افزایش 9درصدی مصرف بنزین در سال 97

Shahrvand Newspaper - - اقتصاد -

شــهروند| «مصرف بنزین در سال آینده رشــد حدود 9درصدی را تجربهخواهدکرد»محمدرضاموسویخواهمدیرعاملشرکتملیپخش فرآوردههای نفتی درحالی چنین پیشبینی برای سال 97 دارد که میزان مصرف روزانه تا 1۲ اســفند 3.8میلیون لیتر بوده است. حاال پیشبینی میشود با توجه به افزایش تولید و واردات خودروها رشد مصرف بنزین در سال79،8.8 تا9درصد باشد. (78میلیون و008هزار لیتر میانگین مصرف روزانهسال79)موسویخواهبابیاناینکهتوزیعبنزینسوپراز3.3میلیون به 7.3میلیون لیتر رسیده است، گفت: در سالجاری میزان تولید این نوع بنزین ۲1درصد رشد داشته است و برای سال 97 پیشبینی میشود که 0۲درصد رشد داشــته و به 4.5 تا 5میلیون لیتر برسد. به گفته او، میزان مصرف بنزین طی روزهای باقیمانده تا پایان سال 96 به 001میلیون لیتر برسد. ضمن اینکه با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش تعداد مسافرتهای خارجی و افزایش ســفرهای داخلی میزان مصرف بنزین افزایش خواهد یافت. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بیان کرد: در میزان مصرفگازمایعنیزیکدرصدکاهشراشاهدبودیمودرمصرف CNG نیز با متوسط کارکرد 0۲ ساعت 65میلیون مترمکعب ظرفیت و با 16 ساعت کارکرد 44میلیون لیتر ظرفیت داریم که فقط 0۲میلیون مترمکعب آن استفاده میشود. در سال 96 کمتر از یکدرصد رشد داشتهایم با توجه به اینموضوعکارگروهیتشکیلشدهوتمهیداتیاندیشیدهشدهتادرتقاضا تحریک ایجاد شود هرچند خودروهای جدید کارخانهای کمتر CNG سوز

تولید میشــود ضمن اینکه تفاوت قیمت بنزین و CNG نیز کم است و باعثعدمتمایلبهمصرفایننوعسوختشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.