راههای گشودن دهان پستة دربسته

Shahrvand Newspaper - - ورزش - محمدخانی|

علیاکبر چنــدروزپیشیکعده از مسئوالن تشریف آوردند منزلمان تا پیشاپیش عید را تبریک بگویند. ما که از ســور و سات عید فقط یک کاسه پستة نامرغوب و نخودچی داشتیم، آنرا جلویشان گذاشتیم. آقایان نخودچیها را کنار زده و ســراغ پستهها رفتند، اما پستهها را دربسته یافتند. یکی از مســئوالن سقلمهای به کناریاش زد که «برو از تو ماشــین اون برجامو بردار بیار، شاید گشایشی حاصل بشه» آنطرفتر دیگری برای پستهها دست تکان میداد و میپرسید: «ازساعتچنداینجایید؟»اماپستههاهیچمحلشنگذاشتند.دیگری به پستهها ت َشــر زد که «به خودتون بیایید» ولی پستهها به خودشان نیامدند. آن یکی با گفتن «اتفاقا چه خوب شد بگمبگم راه انداختید» خواســت پســتهها را تحریک کند که دهان باز کنند ولی افاقه نکرد. دیگری خواســت گازانبری دهان پســتهها را صاف کند که یکی از مسئوالن سابق که به گفتوگو اعتقاد داشت ایشان را راضی کرد تا با پستههابهگفتوگوبنشیند،اماگفتوگوهمنتیجهنداد.آخرسریکی داشــت با آرپیجی میآمد پســتهها را پودر کند که بخت یاری کرد، ناگهان صدای ناجوری شنیده شد؛ پســتهها از شنیدن صدا دهان باز کرده و خندیدند، مهمانها فرصت را غنیمت شــمرده و در کسری از ثانیه ترتیب پستهها را دادند. پستهها که تمام شد، مسئوالن یک نگاه شــیطنتآمیز به اینجانب انداختند که یعنی: «ای کلک، صدای چی بود؟»بندهبهصندلیپالستیکیزیرپایماشارهکردم،اماباورشاننشد، ایشانرفتند.درانتهاماماندیمویککاسهنخودچی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.