خاص و ویژه سفر كنيد

Shahrvand Newspaper - - جـامعه -

شهروند|میشودبهتختجمشيدرفتوشكوهستونهایبلندباالو سربازان سنگی را ديد، میشود جادههای شمال را رد كرد تا جنگلهای سبز و انبوه بازمانده، يا میشود دل زد به دريای جنوب و آبی بیانتهايش. صدها و بلكه هزاران مقصد برای ديدن ايران هست اما بسياری به دنبال ناديدهها هستند، به دنبال زاويهای نو از ايران و آنجا كه كمتر ديده شده؛ جايیكهبشودگفتپيشازمرگبايدديد.بهارفرصتسفراستوديدن تمامناديدههاوخاطرهساختناززيبايیهایفراموشناشدنی؛آنجاكه آب و خاک بكری دارد، تاريخ رازآلودی دارد و مردمی با فرهنگی متفاوت كهتجربهكردنشان،تجربهيكزندگیديگراست.

انتخاب يك مقصد از ميان مقاصد مختلف در ايرانی كه از كوير و دشت ودرياوجنگلكمندارد،حتماكارسختیاست.دراينگزارشباپيشنهاد مهران طوســیزاده، راهنما و كارشناس گردشگری، چند مكان را برای راهنمايیمسافرانیمعرفیمیكنيمكهكولههايشانرابستهاندبرایفرار ازمقاصدروتينوچشيدنمزهتازهایازسفر.

تورانپشت؛هزارتویتاریخ

تورانپشت را بايد ديد. راهنمايانی كه يزد را مثل كف دستشان بلدند و از تمام زير و بمهای آن ســردرآوردهاند، برای پيشنهاد سرزدن به اين روستا ذرهای ترديد نمیكنند. تورانپشت در فاصله۰6 كيلومتری شهر تفتقراردارد،جايیدرادامهسلسلهجبالشيركوه؛روستايیكهبهكوه تكيه داده و روبهرويش دشت وسيعی آغوش باز كرده است. تورانپشت را بايد ديد چون اضافه بر مقبره چهل دخترون و شيخ جنيد، قبرستانی در خود دارد با سنگ نبشــتههايی بازمانده از تاريخی چندهزار ساله و همينطور قلعه بزرگ با معماری منحصر به فردش. اين روستا مقصد تاريخگردی و طبيعتگردی است؛ با چشــمه آب گازدار و سنگهای تراورتنوبقعههایمتبركه.اماشايدبهترينويژگیاشفولكلوروفرهنگ عامهبسيارغنیآناست.آنهاكهديدهاندتأييدمیكنندكهمیشودپای صحبت بزرگان اين روستا نشست و بیاغراق ساعتها به قصههايشان گوشداد.

ساحلمفنق؛تجربهتنهاییبااقيانوس

در سالهای گذشته كمتر كسی به جنوب سفر میكرد اما حاال اسم جزيرههای بكر جنوبی روی زبانها افتاده و دوســتدارانش هم به حق نگران شدهاند كه با انگشت گذاشــتن روی اين مكانهای بكر، كمكم از بين بروند و ديگر شبيه گذشته نباشند. هر چه باشد جنوب كشور را بايد سرزمين عجايب ناميد. به پنجشنبه بازار ميناب رفت، بندر به بندر پيگير موسيقی جنوبی شد و «خالو قنبر راستگو» را شناخت، از رمز و راز «زار و بادهای جنوبی» سردرآورد و در كنار ساحل آرام گرفت. هر ساحل يك شخصيت دارد، يكی با الکپشتها و يكی با خرچنگها شخصيت خاص خودش را پيدا كرده. همه جزيرههای جنوبــی زيبا و ديدنیاند و از ميانشان هرمز جزيره شگفتیهاســت. از هرمز میتوان به درههای رنگينكمانوالههنمكومجسمههارفتوازميانساحلهامفنقيكی از ديدنیترينهاست؛ جايی كه هر كه آن را ديده و در كنار دريايش تنها شده، از شــگفتی تنهايی با اقيانوس گفته. از قسمت غربي جزيره هرمز میشود با قايق مفنق رفت كه بافتش مرجانی است. اينجا شبها با نور ماه و ستارهها روشن است، نه هيچ چراغ ديگری، شايد برای همين است كهديدنساحلمفنقتجربهتنهايیبااقيانوسوآسماناست.

شيرز؛رویادیدندردلكوه

كوهدشت لرستان عالوه بر ســنگنگارههای ميرمالس و انارستان تنگ ســياو، درهای دارد كه شبيه يك روياســت. برای آنها كه شيفته طبيعتگردیاندوبهدنبالمكانهایبكر،شيرزانتخابشگفتانگيزی است؛ جايی مثل يك تصوير كارت پســتالی كه كمی ناشناخته است. اين دره باستانی در 5۴كيلومتری شمال شرق كوهدشت است و بر سر راه رودخانه ســيمره كه خود رودخانه حيرتانگيزی است. تنگه شيرز البته بيشتر از اينهاست: كوههای سر به فلك كشيده، غارهای تاريخی، صخرههای تند و تيز، آبشــارهای روان، چشــمههای زالل و ميوههای وحشی.

قدمزدندرمزرعهعروسکها

از دور اينطور پيداســت كه آدمها در مزرعه مشغول كشت و كارند يا ايستادهاند و تماشا میكنند، اما از نزديك وضع ديگری است. آنها فقط عروسكاند؛عروسكهايیالبتهچهاربرابراندازهيكآدممعمولی.مزرعه عروسكها، اولش يك مزرعه بود شــبيه مزرعههای ديگر، اما از وقتی فاطمه عباســی لباسهای كهنه را دور چوب و فلز پيچيد، عروسكها جان گرفتند و در مزرعه مشغول كار شدند. عروسها و دامادهای بزرگ در چمنها نشستند. در فاصله 25 كيلومتری شمال شرق اردكان، اين مزرعه به محل زندگی عروســكهای دستساز تبديل شده است. زنی كه اين ۰۴ آدم عروسكی را در زمين چيده، برای هر كدام حكايتی دارد. وقتی به اين مزرعه پا میگذاريد، اول شوكه میشويد اما وقتی با سازنده عروســكها حرف میزنيد، شيفته پيچيدگی حرفهايش میشويد و زندگیایكهاوتجربهكرده.

یکچالهدركویر

كوير مصر ديگر آن مكان ناشناختهای نيست كه تصور بشود از ايران جداســت. از ميان ديدنیهای كوير مصر اما چال سلكنون در اصفهان، يكی از ديدنیهاست؛ يك اتفاق زمينشناسی زيبا برای رصد ستارگان. چاله سلكنون در جنوب كوير بزرگ مركزی ايران و شمال روستای مصر است. سلكنون يك فرورفتگی اســت كه ميان تپههای شنی محصور شده؛ زمينهای ديوارهاش از ســنگريزه پوشيده شده و شيب ماليمی دارد كه آفرودســواران را به كوير میكشــاند. برای رســيدن به اينجا بايد از روســتای فرحزاد بگذريد و بعد گذر از دو راهی چال ســلكنون و طی راهی سهكيلومتری، به دو راهی ديگری برسيد و بيفتيد در مسير شمالی به سمت چال سلكنون. اگر راه ديگر را انتخاب كنيد به درياچه نمك سلكنون میرسيد، به تخت عباس، تخت عروس و تخت شورو كه همهشانجلوهایاززيبايیهایكويرند.

درپيچوخمرازیانه

شــكافی عميق و پرپيچ و خم در زمين، تنگه رازيانه را ساخته است؛ تنگهای كه آبی وحشی در دلش جاری اســت. در تنگه رازيانه كه برای ديدنش بايد به راه اصلی ايالم± درهشهر رفت و روستای چنارباشی را هم ردكرد،تنگههاوشيارهایفرسايشیازجاذبههایزمينشناختیايالماند و از ميانشان رازيانه كه به دليل فراوانی گياهی به همين نام چنين نامی گرفته،درفهرستآثارملیهمثبتشدهاست.بايدازپستیوبلندیهای ايندرهباالرفتوشاهداينشگفتیبودكهچطورفعاليتهایتكتونيكی اليههای زمين، فرسايش و انحالل آب چنين بهشتی را در زمين پديد آورده. رازيانه در مسير شــهرهای ايالم، درهشهر و آبدانان است؛ يكی از مهمترينمسيرهایگردشگریاينشهركهتصويریازطبيعتبهشتی است.

شهرزنده؛شهرسوخته

زابل پر از نشانههايی از تاريخ رازآلود گذشتگان است و برای شيفتگان تاريخگفتههایبسياردارد:ازقلعهرستموقلعهكهككهزادتاآسبادهايی كه نشــانههای كهن مردمان گذشته اين ســرزميناند. از ميان تمام ديدنیها اما از شــهر سوخته نبايد گذشــت؛ جايی كه زمين وسيعش از بقايای كوزههای شكســته پوشيده شــده و روزگاری مردمی در آن سكونت داشتهاند. شهر ســوخته كه بقايايش زير كاهگلها جا گرفته، در پنجاهوششكيلومتری زابل است. اينجا سههزار و ۰۰2سال پيش از ميالد، كالنشــهری با هفتهزار نفر جمعيت؛ يكی از پيشرفتهترين شهرهای آن زمان اســت كه آثار رفاه مردمانش را میتوان در نخستين چشممصنوعیتاريخايرانيافتوجمجمهایازيككودکكهنشانهای ازپيشرفتپزشكیايراندرآندوراناست.

مرداننمكیمدفوندرمعدنچهرآباد

مردان نمكی بازماندههايی از سههزار سال پيشاند كه وقتی سال 72 درمعدننمكیچهرآبادپيداشدند،همهراشگفتزدهكردند.آنهاباخود چاقوداشتند،لباسهايیكهباهنرمندیدوختهشدهوجسمبیجانشان را پوشانده بود. معدن چهرآباد در ۰7كيلومتری زنجان است و از مردان نمكیكهدرآنپيداشدند،يكیشاندرموزهايرانباستاندرخيابانسی تيرتهراناستوباقیدرموزهمرداننمكیزنجاننگهداریمیشوند.بايد به اين موزهها رفت و لبها را از حيرت ديدن مردان هزاران سال پيش كه گوشوارههای طال به گوش دارند، در جيبهايشان چاقو هست و گردو و قالبسنگ،گزيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.