آرزوهای بزرگ ورزش در سال 97

جام جهانی روسیه، جام ملتهای فوتبال آسیا، المپیک آسیایی، لیگ ملتهای والیبال، جامجهانی کشتی، جهانی وزنهبرداری و المپیک جوانانسال شلوغی را برای کمیته المپیک و وزارت ورزش رقم میزند

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

اولینوشایدمهمترینرویداد ورزشیسالجامجهانی فوتبالخواهدبودکهباحضور 32 تیم از42 خرداد ماه در روسیهاستارتمیخوردوتیم ملیایرانباهدایتکارلوس کیروشبرایرسیدنبهیک نتیجهتاریخیبهاینکشور سفرخواهدکرد

شهروند| سال 97 با توجه به برگزاری رویدادهای بزرگ، سال مهم و کلیدی برای ورزش ایران به شمار میرود. قطعا برنامهریزی مســئوالن فدراسیونها، وزارت ورزش و کمیتــه ملی المپیــک برای حضور موفق در رویدادهای ورزشی مهمسال 97 از ماههای گذشــته آغاز شــده اما حمایت در ماههای پیش از مسابقه از اهمیت باالتری برخوردار است. بازیهای آسیایی که هر 4ســال یک بار عیار ورزش ایران را به مردم و مسئوالن نشان میدهد، اواسط تابستان در اندونزی برگزار خواهد شــد و اکثر فدراسیونهای ورزشیدرگیراینرقابتهاخواهندبود.ازسویدیگر برگزاریجامجهانی8102وهمچنینجامملتهای آسیا 2019 باعث شده، تیمملی فوتبال ایران یکی از کلیدیترین سالهای خود را پیش رو داشته باشد. تمام نگاهها در خردادماه و تیرماه به روســیه، محل برگزاری بیســتویکمین دوره جامجهانی فوتبال است؛ جایی که تیمملی کشــورمان هم در گروهی سخت قرار دارد و برای رســیدن به دور حذفی برای نخستین بار تالش خواهد کرد. مسابقات جهانی در رشتههای پرامید و تاریخساز هم درسال 97 برگزار خواهد شد. ازجمله میتوان به رشتههایی همچون کشــتی، وزنهبرداری، والیبال و کاراته اشاره کرد که به جز حضور در بازیهای آســیایی باید خودشان را آماده حضور در باالترین سطح رقابت در جهان کنند. مهمترین رویدادها برای ورزش ایران از خردادماه با برگزاریجامجهانیفوتبالولیگجهانیوالیبالآغاز شد و ترافیک اصلی هم در زمان برگزاری بازیهای آسیایی است که در مردادماه آغاز و در شهریورماه به اتمام میرسد. در زمستان هم جام ملتهای فوتبال آسیاازاهمیتبسیارباالییبرخورداراست.

جامجهانی8102؛فرصتیبرایتاریخسازی

هر 4سال یک بار مسابقات جامجهانی فوتبال نگاه میلیاردها نفر را در سراسر جهان به سوی خود جلب میکند. این بار بزرگتریــن رویداد فوتبالی جهان در روسیه، یکی از پهناورترین کشــورهای دنیا برگزار خواهد شــد و بار دیگر 32 تیم برتر از 4 قاره آمریکا، آفریقا، اروپا و آسیا به مصاف هم میروند تا درنهایت یک تیم جام بیستویکمین دوره را باالی سر ببرد. در این میان ایــران در پنجمین حضورش با هدایت کارلوس کیروش برای تاریخســازی پــا به میدان خواهد گذاشت. 24 خردادماه افتتاحیه جامجهانی 2018 در مســکو برگزار خواهد شــد و ایران هم از 25 خردادماه کار خود را با بــازی برابر مراکش آغاز میکند.اسپانیاوپرتغالحریفانبعدییوزهایایرانی در روســیه خواهند بود که روزهای سختی را برای شاگردان کیروش رقم میزنند. بدونشک بعد از 4 دوره حضور و فقط کسب یک پیروزی، این بار مردم ایراندرانتظارصعودتیمملیکشورشانازدورگروهی خواهندبودتااتفاقجدیدیدرتاریخفوتبالایرانرخ دهد. البته قرعه سختی که کیروش و سربازانش با آن روبهرو شدند، شاید توقعات را پایینتر آورده باشد اما بازهم تمــام امید مردم ایــران در روزهای پایانی خردادماه به ساق 23 بازیکنی است که میخواهند تاریخ را از نو بنویســند. 24 تیرماه فینال جامجهانی در مسکو برگزار و از قهرمان بیستویکمین دوره این رقابتها رونمایی میشــود. بدونشک در طول این یکماهعالوهبرمیلیونهاتوریستیکهبرایتماشای این مسابقات به روسیه سفر میکنند، میلیاردها نفر در سراســر جهان از طریق گیرندههای تلویزیونی فوتبالیترین روزهای عمر خود را ســپری خواهند کرد.ضمناینکهعالوهبرتیمملیفوتبال،تیمداوری ایران هم برای نخســتینبار به صورت کامل جهت قضاوت در جامجهانی راهی روسیه میشود. علیرضا فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری حتی به قضاوتفینالجامجهانی8102همفکرمیکنند.

لیگملتهایوالیبال،آزمونجدید

بلندقامتان

با تغییر نام لیگ جهانی به لیگ ملتهای والیبال، شــیوه برگزاری این رقابتها هم تغییر کرده است. این مسابقات که در چندســال اخیر با اقبال خوبی از ســوی مردم همراه بوده و همواره در میزبانیهای کشورمان سالن 21هزار نفری آزادی پر از تماشاگر شده است، همزمان با جامجهانی فوتبال آغاز خواهد شد. ایران در این مســابقات 24 خردادماه به مصاف لهستانمیرودوسپسبااکثرمدعیانبزرگوالیبال جهان دیدار میکند تا درنهایت تیمهای برتر لیــگ ملتهای والیبال در سال 2018 مشخص شوند. تغییر شکل برگزاری این رقابتهامیتواندآزمونجدیدی برای کوالکوویچ و تیمش باشد؛ ضمن اینکه آنهــا رقابتهای مهمی مثل بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی را هم بعد از این رویداددرپیشخواهندداشت. بازیهایآسیایی؛آزمون

بزرگورزشایران بازیهــای آســیایی بعد از المپیک بزرگترین رویداد ورزشی برای ورزش ایران است که هر 4سال یکبار شــور و انگیزه را در میان ورزشکاران ایجاد میکند. اواخر مردادماه بزرگترین فستیوال ورزشــی در آســیا در جاکارتای اندونزی استارت میخورد و کاروان ایران با 330 ورزشکار به اینرقابتهااعزاممیشود.دردورهقبلیایرانجایگاه چهارمی خود را از دست داد اما این بار با برنامهریزی صورتگرفته،مسئوالنورزشکشورامیدوارهستند تا بعد از چین، ژاپن و کرهجنوبی در جایگاه چهارمی آسیا از نظر مدالآوری قرار بگیریم. برنامهریزی برای حضورموفقتیمهایورزشیمختلفازمدتهاقبل آغاز شــده و با انتخاب رضا صالحیامیری بهعنوان رئیس کمیتــه ملی المپیک تدوین ایــن برنامه به صورت جدیتر مدنظر قرار گرفــت. برای خیلی از ورزشکاران بهویژه در رشتههای انفرادی بازیهای آسیاییوکسبمدالدراینرقابتهاازاهمیتبسیار باالییبرخورداراستوطالییشدندراینمسابقات یک افتخار بزرگ به شمار میرود. رشتههایی چون کشــتی، وزنهبرداری و تکواندو مثل دورههای قبلی جزو امیدهای اصلی در این مســابقات به حســاب میآیند تا اکثر مدالهای طالی بازیهای آسیایی را درو کنند. نتیجهای کــه در اندونزی برای ورزش ایران رقم میخورد، قطعا تأثیر بسزایی در سرنوشت مدیران ورزش کشــور همچون مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و رضا صالحیامیری رئیس کمیته ملی المپیکهمخواهدداشت.کاروانایراندردورهقبلی با 21 طال، 18 نقره و 18 برنز در رده پنجم ایســتاد و قطعا در ســال 2018 با توجه بــه افزایش تعداد ورزشکاراناعزامیتوقعمردمورسانههاهمازکاروان ایرانبیشترازقبلخواهدبود. مسابقاتجهانیوالیبال؛دراندیشه

نخستینسکو نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از 91شهریور تا 8مهرماه 1397 با حضور 24 تیم به میزبانی دو کشــور ایتالیا و بلغارستان برگزار میشود.سهشهرروسه،وارناوصوفیهدربلغارستانو شش شهر باری، بولونیا، فلورانس، میالن، رم و تورین در ایتالیا میزبانی این رقابتها را برعهده دارند. بعد از قرعهکشــی صورت گرفته مشخص شد که ایران در گروه چهارم باید به مصــاف تیمهایی همچون لهســتان، بلغارســتان، کوبا، فنالند و پورتوریکو برود. آخرین حضــور ســروقامتان ایرانی در مسابقات جهانی بهسال 2014 برمیگردد کــه بهترین نتیجه تاریخ با سرمربیگری کواچ رقم خورد. کســب عنوان ششمی جهان توقعــات را از والیبال باال برده و کوالکوویچ خوب میداند که مــردم ایــران را چیزی جز رفتن روی یکی از سکوهای این رقابتها راضی نمیکند. ســال 2017 تیمملی والیبال ایران در جام قهرمانان قارهها به نخستین مدال جهانی خود رسید اما مسابقات جهانی والیبال که از اعتبار باالیی برخورداراست،میتواندسکویپرتابدوبارهایبرای والیبال ایران باشــد. والیبالیستها بعد از پشتسر گذاشتن لیگ ملتهای والیبال و بازیهای آسیایی بایدخودشانرابراینبردسختبابرترینهایجهان آماده کنند تا شاید نخستین سکوی جهانی والیبال ایران هم در سال79 به دست بیاید. المپیکجوانان؛جاییبرایقدرتنمایی

استعدادها ســومین دوره المپیک جوانان ســال 2018 و از تاریخ41 مهرماه سال79 در بوئنوس آیرس آرژانتین آغاز میشــود و کاروان ایران هم به سرپرستی اصغر رحیمی در این رقابتها حاضر خواهد بود. هدف از برگزاری این رقابتها شــناخت استعدادها و انگیزه به ورزشکاران در رده ســنی 14 تا 81سال است که جزو رویدادهای مهم ورزشی برای ایران در سال 97 محسوب میشود. هنوز تعداد ورزشکاران اعزامی به این رقابتها مشخص نشده اما طبق گفته مسئوالن کاروانشلوغیبرایالمپیکجوانانبهآرژانتیناعزام نمیشود و همه نفرات اعزامی با هدف کسب مدال راهیاینرقابتهاخواهندشد. مسابقاتجهانیکشتی؛جبرانناکامی

2017 مسابقاتجهانیکشتیبزرگساالناز03مهرماهتا 6 آبانماه 97 به میزبانی بوداپست مجارستان برگزار میشود و مثل هرسال تمام مدعیان کشتی جهان برای کســب خوشرنگترین مدالها روی تشک میروند. در ســال 2017 تیمملی کشــتی فرنگی ایران با 3مدال برنز بهعنوان نایب قهرمانی رسید اما آزادکاران با تک مدال طالی حســن یزدانی جایگاه نازل نهم را به دســت آوردند. ناکامی بزرگ کشتی آزاد ایران در ســال 2017 باعث انتقادهای زیادی از رسول خادم و همکارانش در فدراسیون کشتی شد. آزادکاراندرسال79باانگیزهجبرانناکامیسالقبل روی تشک میروند؛ اگرچه فعال این رشته حال و روز خوشی ندارد. چند سالی است که دست آزادکاران ایرانی از کســب عنوان قهرمانی جهان کوتاه مانده و باید دید رســول خادم در صورت ماندن در کشتی میتواند شــاگردانش را به این سمت سوق بدهد یا خیر. از سوی دیگر کشتی فرنگی هم که بعید است از نفراتباتجربهقبلیمثلحمیدسوریان،امیدنوروزی و قاسم رضایی اســتفاده کند، با هدف حفظ عنوان نایبقهرمانیوشایدرسیدنبهقهرمانیجهانروی تشکخواهدرفت.

مسابقاتجهانیوزنهبرداری؛کارسخت

برایتکرارقهرمانی

مسابقات جهانی وزنهبرداری 2018 قطعا حال و هوای متفاوتی نسبت به سال 2017 خواهد داشت. ایران در شرایطی توانست برای نخستینبار بهعنوان قهرمانی جهان در ســال 96 دســت پیدا کند که 9 کشــور به دلیل محرومیت ناشــی از دوپینگ و کرهشمالیهمبهدلیلمشکالتویزایینتوانستنددر این رقابتها حاضر شوند. با اضافه شدن نمایندگان این 10 کشــور که اکثرا هم جزو قطبهای بزرگ وزنهبــرداری جهان بهشــمار میروند، مســابقات جهانی 2018 که آبان ماهسال 97 برگزار میشود، سطح بســیار باالتری خواهد داشت. محمدحسین برخواه بهعنوان ســرمربی جدید تیمملی شاگردان خود را از اوایل اسفندماه به صف کرده تا آنها را برای 2 رویداد بزرگ یعنی بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی آماده کند. بدونشک پوالدمردان کار بسیار سختیبرایدفاعازعنوانقهرمانیخوددرعشقآباد خواهند داشــت. این رقابتها در کســب سهمیه المپیکبرایهرکشورهمتاثیرگذارخواهدبود.

مسابقاتجهانیکاراته؛دررویاینخستین

قهرمانی

تیم ملی کاراته ایــران که در ســال 2016 برای نخستین بار توانست روی سکوی مسابقات جهانی برود و بهعنوان سومی رسید؛ 14 لغایت 20 آبانماه سال 97 در مادرید اسپانیا برای حفظ جایگاه خود و رسیدن به عنوانی بهتر به روی تاتامی میرود. کاراته کهحاالدیگربهعنوانیکرشتهالمپیکیبیشترمورد توجهمسئوالنورزشهمقرارمیگیرد،سالسختی را با توجه به آغاز رقابت برای کسب سهمیه المپیک در پیش خواهد داشــت. ملیپوشــان کشورمان با هدایت شــهرام هروی در مراحل مختلف لیگهای جهانی کاراته وان شرکت میکنند تا امتیازات الزم را برای حضور در نخســتین دوره المپیک به دست بیاورند.قطعامسابقاتجهانی8102همکهباالترین ســطح رقابت در کاراته تا قبل از المپیکی شدن به شــمار میرفت، از اهمیت باالیی برای رزمی کاران کشورمانبرخورداراست.

جامملتهایآسیا؛درانتظارپایانطلسم

34ساله

تقریبــا 6 ماه بعــد از پایان جامجهانــی ،2018 تیمهای آسیایی خودشــان را برای یک نبرد بزرگ دیگر در امارات آماده میکنند. جام ملتهای فوتبال آسیا 2019 به میزبانی امارات از 15 دیماه سال 97 آغاز میشــود و ایران برای پایان دادن به طلسم 43 ساله به مصاف حریفان خود میرود. قرعهکشی این رقابتها در اردیبهشتماه برگزار میشود تا 42تیم آســیایی حریفان خود را بشناسند. این مسابقات با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نخستینبار با حضور 24 تیم برگزار خواهد شد و نسبت به دوره قبلی 8 تیم بیشتر در آن شرکت میکنند. یوزهای ایرانی بعد از پشــت سر گذاشــتن جامجهانی در روزهای آغازین سال 2019 میالدی باید خودشان را آماده یک ماموریت ســخت کنند. هنوز مشخص نیســت چه کســی بعد از جامجهانی 2018 روی نیمکت تیمملــی ایران خواهد نشســت و هدایت یوزهای ایرانی را در این رویداد بزرگ به دست خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.