باحضور دکترابراهیمی مدیرعامل بانک انصار از سامانههای هوشمند پرداخت هزینه مصرفی آب وبرق برمبنای اینترنت اشیاء رونمایی شد

Shahrvand Newspaper - - اقتصاد -

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار،به نقل از مدیرعامل شرکت سامانه الکترونیک انصار ، موضوع هزینه تولید انرژی و ســازوکارهای مدیریت مصرف آن، یکی از تهدیدهای اقتصادی مطرح در ســطح ملی است که به علت ضعفهای فرهنگ مصرف در جامعه ایران نیازمند اصالح اساســی می باشــد. از این منظر، بانکانصار براســاس مسئولیتهای اجتماعی، تمام تالشهای خود را مصروف ایجاد بستر مناسب مدیریت هزینه های انرژی ساخته تا هزینه های مرتبط بر انرژی ها (مانند آب، برق، سوخت و سایر موارد مشــابه) که از یک سو شامل عملیات تولید این حامل ها و از سوی دیگر مشــکالت کلیدی در خصوص بازپرداخت هزینه های مصرف آنهاست، کاهش یابد. از آنجا که مدیریت هزینهها در بخش مصرف به ویژه در حوزه مدیریت مالی و بانکی نیازمند مکانیزم های مطلوبی درخصوص اقالم مختلف، به منظور کنتــرل عارضههایی چون قرائت کنتــور، صدورقبوض، توزیع به موقع و در زمان مناســب قبوض، نظامهای بازپرداخت هزینههای صادرشده و موارد مشابه در حوزه مشکالت بازپرداخت هزینههای مصرف انرژی است، بانک انصار در راستای انجام حمایتهای اجتماعی خود، تمرکز را بر ساماندهی این بخش از مشکالت حوزه انرژی قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.