پیام کارگرها به شورای تعیین دستمزد :97 لطفا دستمزد یه مقداری باشه که تورم روی سرمون رو جبران کنه!

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

همین که اسم خیابون کارگر رو عوض نکردیم، کارگرها باید شاکر باشند! نماینده کارفرما: به کارگرها شغل دادیم، دستمزد هم میخواهند؟! #دستمزد_تک_رقمی#باید_بسازی#مرگ_بر_دستمزد_درود_بر_تورم#شهرونگ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.