چگونه سرزمین من را به گند بکشیم؟! این قسمت: جنوب!

Shahrvand Newspaper - - ورزش - طنزنویس

راهنمای سفر نوروزی

آبادان: تهلنجیها مقصد محبوب بســیاری از توریستهاســت، کل خیابان عین متروی تهران اســت و دستفروشها انواع اجناس نانو اعم از سس نانو، صابون نانو، ادویه جنوبی نانو، ترشی نانو، تیغ پشمزنی نانو را بساط کرده و به مشتری میدهند! در کنــار خیابان، انواع سمبوســه در روغن 80 بار مصرف که معموال قدمتی به اندازه خود نوروز باستانی دارد، همراه با سسهای فلفل تهیه میشود. همچنین فالفل اصل لبنان را در آبادان میتوانید بخورید! برای گندزدن به خیابانهای آبادان، کاغذ ساندویچ و قوطی نوشابه خود را در جوب بیندازید، در بازار ماهی آشغال ماهیهای خــود را داخل رودخانه بریزید! به جزیره مینو بروید و از 800 متری عراقیها به آنها الیک بدهید! زیر پل خرمشــهر قلیان دو سیب نعناع بزنید و ریهتان را داغون کنید!

اهــواز: ازجملــه دیدنیهای این شهر، گردوغبار مشهور آن است که در صورتی که خوششانس باشید و در ایــام نوروز ایــن گردوخاک را ببینید، میتوانید با گرفتن چند تا سلفی، بقیه ایام سال، ادای همدردها را در بیاوریــد! بقایای شــلنگآباد، بقایای لب کارون، بقایای آتیشــا و بقایای باشــگاه گلف ازجمله اماکن توریستیاهوازهستندکهاگرچیزی از آنها باقی مانده باشــد، میتوانید بازدیــد کنیــد! همچنیــن محله لشگرآبادپایتختفالفلجهاناست که حتی خود لبنانیهــا هم برای خوردن فالفل لبنانی به لشــگرآباد میروند!

قشــم: جنگل حرا، اکوسیســتم منحصربهفردی اســت که شــما میتوانید در ایام نوروز با آویزانشدن از درختهــا، کندن و شکســتن گیاهان بومی، جنگل حراخواری و ریختن آشــغال و مخصوصا کیسه پالستیک، آن را از منحصربهفردی در بیاورید! همچنین با زیرآبی رفتن و کندن انــواع مرجانهای دریایی، به خلیج همیشــه فارس گند بزنید و آمار بیشعوران کشور را باال ببرید! بازار سنتی قشم و بازار ماهی آن هم از دیگر جذابیتهــای این منطقه است که پیشنهاد میکنیم با گرفتن تخفیفهای زیاد و چانهزدن و ندادن پول دستفروشهای این بازار، پول کافی بــرای خریــد برندهای توی پاچهکن پاســاژهای تهــران جمع کنید!

جــاده ماهشــهر قتلــگاه: جاده ماهشــهر، نقش مهمی در کنترل جمعیــت کشــور دارد و به تنهایی 01درصد کشتهشــدگان جادهای ایران مربوط به این جاده مرگ است! اینقسمتمتنشوخیبردارنیست! جان مادرت عین آدم رانندگی کن!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.