جوانان هالل همراه با مردم در نوروز

Shahrvand Newspaper - - هالل -

باید بدانیم مس//أله تصادفات جادهای اموری نیست که فقط بهدس//ت راهنمایی و رانندگ//ی تا دولت حلوفصلشودبایدتمامنهادهاپادررکاببگذارندتا بافرهنگسازیصحیحایمنیرانندگی،باعثکاهش چشمگیراینگونهحوادثشوند جمعیت هاللاحمر نهادی است که در این زمینه در دو مقوله کار و تالش میکند، در وهله اول در حوزه پیشگیریکهسازمانجوانانهاللاحمرمیباشدکهجوانان،زیر92سالعضواین سازمانمحسوبمیشوند دانشجویان و جوانانی که با کارهای ابتکاری و خالقیتی با برپا نمودن ایستگاههای متفاوتچهدرحوزهسالمتوایمنیوفضایدوستدارکودک،مسافرانراترغیب میکنند تا در این چادرها ضمن بهرهوری کمی استراحت کنند تا نکات ایمنی و سالمت بارها یادآوری شود که به این نکات ضمن توجه و حساسسازی، اهتمام ویژهایداشتهباشند دراینپستهابهحوزهسالمتویژهتوجهشدهاستکهدراینپست،دانشجویان پزشکیوپیراپزشکعضوکانونهایدانشجوییجمعیتهاللاحمرایستگاهیرا به خود اختصاص دادهاند تا رانندگان و مسافران ضمن مراجعه بتوانند از پیامهای محوری که در کالسهای یونیسف و ستاد مبارزه با موادمخدر تا هاللاحمر برای آنهابرگزارکردهاست،استفادهوتستسالمتیخودرادراینچادرهاتنظیمکنند در بخش دیگری از این ایس//تگاه، جوانان هاللاحمر از مسافران و رانندگان قول میگیرند قولیکهچاشنیآنبرایحفظایمنیمسافراناست،رانندگانواعضایخانوادهبه نکات ایمنی مندرج در عهدنامه پایبند میشوند و زمانی که پایبند به این عهدنامه ش//دند باید امضا کنند این قول آنها را متعهد به کمپین نه به تصادفات جادهای میکندوکودکیکهدرونماشینوعضوخانوادهمیباشدبهعنوانهمیارافتخاری هاللاحمردرمیآیدوبهپدردرحینرانندگینمرهمیدهدواگرپدرنکاتایمنی را رعایت کرد در پست بعدی ایمنی و س//المت هاللاحمر هدیه خود را دریافت میکند، جوانان هاللاحمر حتی در ماش//ین هم مواظب مس//افران هستند و با حساسسازیکهبوجودمیآورندمسافرانراترغیبمیکنندکهبعدازیکساعت رانندگی یک ربع استراحت کنند، آری به ایمنی تقاضایی است که جوانان هالل احمری از مردم طلب میکنند جوانانی که از بهترین دوران زندگی خود، از با هم بودنهادرکنارخانواده،ازتفریحو...زدهاند،البتهبیمزدومنتتامسافرینصحیح وسالمتدرکنارخانوادهازروزهایبهاریاستفادهکنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.