارمهم

بورس به کانال 001هزار واحدی نزدیک شد نفت از کانال 40 دالری به رکورد 60 دالری رسید دالر رکوردهای 4 و 5هزار تومان را در نیمه دوم سال 96 به ثبت رساند شمار معامالت مسکن در پایان سال 96 افزایش داشت

Shahrvand Newspaper - - اقتصاد -

شــهروند| بازارهای مهم ایران در نیمه دوم ســال 96 تحوالت قابل توجهی را پشت سر گذاشتند. بازار سرمایه که سال 96 را با شــاخص 77هزار واحد شروع کرده بود تا پایان ســال 96 به رکورد 001هزار واحدی نزدیک شد و به عقیده کارشناســان اگر دالر در پایان سال دوباره بازیگر ناخوانده اقتصاد ایران نمیشد این رکورد به ثبت میرسید. بازار مسکن هم درحالی سال 96 را به پایان رساند که دوره رکودی 5ساله را پشت سر میگذارد و حاال با رونق نسبی معامالت در ماههای پایانی سال گفته میشود که در سال 97 وارد دوره رونق میشود. در بازار نفت هم که سال 95 را به سختی پشت سر گذاشته بود در نیمه دوم سال اتفاقات مهمی رخ داد و قیمت جهانی نفت اوپک تا 62 دالر را تجربه کرد. این درحالی است که نفت پیش از این تا کانال 40 دالری سقوط کرده بود. بازار مهم دیگر بازار دالر بود که نیمه دوم ســال رکوردهای 4 و 5هزار تومان را به ثبت رساند و دالر را از کانال 3هزار تومان خارج کرد. حاال باید دید با شروع سال 97 و معادالت سیاسی و اقتصادی جدید بازارهای مهم ایران به کدام سمت و سو پیش میروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.