جوانان ایستاده بر بلندای مهرورزی

Shahrvand Newspaper - - هالل -

سقفومحدودهایبرای«خوببودن»وجودندارد؛ خوبیومهربانیوازخودگذشتگیدرفطرتوذات عشق است؛ عشق به همنوعان . مگر مهرگستری غیرازایناستکهباآگاهیساده؛مانعحوادثناگوار شد؟چه نیکوس//ت اهداف واال و مقدس جمعیت هالل احمر! که همچون آهنربایی متاثر از نیرویی ماورایی و مغناطیسی تو را به سمت خود همچون کهرباجذبمیکند!چهزیباستدلدرگرومهربههمنوعان؛اسیرسرشتپاک انس//انیت گردد.بعد از تب و تاب و شلوغیها و استرسهای اسفند ماه؛ با آمدن بهار؛ یک آرامش نسبی به زندگی همه برمیگردد ولی دغدغه و استرس جوانان هاللاحمر در تمامی نقاط دور و نزدیک جغرافیای کشور آغاز میشود.آغازی برای یک رسالت بزرگ در جهت کاهش فاجعههای بزرگتر. در روزهای اول بهار کههمهمردمدرتعطیالتوکنارخانوادههادرحالسپریکردنلحظاتخوش و ثبت خاطرههای ماندگار زندگی هستند؛ جوانان هاللاحمر برای حفظ این امنیت و آرامش؛ جس//ورانه در پستهای طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران نوروزی؛برایهموطنانارایهخدماتمینمایند.باصدایهرزنگوتلفنیتپش قلبها تندتر میشود که مبادا لبخندی از صحنه روزگار محو شود.روزهای پر از آرامش ابتدای بهار و نوروز؛ با ش//ور و ش//وق جوانان و داوطلبان و آگاهسازی مسافران برای یک سفر ایمن و سالمت سپری میشود. استقبال از رویدادهای دلانگیز زندگی سایرین در تعطیالت؛ رضایت بشردوستان هالل احمری را به همراهدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.