همیاران جوان هاللاحمر همراه مسافران

Shahrvand Newspaper - - هالل -

سازمانجوانانجمعیتهاللاحمرفرصتفرهنگي غني و خوبي براي تحکیم فرهنگ انساندوس//تي و ارتقاي کمال انساني در س//ایه وحدت، رحمت و مودت است. هر س//اله در ایام نوروز زمانی که مردم خ//ود را برای س//فرهای نوروزی آم//اده میکنند، یقهآبیهای سازمان جوانان هاللاحمر خود را برای استقبالوهمراهیبامردمدرگوشهگوشهایرانآماده کرده و مهیای پذیرایی از آنان میشوند.امسال هجدهمین سال همراهی جوانان هاللاحمر با مسافران نوروزی است؛ سالی که همت جوانان برای کاهش و بهبود رفتارهای ترافیکی است.جوانان هاللاحمر متفاوتتر از جوانان دیگر نوروز خود را سپری و سال جدید را آغاز میکنند. شاید خیلی از جوانان در لحظه تحویل سال در آغوش گرم خانواده حضور داشته باشند ولی جوانان هاللاحمر هر ساله سال نو خود را با خدمت به مردم و در کنار مردمبودن تجربه وآغاز میکنند.س//الی که با تالش برای کاهش تلفات جادهای در نوروز ش//روع و با توسعه فرهنگ خدمت داوطلبانه و فعالیتهای بشردوستانه سپری میش//ود.آری جوانان هاللاحمر همان جوانانی هس//تند که نوروز خود را با خدمت به مسافران نوروزی گذرانده و در فعالیتهای بشردوستانه در کنار دیگر دوس//تان خود در پستهای سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر ایفای نق//ش میکنند.جوانان هاللاحمر متمایزتر از جوانان دیگر کش//ور در ایام نوروز دغدغه و فکرشان پیشگیري و کاهش تلفات انس//اني به هنگام بروز حوادث و سوانح از طریق ارتقاي س//طح آگاهي امدادي و بشردوستانه مسافران نوروزي اس//ت؛ این در حالی است که دیگر جوانان در کنار خانواده در حال طیکردن تعطیالت و سفرهای نوروزی خود هستند؛ ولی جوانان هاللاحمر با پذیرش فعالیت دیگر در تالش برای ماندگاری در اذهان مسافران با خدمتبههمنوعهستند.بهراستیکهجوانانهاللاحمرترویجدهندگانفرهنگ ایثار و کمک به دیگران در هنگام نیازمندي آنان هستند؛ این فرهنگ را میتوان بارز و آشکار در خدمات جوانان هاللاحمر در ایام نوروز مشاهده کرد، جوانانی که شبانهروزیدرتکاپویخدمتهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.