ردپايی از مهربانی

Shahrvand Newspaper - - داوطلبان -

توزیع هدایای عیدانه خیرین و داوطلبان در نهمین سال متوالی در قالب برنامه ملی فرشتگان رحمت بین نیازمندان و خانوادههای بیسرپرست و بدسرپرست از آخرین روزهای اسفند آغاز و تا نیمه فروردین ادامه دارد

شهروند| برنامههای نوروزی ســازمان داوطلبان یکی از رخدادهای گسترده اجتماعی مشارکت محور است که در سالهای اخیر مخاطبان بسیاری را به انبوه گزینههای آموزشــی، فرهنگی، اجتماعی و حمایتی جمعیت هاللاحمر میهمان کرده است. این برنامهها کهدرسالهایاخیرباحضورداوطلباندرسراسرکشور جانی تازه به فعالیتهای فرهنگی- اجتماعی ســتاد سفرهای نوروزی جمعیت هاللاحمر بخشیده است، ویژگی منحصربهفردش این است که با اتکا به ظرفیت و داشــتههای مادی و معنوی داوطلبان محلی برگزار میشــود تا در ایام منتهی به نوروز، تمام نقاط شهرها و روستاهاآکندهازعطرشکوفههایهمدلیشود.

نــوروز امســال، ســازمان داوطلبان در کســوت بزرگترین و دیرینهترین سازمان عامالمنفعه کشور با برنامهریزی برای اجرای طرحهای فرشتگان رحمت، نیابت و مروجین سالمت در قالب طرح ملی خدمات داوطلبانه جمعیت هاللاحمر در نوروز به عالوه اعزام کاروان سالمت به مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه با مشــارکتپذیری داوطلبان و با بهرهگیری ازسرمایه ارزشــمند تجربه چندین دوره این طرحها، ســهم معتنابهی در ایجاد بستری از ارایه خدمات داوطلبانه و نیکوکارانه با توجه به نیازها دارد تا همه ســالیق و اندیشــهها بتوانند در این فضای فرهنگی نوعپرورانه عالیقخودرادنبالکنند.ایننکتهنبایدفراموششود که داوطلبان و خیرین در ســالهای اخیر همواره در کانون فعالیتهای خیرخواهانه قرار داشته و با تکیه بر فرصتهایمشارکتتوانستهاندفضایکشوررامتأثر ازحضورخودکنند.

راهبرد اساسی این طرحها به گونهای پیریزی شده است تا تزریق اخبار خوب به مردم و همچنین رفتارها و اخالق خوب باعث شود که اوال جامعه تا حد زیادي ســالم بماند و ثانیا افراد احساس کنند خودشان هم ميتوانند توانایي انجام این کارها را بهدســت آورند و این درست در نقطه مقابل با رشد رفتارهاي خشن و بيتفاوتيها در جامعه است، بنابراین باید مراقب بود که ایــن موضوعها، مرزهاي ذهنــي هموطنان را در هم نشکند. چون قدرت یك انسان سالم در انزجار از بياخالقي، ممکن است کمکم به بياخالقي محض تبدیلشود.

در واقع رویکرد طرحها متذکر شــدن این مطلب اســت که برای انجام و ترویج کارهــای داوطلبانه و خیریه حتما نباید بهدنبال اتفاقات خاص، پیچیده و عجیبوغریب بود که شــاید فقط سالي یكبار اتفاق بیفتد،بلکهمیتوانبهاینباوررسیدکههمهشجاعت امتحان کارهاي خوب را داشــته باشند و گمان ببرند که اگر من خوبي نکنم پس چهکسي این کار را انجام دهد؟ نوروز امسال داوطلبان میخواهند در پس ذهن خیلیها ردپایي از مهرباني به جا گذارند تا وقتی آن را از گوشه ذهنشــان بیرون میکشند یكبار دیگر به یادشــان لبخند بزنند. «داوطلبان نازنیني» که انگار آمدهاندحالهمهراخوبکنند.

توزیعهدایایداوطلبانبیننیازمندان توزیع هدایای عیدانه خیرین و داوطلبان در نهمین سالمتوالیدرقالببرنامهملیفرشتگانرحمتبین نیازمندان و خانوادههای بیسرپرست و بدسرپرست از آخرین روزهای اسفند آغاز و تا نیمه فروردین ادامه دارد. پیشبینی شــده است چندینهزار سبد شامل مایحتاج نوروزی، البســه و ...در سراسر کشور بهویژه مناطقمحروموصعبالعبورتوزیعشود.

در این برنامه خانوادههای محــروم و کمبرخوردار شهری و روستایی توسط مددکاران شناسایی شده و ازسوییدیگربافراخوانیازخیرین،نیکوکارانحقیقی و حقوقی ازجمله شرکتها، موسسات مالی، تجاری، صنعتی و سایر مجامع خیریه، استقرار صندوقهای جمعآوری کمكهای مردمی در ســطح شــعب و خانههای داوطلب و جمعآوری کمكهای غیرنقدی در اماکن مذکور و نیز برپایــی بازارچههای خیریه و جشنواره محصوالت استانی و اختصاص عواید فروش آنبهطرح،سبدهاراناشناسوباحفظکرامتانسانی به در منازل نیازمندان واقعی برده میشود. داوطلبان با ارســال ســبدهای عیدانه به منازل ایــن عزیزان، خیرین، داوطلبان و مددکاران به دیدنشــان رفته و ضمن از نزدیك آشنا شدن آنها با مشکالت و مشاهده مستقیمرنجهایشان،ازآناندلجوییمیکنندوبهدرد دلهایشانگوشمیدهند.

نیابت،دیدارنوروزیبافرشتهخویان

داوطلبانباهمتووفاداريشانطرحينودرانداخته و در قالــب برنامه ملی نیابت، دید و بازدیــد از خانواده شهیدانونشستندورشمعوجودسالمندان،معلوالن، جانبازان سرافرازمان را جزو برنامهها و اولویتهاي دید و بازدیدهاي نوروزي خود قــرار دادهاند. قطعا به دیدار و مالقات بزرگان، پیشکســوتان و حقداران شتافتن هم محبت افزاست و هم در لباس زیبای بزرگداشت و قدردانی جلوه میکند. داوطلبان معتقدند که اگر امروز از زیارت و مالقات ظاهری شهیدان وطن محرومند اما هنوزبرخیپدرانومادراناینعزیزانومایههایبرکت این سامان گرچه سالخورده و زمینگیر شدهاند اما هنوز عطر نفسهایشان به مشام میرسد و هنوز تعداد زیادی از جانبازان عزیزمان که بیشترشــان میهمان تخت و ویلچرند همچنان استوار و شکیبا، در بین ما عزتمندانه نفسمیکشند.برایهمینبهدیدارچندهزارتنازآنها رفته و ضمن اینکه از ایشان و از همسران و خانوادههای صبوروگرانقدرشاندرسهایفراوانمیگیرندوهمدم لحظهلحظهدردکشیدنهایهمیشگیشانمیشوند. خدمات فرهنگی، پزشکی شــامل ویزیت، تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، اخذ زمان ویزیت پزشك و خدمات اجتماعی: شــامل خرید، بازدید، همراهی در جلسات هیأتهای مذهبی، کالس آموزشی، تهیه البسه و لوازم شخصیازجملهخدماتاینطرحاست. آگاهیبخشیعمومیدرچادرهایمروجین

سالمت

چادرهای سالمت در میادین، اماکن و معابر پرتردد شهرهای سراسر کشور برپا میشود و داوطلبان این ســازمان در اجرای این طرح مهرورزانــه در چادرها و پایگاه سالمت مستقر میشــوند تا با اطالعرسانی مناسبمخاطراتاستفادهازموادمنفجرهومحترقهرا بهجوانان،نوجوانانووالدینآنهاآموزشدهند.مراسم چارشنبهآخرسالدرجامعهمانیازمندیكمهندسی فرهنگی است. بنابراین زمانی که چند روز قبل از آن، شهروندان در سطح شهر با نمادهای فرهنگی حاوی پیامهایی مواجه میشــوند که صدمات ناشی از کج رفتاریها و بی هنجاریها در این مراســم را نشــان

میدهد، فرهنگ رفتارهای صحیح در این مراسم در اذهان شهروندان جامعه نهادینه میشود و یك منبع کنترلدرونی،اجازهکجرفتاریهادرفضاهایعمومی را به آنها نمیدهد.این طرحســال گذشته نیز به اجرا درآمد و موجب کاهش قابلتوجه آمار تلفــات و حوادث ناشــی از سوانح سوختگی بر اثر رفتارهای پرخطرروزهایپایانیسالشد.

اطالعرسانی و تهیه بستههای فرهنگی، بهرهگیری گسترده از ظرفیتهای تبلیغاتی شــهرها، برپایی ایستگاههای اطالعرسانی در معابر و مراکز پر تردد و حادثه ســاز شــهری، ارایــه خدمات مشاورهایبهمنظورآگاهیبخشی به مخاطبان درخصوص سوءآثار مواد منفجــره غیراســتاندارد و صدمات جانی و مالی از 10 روز پیش از چهارشــنبه سوریبهعنوانخدماتارایهشدهدراینطرحاست. اعزامکاروانسالمتبهمناطقزلزلهزدهغرب

کشور اعزام داوطلبان نوع دوســت به مناطــق زلزلهزده استان کرمانشاه در ایام نوروز فرصت ارزشمندی شد که با چشمان خود نیازها و کاستیهای این مردمان محنتزده را نظاره کنند و بر ســر سفره دل مردمی بنشــینند که خودشــان را به دســت تقدیر روزگار سپردهاند و دل به هیچکس و هیچچیز جز خدا ندارند، مردمانی که دست خواستههایشان را رو به خدا بلند کرده و تنها توقعشان از زندگی، زنده ماندن با حداقل امکاناتاستوبس.

زندگی در روستاها و شهرهای زلزلهزده به سختی میگذرد، نبود عزیزان از دست رفتهشان، سرزندگی و شادابی را از مردم این منطقهها به یغما برده و به جای آنبیماریوناامیدیرابرایشانآوردهاست.

ولی اینبار گروه پزشــك و پیراپزشــکان داوطلب

جمعیت هاللاحمر از اســتانهای گلســتان، فارس، همدان،اصفهانودانشجویانپزشکیجهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران هر دو هفته یكبار به این مناطق رفتند تا با شــنیدن فریادهای بیصدای آنها، ســهم آنان را نه فقــط از نعمت ســالمت، بلکه از باران مهربانی و سخاوتمردمنیکوکارونوعدوست کشورمانبستانند.حتیپیشبینی شده اســت که تجربههای هر تیم در اختیار تیم بعدی قرار بگیرد تا خدمات تخصصیتر و مطلوبتری بهمردمارایهشود.

اعزام این کاروانهای سالمت به ایــن مناطق که تــا خردادماه هم ادامــه دارد، ما را بــه یاد این فرموده مقــام معظــم رهبری «مدظلهالعالی» مياندازد که «با نزدیك شدن به مردم، با نشســتن در محیط خانه و کپر و چادرشان، نسبت به مشکالت آنها آشنا شوید. هرکس این مشــکالت را لمس کند انگیزههاي تمام ناشدني براي کار و تالش پیدا خواهد کرد.» و به حق هم با دیــدن داوطلبان در این کاروان بشردوســتانه چیزي جز این مفهوم در ذهن متبادر نميشــود که وجودشان مملو شده است از انگیزههاي تمامنشدني برايتالشدرامیدآفرینیبرایهموطنانآسیبدیده از حادثه.توزیــع ناعادالنــه خدمــات رواندرمانی و شمار زیاد قربانیان حادثههای مهیبی چون زلزله در روستاهاییکهتاشعاعچندکیلومتریاش،حتییك خانه بهداشت سالم هم باقی نمانده و با توجه به ابعاد وسیع حادثه نظام درمان و غربالگری در آن واژههایی بیمعنی به حساب میآید، خیلی دور از ذهن نیست که آســیبدیدگان و بازماندگان، بیماریهایشان تا روزهای آخر زندگیشان هم ناشناخته بماند و فقط وقتی بیماران را به مرکز درمانی ببرند که دیگر کار از کارگذشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.