لذت طبابت داوطلبانه در کرمانشاه

Shahrvand Newspaper - - داوطلبان -

شــهروند| دکتر صادقعلی تاریکی، پزشــك داوطلب جمعیت هاللاحمر اســتان گلســتان و متخصص بیماریهای اعصاب و روان است که در کاروان سالمتی که به مناطق زلزلهزده کرمانشاه اعزام شــده بود، مشــارکت فعالــی در ویزیت و حمایت روانی بازماندگان حادثه داشــت بهطوری که بیش از هزار بیمار در نخستین کاروان سالمت، ویزیت و داروی رایگان دریافت کردهاند.

او میگوید: دیر رسیدن به وضع آشفته بیماران روحی و روانی و نیمهکاره رهاکردن فرآیند درمان، دالیلی اســت که حاال، باعث شده در این مناطق، مشــکالتی چون افســردگی، اقدام به خودکشی و اضطراب مزمن بر اثر زلزله بســیار بیشتر شایع باشد.

دکتر تاریکی میگوید: ایــن دالیل باعث کماثر شدن روشهای درمانی هم میشــود و از طرفی این درمانها بســیار گرانقیمت اســت. در واقع، بروز آســیبهای روانی در چنین حوادثی در همه سنین مانند هم بوده و اختالفی که وجود دارد در نحوه درمان آن در زنان، کودکان و ســالمندان به دلیل قــدرت دفاعی پایینشــان اســت. به بیان دقیقتر، جــدای از اینکه آمار ابتــال به اینگونه بیماریها در این منطقه، وضعی هشــداردهنده و ناگوار اســت و زمان زیادی میبرد تا شرایط به

حال عادی و مطلوب برگردد، تجربه جدید من در این کاروان نیز حاکی از این است که حتی بعضی بیماریهای ســاده جســمی مانند زخم معده و فشارخون آســیبدیدگان نیز تشدید شود. با این حســاب میبینیم که درخصــوص بیماریهای روانی این عزیزان، دو مشــکل جــدی با یکدیگر ترکیب شدهاند. یعنی از یك طرف هم آمار ابتالی جدید بازماندگان به مشــکالتی چون بیخوابی، بیاشــتهایی، افســردگی و خوابهای پریشان و افکار خودکشــی درحال افزایش است و از طرف دیگر، آمار بیماریهای جسمی هم، درحال شتاب گرفتن است.

این پزشــك داوطلب کــه ســابقه حضور در کاروانهــای ســالمت متعددی در اســتانهای

گلســتان، سیستانوبلوچستان دارد، معتقد است با اینکــه جنس زلزله طوری اســت که نمیتوان انتظار داشــت خاطرههای خوبی از این برنامهها داشــت، اما این بار وقتی دختر جوانی را دیدم که به خاطر زلزله، تمام امید و انگیزهاش را برای ادامه زندگی از دست داده بود و قصد خودکشی داشت را توانستم با مشاوره متقاعد کنم که از این کار به دلیل وجود پدر سالخوردهاش و نیاز او به حمایت، منصرف شــود و بارقههای امید به زندگی در آن جوانه بزند بسیار خوشحال شدم.

او تأکیــد میکند: هنوز فاصله شــرایط زندگی این هموطنان با اســتانداردها فاصله زیادی دارد چون هنوز نه مدرســهای، نه آب و برقی و نه خانه بهداشــتی وجود دارد، اما چیزی کــه این میان

بسیار زیبا و قشنگ است حس همبستگی مردم و حضور دلگرمکنندهشان در این مناطق است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.