وینفرد شفر تحول در استقالل

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

علیرضا منصوریان یک مربی رویاپرداز بود که اهداف بزرگی داشــت اما راه رسیدن به آن را بلد نبود. ایــن بلد نبودن باعث شد اســتقالل با وجود خریدهای خوب در ابتدای فصل لیگ را به بدترین شکل ممکن آغاز کند و بدترین رکوردهــا را در تمامی زمینهها از خود برجای بگــذارد. باخت در دربی رفت و اعتراض شدید هواداران که به حیا کن رها کن رسیده بود باعث شــد او مجبور شود از سرمربیگری استقالل استعفا بدهد. بعد از منصوریان اما وینفرد شــفر آلمانی آمد که در روزهای اول خیلیها بهخاطر سن باالی این مربــی به آینده کاریاش با اســتقالل امیدی نداشــتند. اما شــفر به شکست نه گفت و استقاللی ســاخت که امروز یکی از قدرتمندترینوبهترینتیمهایایرانوآسیا است.شفرحتیدربیبرگشترابردوازخط حملهکمفروغاستقاللباخریدتیامسنگالی یک خط آتش ویرانکننده ســاخت و در بعد دفاعی هم رکــورد دقایق گل نخوردن یک دروازهبــان را از آن خود کــرد. به این ترتیب منصوریان با آن افتضاحات و شفر با بازگرداندن استقالل به روزهای اوج هرکدام بهنوعیازچهرههایسالبودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.