کتاب های پیشنهادی برای تعطیالت نوروز

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

داستانیکشهر

جای این رمان جــذاب احمد محمود در هر لیســت و فهرســت پیشنهادی خالی اســت. رمانی درجه یــک درباره روزهای دلمرده و کسالت بار تبعید یک مبارز سیاسی در روزهای بعد از کودتای بیستوهشتمردادسیودوکهبهچناندستاوردیختمشدهکه خواندن این رمان را برای هر کسی که دل در وادی ادبیات روز ایران نهاده،واجبمیکند.محمودبااینرمانوبهکلبامجموعهآثارش جاییایستادهکهاگرجبرزبانیوجغرافیایینبود،راحتمیشداو رادرقامتیکیازبزرگانادبیاتدنیاتصورکرد. آتشبدوندود

ماناترین رمان نادر ابراهیمی درباره شخصیتهای افسانهگون قوم ترکمن که داستانشان از دیروز تا به امروز ادامه یافته؛ از آن داســتانهایی اســت که عالقهمندان ادبیات ایران زمین حیف استآنرانخواندهباشند.نادرابراهیمیکهبهعنواننویسندهای پرکارشناختهمیشود،درآثارشازیکاستانداردویژهبهرهمند است که این را بهویژه میتوان در بحث زبان روایتش پیگیری کرد. آتش بــدون دود از این نظر در نقطــه اوج کارنامه خود ابراهیمینیزمیایستد... جسدهایشیشهای این رمان درخشان که هشت- نهسال پیشبهچاپرسیده؛ازآنداستانهایی اســت که خواندن و دوبــاره و ده باره خواندنشحالخوانندهراخوبمیکند. داستانی در ادامه دنیای ذهنی و آرمانی نویســنده؛ در همان حال و هوا و آدمها و رفاقتها و عشقها و سیاستوجنایتچنانزیبانوشتهشدهکهبهمسعودکیمیایی شایستگی این را نیز میبخشد که او را بیتوجه به کارنامه پربار سینماییاش صرفا بهعنوان نویسنده نیز جزو بهترینهای این عرصهبهخصوصدریکدههاخیربهشمارآوریم. رازهایسرزمینمن

رضا براهنی در این کتاب که میتوان آن را تنها رمــان خــوب کارنامه این نویسنده و تئوریســین عرصه ادبیات نامید؛ بعد از پرداخت به شماری روایت افسانهگون با مایههای بیگانه ستیزی در ادبیات عامه آذربایجان، در کنار شــخصیت اصلی قصهاش که مترجمی است در اداره مستشاری نظامی آمریکا در تبریز، تماشاگر را به ســفری تلخ و طوالنی در گوشههای کمتر گفته شدهتاریخنزدیکاینمرزوبوممیبردونکتهمهمامااینجاست کهادبیاتنیزدراینسفرهمراهوهمگامخوانندهاست... دریاروندگانجزیرهآبیتر

درروزهایطوالنیتعطیلیبدنیست آدم مجموعه داســتانی هم دم دست داشته باشــد و هر وقت مجالی بود در تورقی کوتاه داستانی خوانده و روزش را بهاری کند. از میان انبوه داستانهای کوتاهمنتشرشدهدراینسالهاشایددریاروندگانجزیرهآبیتر بیشتر به کار این روزها بیاید... عباس معروفی با اینکه بیشتر با رمان درخشان ســمفونی مردگان به یاد آورده میشود، اما میشود گفت دریاروندگان جزیره آبیتر بیشتر و بهتر میتواند تواناییهایداستانپردازیوزبانیاورابهمخاطبعرضهکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.