کارلوس کیروش دومین صعود با ایران

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

کیروش با تیمملی ایران یکســال رویایی را ســپری کرد و فقط در ثبت رکــورد تاریخی صعود به جامجهانی بدون گل خورده ناکام ماند. تیمملی با هدایت این مربی پرتغالی برای نخستینبار دو دوره متوالی به جامجهانی صعود کرد و این اتفاق با اقتدار کامل و صعود بهعنوان تیم اول رخ داد. تیمملی در نه بازی هیچ گلی در مقدماتی جامجهانی از حریفان دریافت نکرد و فقط در بازی آخر مقابل سوریه بود که بازیکنان تمرکز همیشگی در بازیها را نداشتند و دو گل از حریف دریافت کردند تا این رکورد تاریخی از دست برود. کیروش البته مثل همیشه با مصاحبههای آتشین و تهدیدهای خود به استعفا در مقاطع مختلفسال خبرســاز بود و طبق روال گذشته با چهرههای مختلفی چون برانکو، قلعهنوعی، کریمی، اسدیدبیرکلسابقفدراسیونو...درگیریلفظیداشت.دراینهفتههایآخرسالنیزشایعهرفتناواز ایران بعد از جامجهانی بدجوری طرفداران تیمملی را نگران کرده است. ولی او درحالحاضر بدون توجه بهاینحرفوحدیثهابهفکرآمادهسازیتیمملیایرانبرایحضورپرقدرتدرجامجهانیورویاروییبا حریفانیچونمراکش،اسپانیاوپرتغالدرگروهمرگجامجهانیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.