«همهجا برای همه»

لبخند‌نماد‌جهان ِی‌مملو‌از‌شادی،‌آسایش،‌آرامش‌و‌رضایت‌است

Shahrvand Newspaper - - صلیب رسخ -

تهمینه انصــاری| هر ســال میلیونهــا نفر از صلیبســرخ و هاللاحمریها در سراســر دنیا خدمات خود را در اشــکال و عناوین مختلف صرف بیش از 061میلیون نفر از مردم جهان میکنند، چه این رقمازمردمگرفتاردرگیریباشند،چهنانیبرایخوردننداشتهباشند. چه خشکســالی آنها را از غرق در نعمتبودن محروم کرده باشد و چه جانیدرپابرایرفتنبهفرداهانداشتهباشند.

همه اینها در حالی است که ممکن است خیلیها هنوز صلیبسرخ و هاللاحمر را صرفا برای خدمات اهدای خون، پاسخگویی به حوادث یا آموزش کمکهای اولیهاش بشناسند. شاید باور کردنش برای من و تو کمی سخت و یا حتی کمی خندهدار باشد، اما چه کسی میداند که صلیبسرخوهاللاحمریهاحتیدرگرفتنزهرازمار،خنداندنمردم و حتی در تیمهای فوتبالی هم شرکت دارند؟ یا چه کسی میداند که حتی چهار داوطلب صلیبسرخ در انگلستان مدام به این سو و آن سو میچرخند و صورتکهایی به صورت میزنند و شادی را با مردم سهیم میشوند!؟

حاال فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هاللاحمر در نودونهمین سالگرد تأســیس و یک سال مانده به تجربه یک سده و یک قرنبودنش، پیشاپیش روز جهانیاش را تبریک میگوید و اعالم کرده که قرار است امسال روز جهانی صلیبســرخ و هاللاحمر را به خاطر دسترسیهایی که به شبکه جهانی پیدا کرده، به خاطر توانایی و استحکامش و به خاطر مشــارکت کارمندان و نزدیک به 41میلیون داوطلبش جشــن بگیرد. جشن امســال همچون هر سال دیگر تنها یک شــعار دارد «همه جا برای همه».امســال فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبســرخ و هاللاحمر قصد دارد که عموم مردم را از نهضتبینالمللیصلیبسرخوهاللاحمرآگاهکند.اینآگاهیمسلما با برجســتهکردن تنوع فعالیتها و جهانیبودن رویکردش گسترش خواهد یافت. گســترش این آگاهی پیچیده نیست، ساده است. تنها با یک تماس ساده یکی از نمادهای جهانی را با همه به اشتراک میگذارد وآننمادجهانیچیزینیستجزیکلبخند.لبخند،نمادجهانیمملو از شادی، آســایش، آرامش و رضایت است. شــاید برای یک داوطلب، این نماد جایی به خود معنا میگیرد که کارش را تمام و کمال به اتمام برساند و حاال لبخند موفقیت را بر صورت دیگری رویت کند، اما شاید برای کسی که بهناچار در بحران گرفتار شده است، میتواند چنین معنا شود که هنوز هم در گوشهای از دنیا کسی هســت که آماده و از ته دل راضی باشد به او کمک کند، او را از بحران بیرون کشان َد و در نهایت از این حساطمینانتبسمیمیهمانلبهایخشکیدهاششود.فدراسیون بینالمللیمیخواهدقدرتایننمادهمگانیرابرایتجلیلازفداکاری، تأثیرصلیبسرخوهاللاحمروداوطلبانوکارکنانشتحتسلطهخود بگیرد.هدفایناستکهبرایهمگانمشخصشودچگونهایننهضت باچالشهایبشردوستانهآنهمازطریقرویکردهایمبتکرانه،نوآورانه و خارقالعاده روبهرو میشود و از پس تمامی آنها با سربلندی برمیآید. صلیبسرخوهاللاحمریهاباتمرکزبراقداماتیکهمیتوانددرجامعه تأثیرگذار باشد، داســتانهای مثبت تحول و امید را با همه به اشتراک میگذارد و همه را به عمل به جمله «سهیم کن با دیگران، آنچه تو را به خندهوامیدارد»دعوتمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.