غرب

Shahrvand Newspaper - - ورزش - سیدجوادقضایی|

ایامنوروزفرصتمناسبی برای سفر است. از سمت تهران بندازید توی اتوبان و به سمت غرب بروید. یکی از مزایای غرب کشور این است که شمامطمئنهستیداجناستماممغازههاترکاستودیگرالزم نیست فروشنده قسم و آیه بدهد که ترمههای طرح بتهجقهاش را شخصا از مرز وارد کرده. حتی همین پفک و چیپسی هم که میخرید مزه دیگری میدهد؛ البته مزیت بزرگ سفر به غرب کشور این اســت که شما همزمان با اینکه در غرب هستید و به خاطر زبان متفاوت منطقه حس خارجیبودن بهتان دست میدهد، به خاطر ریختن آشغال توی خیابان جریمه نمیشوید و بهراحتی میتوانید پوست تخمههایتان را از بین لب و دندان فوت کنید؛ توی تمام میراث فرهنگی باقیماندهازگذشتهوککتانهمنگزد.آخراتوبانتقریبانزدیکبهمرزشمالغربیاست،تاآنلحظه احتماال (یاشاســین آذربایجان) را هم یاد گرفتهاید. باتوجه به افزایش عوارض خروج از کشور، آن ور مرز را بیخیال شــوید و بندازید به طرف پایین، به ســمت غرب کشور، منطقه کردستان. آنجا عالوه بر اینکه میتوانید «بژی کوردیستان» را یاد بگیرید، میتوانید برای کمک به اقتصاد محلی و کمک به اشتغال جوانان، بیخیال مهاباد، سردشت، آبشار شلماش، بوکان، سقز، سنندج، مریوان، دریاچه زریوار و سایر شهرهای کوردنشین شده ومستقیمبرویدبانهوازآنجایخچالژاپنی،گازچینی،هودآمریکایی، پاسور عربی و سایر اجناس ارزانقیمت بزنید روی باربند و تا سیزدهبهدربرگردیدمنزل.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.