کیمیا علیزاده در اوج ماند

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

دخــتــــر تـاریخساز تکوانــدوی ایران که در المپیــک ۶1۰2 به مدال برنز رسیده بــود، درحالــی در رقابتهــای قهرمانی جهــان کرهجنوبی 2۰17 شــرکت کرد کــه از مصدومیت رنج میبرد.

کیمیا علیــزاده توانســت با وجود مصدومیت در ایــن رقابتها به مدال نقــره جهان برســد؛ اگرچــه بعد از بازگشت دچار بیماری عجیبی شد و چند هفتهای را در بیمارستان سپری کرد.

ســیل برخــی انتقــادات نابجا و همچنیــن مصدومیتهای این دختر تکواندوکار، او را چند ماهی از ورزش بهطور کلــی دور کرد. بــا اینحال، علیــزاده اخیرا با قدرت بیشــتری به شــیاپچانگ بازگشــت و در انتخابی تیمملی هم با اقتدار به مقام قهرمانی رســید و چند مســابقه در لیگ را با پیروزی پشت سر گذاشت.

او کــه ســفری همراه بــا نخبگان ایرانی بــه فرانســه داشــت، هدف خــود را طــالی المپیــک ۰2۰2 عنوان کــرده و بعــد از عمل جراحی مچ پایــش حاال با صالبت بیشــتری بــه قهرمانــی در تکوانــدوی جهان میاندیشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.