علی کریمی در مقابل فساد

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

میتــوان از علی کریمی بهعنوان مرد ســال فوتبال ایران نام برد. او با بلند کردن پرچم مبارزه با فساد و انتقاد و افشاگری جدی درباره ابهامات مالیومدیریتیفدراسیونفوتبالمدتها مثل همیشه نامش بر سر زبانها بود. پستهای مصاحبههای تکاندهنده، پســتهای تلگرامی و اینستاگرامی صریــح علیــه مقامــات فوتبال و پرسیدن ســوالهای چالشی همهوهمهباعثشددرطول سال مدام نام او بر سر زبانها باشد. مناظره این چهره محبوب فوتبــال ایران با محمدرضا ســاکت دبیرکل فدراسیون در برنامه نود و اسنادی که اوعلیهفدراسیونمنتشر کرد، بازتابی گسترده در جامعه داشت و حمایت چهرههای هنری و مردم را برایش به ارمغان آورد. جالب اینجاست که فدراســیونیها هیچ پاسخ شــفافی نتوانستند به ســواالت او بدهند. کریمی البته امسال به عرصه مربیگری هم ورود کرد. لیــگ را با نفت تهران آغــاز کرد و یک رفتوبرگشت در این تیم داشت. اما درنهایت با جهانیان مالک وقــت باشــگاه اختالف خورد و از این تیمجداشدوچندماهبعدهدایت سپیدرود رشت را بر عهده گرفت تا با حضورش لیگ هم جذابتر دنبالشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.