تکلیفمان را با ورزش روشن کنیم!

Shahrvand Newspaper - - ورزش - کاظماولیایی کارشناسمدیریتفوتبال

در سالی که گذشــت ورزش ایران روزهای نســبتا خوبی را ســپری کرد اما میتوانست از این بهتر هم باشــد. در آن حــدی که توقع داریم و هزینه میکنیم و باید موفق میشدیم، نشدیم. چون ورزش ایران و تمام فدراسیونها مشــکالتی شــبیه به هم دارند و تا وقتی این مشکالت پابرجا باشــند باید به موفقیتهای مقطعی در ورزش دلخوش کنیم. متاســفانه در کشــور ما دولت تبدیل به قیم ورزش شده که این موضوع نمیتواند به ســود این پدیده مهم و پرطرفدار باشد. دولت تبدیل به متولی و متصدی ورزش کشور شده درحالیکه ساختار ورزش اقتضــا میکند دولتهــا فقط متولی باشند و اداره ورزش برعهده مردم باشد.

متاسفانه در ورزش ما حتی انتخاب روسای فدراســیونها برعهده دولت قــرار میگیرد و طبیعی اســت که در این میان منافع دولت بیشــتر از هر چیز دیگر باید تأمین شــود. در هیچ کشوری حتی عقبافتادهترین کشورها نمیبینیم که وزیر تیمداری و باشگاهداری کند و رئیس مجمع دو باشــگاه باشد.در درازمدت این موضوع نه به نفع ورزش اســت نه به نفع دولت چون به تدریج معضلــی مثل آنچه در کشتی رخ داده و آقایان قادر به حلوفصل آن نیستند رخ میدهد. بعد از 04سال باید تکلیف ورزش ایران با خیلی چیزها روشن شود چون بالتکلیف بودن، مصلحت ورزش ما نیست.

ما باید تکلیفمان را با ورزش کشــور روشن کنیم. همین اتفاقی که اکنون برای کشــتی رخ داده ممکن است با تحقیق و تفحص بقیه فدراســیونهای جهانی برای ســایر رشتهها ازجمله فوتبال رخ دهد.

واقعا تعجبآور است که فدراسیون فوتبال نامه مکتــوب به فیفا نوشــته و تأیید میکند که فوتبال ایــران دولتی نیســت و به صورت خصوصی اداره میشــود و ما دقیقا اساسنامه فیفا را اجرا میکنیم. کجــای دنیا اینطور به صورت واضح دروغ میگویند؟آیا این دروغها چهره ملت ایران را در دنیا تخریب نمیکند؟

چطور میتوانیم به این سادگی دروغ بگوییم آن هم درحالیکه مهمترین و پرطرفدارترین تیمهای فوتبالمان دستشان در جیب دولت است و زیرمیزی از دولت پول میگیرند؟ چطور میشود که حتی قوانینی که خودمان تصویب کردیــم را رعایــت نمیکنیــم و درحالیکه میدانیم نباید بخش نظامی تیمداری کند اما تیمهایی مثل ملوان و تراکتورسازی در فوتبال حضور دارند و بودجه خود را از نیروی دریایی و سپاه تأمین میکنند؟

درست است که ما در سال 96 عناوین فردی و تیمی قابــل اعتنایی به دســت آوردهایم اما باید نگاهمان به دوردستها هم باشد. جوانان ایرانی به دلیل محدود بودن تفریحاتشــان، بیشتر وقت خود را در ورزش سپری میکنند اما نمیتوانیم از این پتانسیل به بهترین شکل استفاده کنیم. باور کنید ورزش ایران پتانسیل کسب موفقیتهای بیشــتر از این را دارد اما متاســفانه نحــوه اداره ورزش و منفعتهای موقتــی باعث شــده نتوانیم آنطــور که باید موفق باشــیم. من نمیتوانم بــه ورزش ایران در ســال 96 نمره قبولی بدهم چون روزهایی را در آینده میبینم که ورزش ایران به انزوای بینالمللی دچار میشود.

لغو میزبانی ایران در جامجهانی کشتی یکی از همین اتفاقات تلخی است که دیر یا زود برای رشتههای دیگر و میزبانیهای بینالمللیشان رخ خواهــد داد. باالخره تا یــک زمانی و یک جایی میتوان دروغ گفت و همه چیز را وارونه نشان داد. باید بیاییم و شهامتی به خرج دهیم و تکلیف برخی چیزها روشن شود.

همین ماجرای حضور بانوان در ورزشگاهها معضلی عجیب در ورزش اســت که میتواند در آینده برای فوتبال ایران دردسرساز شود. اگر طبق قوانین کشــور ما بانــوان نباید در ورزشــگاهها حضور داشته باشند پس چرا در بســکتبال آنها را راه میدهیم و در والیبال و فوتبال راه نمیدهیم؟چرا وقتی تحت فشــار قرار میگیریم قوانیــن خودمان را هم نادیده میگیریم و از رئیس فیفا میخواهیم بیاید و رئیسجمهوری ما را قانع کند که بانوان را به ورزشگاههای فوتبال راه بدهیم؟

من اطمینــان دارم کــه ورزش ایران مثل یک دوندهای اســت که جلوی پای خودش مانع میگذارد تا ســرعتش کم شود وگرنه ما از کشورهای همســایه خودمان کمتر نداریم اما نمیگذاریــم که کارمان درســت پیش برود. قطعا در ســال 97 هــم نمیتوان تمام این اشــکاالت را برطرف کرد اما میتوانیم به صورت تدریجی پیش برویم و برخی از موانع را برای پیشــرفت ورزش از میــان برداریم. در صــورت واگــذار شــدن ورزش به بخش خصوصی شاهد گستردگی آن در تمام جامعه خواهیم بود و آن وقت است که تمام نیروها و پتانسیلها وارد ورزش میشوند و میتوانیم به موفقیتهای بزرگ برسیم. چیزی که اصال بعید نیست و امیدوارم درسال جدید استارت آن زده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.