سهراب مرادی مرد رکوردشکن

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

وزنهبردار دســته ۴9 کیلوگرم ایران که در المپیک ۶1۰2 بازگشت فوقالعادهای را رقم زد و به مدال طال رسید، سال ۶9 را قطعا همیشه در گوشهای از ذهن خود خواهد داشت. سهراب مرادی اواخر تابستان در بازیهای داخل سالن آسیا حاضر شد و عالوه بر کسب مدال طال رکورد مجموع جهان را شکســت. او چند ماه بعد در مسابقات جهانی آمریکا عالوه بر کســب 3 مدال طال، بار دیگر رکورد مجموع خودش را جابهجا کرد؛ ضمن اینکه در حرکت دوضرب هم بعد از 71ســال رکوردی را به نام خود ثبت کرد. سهراب مرادی در آســتانه ۰3سالگی به مرز پختگی و آمادگی رسیده و درحالیکه نفراتی چون کیانوش رستمی با حاشیههای فراوان نتوانستند به نتیجه الزم برسند، حاال او نامش در کتاب رکوردهای وزنهبرداری جهان به چشم میخورد. با این وضع باید منتظر باشیم تا سهراب مرادی حداقل تا المپیک ۰2۰2 به افتخارآفرینی ادامه دهد. او بهعنوان کاندیدای برترین وزنهبردار سال هم معرفی شــد، اما در رقابت با تاالخادزه نتوانست رأی الزم را بیاورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.