سال خوش نفت

Shahrvand Newspaper - - اقتصاد -

شهروند| نفت که ســال 96 را با قیمت 49.19 سنت آغاز کرده بود، در پایان فروردین توانست رکورد 5۲.18 سنتی را به نام خود به ثبت رســاند. برخالف ماه ابتدایی سال، نوسانات طالی سیاه در ماههای بعدی سه ماهه اول سال نزولی شد و در آخرین روز بهار روی 43.9 دالر جاخوش کرد. 3 روز بعد از آغاز گرمترین فصل ســال، نفت اوپک به پایینترین حد خود رســید و رکورد 4۲.58 دالر را به ثبت رساند.

بعد از آن روز بود که نفت روند صعودی به خود گرفت و نیمه نخســت ســال را به قیمت 53.18 دالر به پایان رساند. با سردتر شدن هوا بهای نفت افزایشی شد و در آخرین روز پاییز به 6۲.83 دالر رسید. 9 بهمن امسال بود که نفت اوپک به باالترین قیمت خود در سال جاری رسید و با رسیدن به قیمت 68.46 روز شــانس اوپکیها نام گرفت. بعد از آن روز بهای نفت تا حدی تعدیل شد و اسفند را در محدوده ۲6 دالر به پایان رساند.

آخرین آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی در نیمه نخست سالجاری، ارزش افزوده گروه نفت 8.5درصد بوده است. این درحالی است که نیمه نخست ســال گذشته 16.9درصد را برای ارزش افزوده ایــن بخش ثبت کرده بودند. آخرین آمارها از صادرات نفت کشــور حاکی از آن اســت که ایرانیها موفق شدند 777میلیون بشکه را به مقاصد کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کنند. سال 96 نخستین سالی بود که درآمدهای نفتی براســاس آنچه بودجه پیشبینی شده بود، محقق شد و مقدار مازاد درآمد هم از صادرات نفت خام عاید کشــور شد. در سال 96 حدود 81درصد افزایش قیمت نفت را تجربه کرد که برای اوپکیها اتفاق خوبی بود.

صنعت نفت بیش از ســایر بخشها از برجام منتفع شد و هرگونه تغییر در این رویه میتواند این صنعت را متضرر کند.

طالی سیاه در سال 96 به رکورد 62 دالری در بازار جهان رسید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.