مهدی قائدی فراز و فرود

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

مهدی قائدی تکنیکی و کوتاهقامــت وقتی بــه اســتقالل آمد هنوز به سن قانونی 81سال هم نرسیده بود. با وجود این، نبوغ فنی و ســرعت او باعث شد خیلی زود بــه یکــی از محبوبترین بازیکنان بین هواداران تبدیل شــود. قائدی جوان بــه همیــن ترتیب هم مشهور شد و هم محبوب و بازیکردن در تیــم بزرگــی چــون اســتقالل حاشیههای زیادی هم برایش به وجود آورد. در ماههــای ابتدایی، داســتان ســکونت او در تهران و شــرط باشگاه برای حضور خانــوادهاش در پایتخت برای صــدور مجوز زندگــی قائدی در منزل شخصی حاشیهساز بود. اعتراض به شــفر و نیمکتنشین شــدن برای چند هفته متوالــی و حضور با دمپایی بر ســر تمرینات هم بخش دیگری از حاشیهها بود. هکشــدن اینستاگرام و انتشــار دایرکتهــای خصوصــی البتــه حاشــیههای قائــدی را به اوج خود رساند. سپس ســفر یکروزهاش به بوشــهر و ســانحه رانندگی ساعت 1:3۰ بامداد با چند دوســت خود که با آسیبدیدگی شدید خودش و مرگ احمدرضا شاکردوســت، فوتبالیست همراه شــد، باعث شد فصل خیلی زود برای او تمام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.