بازار مسکن در آستانه رونق

Shahrvand Newspaper - - اقتصاد -

سال 1396 درحالی به پایان خود نزدیک میشود که بازار مســکن پس از حدود 5سال رکود، در ماههای پایانیسالافزایشمعامالتهمراهبارشدقیمتراتجربهکرد.رونقینسبیکهکاهشسودسپردههایبانکی در پایان نیمه نخست سال به شکلگیری آن دامن زد. پیشبینی تحلیلگران این بود که با کاهش نرخ سود، سرمایههای سپرده شده در بانکها وارد حوزه مسکن شود، سرمایهگذاری در این بخش افزایش یافته و عرضه و تقاضای مسکن نیز در وضع متعادلی قرار گیرد. همزمان با آغاز سال 96 بود که روند نزولی بهای مسکن در پایتخت متوقف شد و قیمتها با یک شیب مالیم در مدار صعود قرار گرفت. آمارهای ارایهشده حاکی از آن است که مسکن در پایان بهار رشد حدود5درصدی را نسبت به مدت مشابه سال59 تجربه کرد. فرارسیدن تابستان وآغازفصلجابهجاییهاپویاییوتحرکرابهبازاربازگرداندوشهریوربارشد01درصدینسبتبهمدتمشابه سال گذشته به پایان رسید. بازار معامالت مسکن تهران در آخرین ماه پاییز امسال متفاوت از چند سال اخیر بود. حدود81هزار معامله واحد مسکونی با متوسط قیمت1 /5میلیون تومان در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت تهران به ثبت رسیده است. حجم فروش واحدهای مسکونی در این ماه تقریبا تا5 1/ برابر آذرماه سال گذشتهافزایشیافتونرخرشدمتوسطقیمتهمبهحدود51درصدرسید.اینرکوردهایجدید(درمقایسه با حدود پنجسال اخیر) در نرخ رشد متغیرهای اصلی بازار مسکن، که در ادامه روندی تقریبا مشابه از ابتدای فصل پاییز رخ داد، از تغییر شرایط کلی بازار مسکن تهران حکایت دارد. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان دربهمنماه5درصدنسبتبهدیماهافزایشپیداکردکهباالترینرشدماهانهقیمتازاردیبهشت39 تاکنون محسوب میشود. بررسی آمارها حاکی از آن است که همزمان با روزهای پرالتهاب بازار طال و ارز سطح قیمت مسکن نسبت به بهمن پارسال5/0۲درصد رشد کرده است. حاال تحلیل بسیاری از کارشناسان از تداوم رشد قیمتهادرسال79حکایتمیکند.

خرید و فروش ملک در ماههای پایانی سال 96 افزایش داشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.