مهدی طارمی دروغ مصلحتی

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

نقطه سیاه کارنامه باشگاه پرســپولیس بهعنوان بهترین تیم سه فصل اخیر فوتبــال ایران، اتفاقاتــی اســت که بــرای مهــدی طارمی و علیاکبر طاهری افتاد و منجر به محرومیــت باشــگاه از دو پنجره نقل و انتقاالتــی و محرومیت ۴ ماهــه طارمی از حضــور در میادین با حکم فیفــا به خاطر شکایت باشگاه ریزه اسپور شد. عمق فاجعه اینجا بود که طارمی پس از اینکه سکوت خود را شکســت به صراحت اعتراف کرد با مدیرانباشگاهتصمیمگرفتندتاریخقرارداد امضا شده با پرســپولیس را جعلکنند و به فیفا دروغ بگویند تا بتوانند شــکایت ریزه اسپوررادوربزنند.منتهیایناتفاقدرنهایت ضربههنگفتیبهباشگاهپرسپولیسزد.چرا کهطاهریبهخاطربازنشستگیوانتقاداتی کهبهعملکردمالیاشواردشدهبودازباشگاه رفت. طارمی هم چنــد روز مانده به پایان محرومیتش در شــرایطی که باشگاه از دو پنجرهنقلوانتقاالتیبهخاطراومحرومشده بودتصمیمگرفتپرسپولیسراتنهابگذارد و قرارداد خود را تمدید نکند و به الغرافه قطر برود! طارمی و طاهری بدونشک بزرگترین رسوایی فوتبال ایران درســال اخیر را رقم زدند. البته مهدی طارمی که آقای گل لیگ شــانزدهم شــد و گلهای حساسی برای تیمملی زد، از نظر فنیسال نسبتا خوبی را سپریکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.