دالر سد رکوردشکنی بورس

Shahrvand Newspaper - - اقتصاد -

بازار سرمایه سال 95 را در شــاخص 77هزار و 03۲ واحد به پایان رساند. اما در سال 96 شرایط در این بازار در جهترشدشاخصپیشرفت.البتهدرنیمهنخستسالنوساناتشاخصبسیارمحدودبودامادرنیمهدومسال شاخصواردمداررشدشد.شاخصکلبورسکهشهریور تامرز68هزارواحدپیشرفتهبودتوانستدردیماهبا عبوراز89هزارواحدبهکانال99هزارواحدینزدیکشودوپیشبینیهارابرآنقراردهدکهبازارسرمایهتاپایان سال 96 کانال 001هزار واحدی را تجربه خواهد کرد. اما درنهایت این اتفاق رخ نداد و بورس در ماه پایانی سال با ریزش شاخصها مواجه شد. در آخرین هفته اسفند 96 شاخص کل بورس به کانال 59هزار واحد ریزش کرد. کارشناسان بازار سرمایه علت عمده این موضوع را نوسانات قیمت دالر میدانند که در روزهای پایانی 96 دوباره کانال4هزار 800و تومان را رد کرد و سرمایههای سرگردان را به سمت بازارهای واسطهای کشاند.

شاخص کل بازار سرمایه در سال 96 تا آستانه کانال 001هزار واحدی پیش رفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.