شهربانو منصوریان از صفر تا سکو

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

مهرماه ۶9 تیم ساندای ووشــوی ایران برای نــــخستینبار در طــول تاریــخ در مجمــوع مــردان و زنان بهعنوان قهرمانی جهان رســید و در خاک چین ایــن عنــوان را از این کشــور گرفت.

شــهربانو منصوریــان کاپیتــان تیمملی ووشــوی بانوان هــم در این رقابتها توانســت به چهارمین مدال طالی جهانی خود برســد و قهرمان شود.

خواهــران منصوریان که امســال بــا حضــور در برنامــه ماه عســل و بازگوکردن زندگی ســخت و دشوار خود تحســین مردم را برانگیختند و بیشــتر مورد توجه قرار گرفتند، حاال جــزو معروفتریــن و محبوبترین ورزشکاران زن ایرانی هستند.

مســتند زندگی آنها با نــام «صفر تا ســکو» هم بازتاب خیرهکنندهای در جامعه داشــت. البته در ماجرای ســقوط هواپیمای تهران-یاسوج در کوه دنا نیــز شــهربانو منصوریان به همراه خواهر خود سهیال منصوریان، دیگر قهرمان ووشوی ایران و جهان به تیم امدادگران برای پیداکردن اجساد قربانیــان این حادثه کمــک زیادی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.