رضا علیپور یوزپلنگ آسیا

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

شــاید مردم کمتــر با نام رضــا علیپــور آشــنایی داشــته باشــند اما این قهرمــان ســنگنوردی ایران و جهان افتخارات بیشــماری در کارنامــه خود ثبت کرده و امســال هم با ثبت رکوردهای خارقالعاده قهرمان سنگنوردی سرعت جهان شد. رضا علیپور کــه عنوان ســریعترین مرد جهان در این رشته را یدک میکشد در رقابتهای جهانــی نانجینگ در جامجهانــی در تمامــی مراحل این مســابقات، رکورد کمتر از ۶ ثانیه را ثبت کرد.

او در نیمــه نهایی رکــورد ۵ ثانیه و 8۴صــدم ثانیه را از خــود بر جای گذاشت و توانســت رکورد دنیا را که متعلق به «دانیل بودیرف» با زمان ۵ ثانیه و 8۵ صــدم ثانیه بود، ۰1 صدم ثانیــه جابهجا کنــد. او در فینال این رقابتها بازمان ۵ ثانیــه و ۴۵ صدم ثانیــه بر ورزشــکار روس «شــیکاو الکســاندر» غلبــه کــرد و بهعنوان قهرمانی دست یافت.

او حتی بهعنوان یکی از کاندیداهای برترین ورزشــکار ســال جهان هم انتخاب شد و درنهایت در نظرسنجی ســایت بازیهای غیرالمپیکی جهان توانست عنوان برترین ورزشکار سال را به خود اختصاص دهد تا یک عنوان تاریخی دیگر کسب کرده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.