هوشنگ گلمکانی/ منتقد، روزنامهنگار و مترجم سینما

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

کتاب: «چتر ژاپنی»؛ ویکتوریا توکاروا: باز هم پرویز دوایی عزیز ما را در لذت کشف دیگری شریک کرده است. کتاب «چتر ژاپنی» را که مجموعهای از هشت قصةکوتاهازویکتوریاتوکارواستانتشارات«جهانکتاب»اخیرامنتشرکردهاست.قصهها پیشازایندرفصلنامة«نگاهنو»چاپشدهواینکدریکمجموعهگردآمدهاست.پیگیرانودوستداراننوشتههای دوایی میدانند که ترجمه برای او حکم «کار» را ندارد. او معموال وقتی دســت به ترجمة اثری میزند که به دنیای خودشنزدیکباشدوبهآناحساسنزدیکیودلبستگیکند.اینبارهمبرخورداتفاقیبایکیازقصههایاینخانم نویسنده روس (متولد 1937 در لنینگراد سابق و پتروگراد امروز) باعث شده بگردد دنبال آثار دیگر نویسنده و آنها را درواقعبرایدلخودشترجمهوبرایکسانیکهچنینآثاریرادوستدارندمنتشرکند.

خوددواییدرمقدمةکتابباقلمشیرینهمیشگیاشسرگذشتچاپاینکتابوشرححالیازنویسندهاش را نوشته است. کتاب تازه به دستم رسیده و هنوز فقط دو تا از قصههایش را خواندهام و منتظر تعطیالت نوروز هستم برای خواندن بقیهاش، اما اگر حتی هیچ از آن هم نخوانده بودم و با این پرسش شما روبهرو میشدم، اسم پرویز دوایی کافی بود که خواندن «چتر ژاپنی» را بیتردید بهعنوان «پیشنهاد نوروزی» توصیه کنم. آنهایی که با آثار دوایی آشــنایی دارند که هیچ. آنهایی که آشنایی ندارند، چنانچه پس از خواندن «چتر ژاپنی» در مورد نوشتههای مترجمش و دنیای او کنجکاو و به آن عالقهمند شدند، پیشنهاد میکنم سه جلد «نامههای پراگ» او را (درخت ارغوان، به خاطر باران، روزی تو خواهی آمد) که آنها را هم انتشــارات «جهان کتاب» منتشر کرده بخوانند. بعد که قالبش به ذهنتان گیر کرد، «راه خود گوید که چون باید رفت». خودتان میروید و بقیهاش را همپیدامیکنید.

اگر اهل سینما هم هستید تماشای فیلم «سه بیلبورد خارج از ابینگ میزوری» (مارتین مکدانا) را در روزهای تعطیلپیشنهادمیکنم.اینفیلمیکباردیگرجادویفیلمنامهرادرسینمایاینسالهاثابتکرد.فیلمیکهنهجزو سینمایتکنولوژیکوتخیلیپرازجلوههایویژهکامپیوتریاست،نهستارهمحوراست،نهساختاریتجربیوروایتی غیرمنتظرهونامتعارفداردونهحتینشانهقدرتخارقالعادهایدرکارگردانیواجراست.یککارگردانیاستاندارد، با یک فیلمنامه درخشان، چنین جلب توجه کرده است. همان عاملی که چارلی کافمن را به ستاره تبدیل کرده و سریالهایآمریکاییدههاخیرراچنینمحبوبوخیرهکنندهساخته،بدوناینکهکارگردانیمتعارفواستاندارد آنها هویت خاصی داشته باشد که بتوان کار کارگردانهای مختلف یک سریال را از هم تشخیص داد. مارتین مکدانا همبهخاطرفیلمنامههایشچنینشاخصوبرجستهشده.بهنظرمیرسددورانفیلمنامهنویسساالریدرسینمای جهانشروعشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.