دالر سرکش شد

Shahrvand Newspaper - - اقتصاد -

دالر سال69 را با قیمت3هزار 700و تومان شروع کرد و در ادامه تا مرداد ماه تقریبا ثبات نسبی قیمت را حفظ کرد. بهای دالر در پایان مرداد 96 به 3هزار و 830 تومان رســید. به عبارتی اســکناس آمریکایی در طول 5 ماه نخست سال 96 تنها نوسان 100 تومانی قیمت را تجربه کرد اما دالر از شهریور کمکم شیب صعودی را در پیش گرفت.دالردرنیمهمهرماهبودکهبراینخستینبارواردکامال4هزارتومانیقیمتشد.دالردربهمنماهبه4هزار و 500 تومان رسید و در ادامه حتی به کانال 5هزار تومان وارد شد اما با ورود نیروی انتظامی به بازار، ارز آمریکایی به صورت موقت در بازار ایران به4هزار 400و تومان رسید اما در روزهای پایانی سال دوباره روند صعودی گرفت و به باالتر از4هزار 800و تومان رسید. بازار سال69 درحالی بسته شد که فعاالن بازار هیچ پیشبینی دقیقی درباره سرنوشت دالر در سال79 ندارند و آن را مشروط به تصمیمگیری ترامپ درباره برجام میدانند.

اسکناس آمریکایی در نیمه دوم سال 96 رکوردهای 4هزار و 5 هزارتومان را ثبت کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.