سعید علیحسینی بازگشت باشکوه

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

هشتسال محرومیت دلیلخوبیبودکههمه سعید علیحسینی را بهعنــوان یکی از قهرمانانسنگینوزن وزنهبــرداری فراموش کنند. منتهی او در تمام این مــدت طوالنی محرومیت خــودش را نباختوباصبروتالشمقدماتیرافراهم کرد که بتواند دوباره برای تیمملی وزنه بزند.باپایانمحرومیتناراحتکننده،اما اودرمسابقاتجهانیآناهیمآمریکاروی تخته رفت و توانست با کسب مدال نقره بازگشتی باشکوه برای خود رقم بزند که با واکنش مثبت و حمایت مردم و اهالی ورزش هم همراه شــد. دیگر اتفاق مهم وزنهبرداری سنگین وزن تکرار ناداوری در مسابقات جهانی برای بهداد سلیمی مانند المپیک برزیل بود که باعث شــد او به مدال برنز برســد. این ناداوری البته باعثشدبعدازمسابقاتجهانیسلیمی تصمیم بگیرد خداحافظــی موقتی از تیمملی وزنهبرداری داشــته باشــد. در چنین شــرایطی همه امیدوار هستند بهداد از تصمیــم خودصرف نظر کند و خودش را برای مــدال طالی المپیک و پسگرفتن عنوان قویترین مرد جهان از تاالخادزه گرجستانی آماده کند. بدین ترتیبمیتوانیمدرسالآیندهباداشتن2 وزنهبردارآمادهدرسنگینوزنازگذشته امیدوارترباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.