برانکو ایوانکوویچ پروفسور خوشبخت

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

برانکــو ایوانکوویــچ پرســپولیس را بعــد از ۰1ســال در بهار ســال ۶9 بهعنــوان قهرمانــی لیــگ برتــر رســاند و با این تیــم به جمــع چهار تیــم برتر لیگ قهرمانان آســیا هم صعــود کرد. منتهی بدشناســی مربوط به محرومیت بد موقع طارمی و مصدومیت بازیکنــان اصلی مانند حسینی و انصاری و کامیابینیا باعث شــد او و تیمش نتوانند برای صعود به فینال آســیا الهــالل را از پیش رو بردارند. با این حــال مرد کروات یک پرسپولیس قدرتمندتر ساخت و لیگ هفدهم را به شــکلی آغــاز کرد که از همان نیمفصــل اول و با فاصله ایجاد شده با ســایر رقبا همه فهمیدند که جام در این فصل هم برای پرسپولیس خواهد بود و حال که چندین هفته به پایان لیگ باقی مانــده آنها قهرمانی خود را تقریبا مسجل کردهاند. برانکو حاال رویای فینالیســت آسیا شدن را با پرســپولیس بعد از تکرار قهرمانی لیگ دنبال میکند. کاری که خودش معتقد است میتواند هر چقدر هم که سخت باشد انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.