«نوروز» با طعم داوطلبی

جوانان داوطلب هاللاحمر با طرح نوروزی بهرفت به استقبال سال جدید میروند

Shahrvand Newspaper - - هالل -

داوطلباند، یعنی بیمزد و بیمنت اهل خدمتند؛ در مورد جوانان جمعیت هاللاحمر حرف میزنم جوانانی که این روزها با شعار نه به تصادفات و با کمپین بهرفت هجدهمین طرحایمنیوسالمتنوروزیمسافرانرااجراکردند.کمپینیکهمیتواندنقشارزندهای درکاهشتلفاتجادهایوبهبودرفتارهایترافیکیداشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.