رضا صالحی امیری نخبه ورزشی!

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

رضــا صالحــی امیری در انتخاباتــی کامــال مـــهندسیشده که هیــچ رقیبــی هم نداشــت، توانســت بــه صندلی ریاســت کمیته ملی المپیک برسد. حرف و حدیث بر ســر ایــن انتخابات و تمایــل شــدید دولت بــرای حضور صالحی امیری در این ســمت بهقدری زیاد بود که از همــان روزی که عنوان شــد او برای ریاســت ثبتنام خواهد کرد، همه مطمئن بودند که جانشــین کیومــرث هاشــمی خــودش خواهد بود.

جنجــال اول هم وقتی اتفــاق افتاد که هیأت اجرایی کمیته المپیک برای معرفی نفرات نخبهای که مجوز حضور در انتخابات و مجمع را میتوانستند به دســت بیاورند، صالحی امیری را بدون داشتن هیچگونه ســابقه ورزشی (چه قهرمانــی و چــه مدیریتــی) بهعنوان نخبه ورزشــی معرفی کردند و نفراتی چون مصطفی هاشــمیطبا نتوانستند در این لیســت جایی داشــته باشند. با همین نخبه اعالم شدن، صالحی امیری توانســت وارد انتخاباتی شود که هیچ رقیبی برای او وجود نداشت و به همین ترتیــب در مجمع عمومی بــا صلوات رئیس جدید باالترین دستگاه ورزشی کشور بعد از وزارت ورزش شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.