حسن یزدانی آقای نابغه

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

نابغه جوان و جویباری کشتی آزاد ایران بدونشــک یکی از بهترینهای این رشته در ســالهای اخیــر بوده اســت و آینده درخشانتری پیش رو دارد. حسن یزدانی کشتیگیر پرافتخار و بیحاشیه سه مدال طــال در مســابقات قهرمانی آســیا، قهرمانی جهان و بازیهای کشــورهای اســالمی به ارمغان آورد تــا ویتریــن افتخارات خــود را ارزشــمندتر و بزرگتر کنــد. یزدانی در قهرمانی جهــان پاریس با تکنیــک و نبوغ خاص خــود در کشــتی تمام حریفــان را به جز حریف روس با ضربه فنی و امتیاز باال و قبــل از پایان ۶ دقیقه زمان کشــتی شکســت داد تا این رکورد خیرهکننده نیز چاشــنی شیرین و خوب مــدال طالی جهانــش باشــد. یزدانی با نظــارت خوبی که از ســوی فدراســیون کشــتی و خانوادهاش روی او وجود دارد قطعا در ســالهای آینده هم میتوانــد از مهمترین چهرههای ورزشــی ســال بــا افتخاراتی که میتوانــد کســب کند، باشــد. پلنگ جویبــار در آخرین روزهــای ســال ۶9 در مصاحبــهای اعــالم کرد امیــدوار اســت بتوانــد در ســال 97 هــم بــه همیــن روند ادامــه داده و تکستاره کشــتی آزاد ایران در میادین بینالمللی باشــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.