راه و رسم سفر کردن

نکاتی که باید قبل از آغاز سفر و در طول سفر بدانید و به آنها عمل کنید

Shahrvand Newspaper - - نجات -

ســمانه خادمی | مســافرت یعنی زمانی که میتوانید خود را از استرسهای روزمره زندگی دور کنید. اگر از قبل آماده باشــید، سفر شما میتواند بدون استرس و هیجانانگیز باشــد. البته که باید چمدان جمع کنید، لباسهــای مخصوص را جدا کنید و مرخصی بگیرید، امــا باید از ایمنی خود در فرودگاه و در طول سفر اطمینان داشته باشد.

ایمنی سفر، قبل از ترک خانه شروع میشود. یکی از اقدامات مهم قبل از ترک خانه تأمین امنیت آن است. خانه باید طوری به نظر بیاید که انگار کسی آن را ترک نکرده تا دزدان از غارت آن خانه منصرف شوند. آمار و ارقام نشان میدهند که میزان جرم و جنایت در طی سه ماه از ســال (آخر بهار تا وسط تابســتان که اوج وقت مســافرت است) 01درصد افزایش مییابد. دزدان این موضوع را میدانند، پس اجرای این اقدامات برای حفظ ایمنی خانهتان مهم است.

با همســایه درباره برنامه سفرتان صحبت کنید و از آنها بخواهید حواسشــان به خانه شما باشد و اگر مورد مشــکوکی دیدند به پلیس اطالع دهند. تمام پنجرهها و درها را قفــل کنید، درهایی که به ســمت پارکینگ میروند یا پنجرههــای راهرو را فراموش نکنید. یکی از نشــانههای اینکه کســی خانه نیســت، روزنامههای تلمبارشــده جلوی در خانه است. میتوانید با پســت یا روزنامه موردنظر تماس بگیرید و از آنها بخواهید برای مدتی روزنامه نفرستند. وســایل انباری مانند نردبان، شنکش و حتی مبلمان تراس را جمع کنیــد، چون از آنها میتوان برای ورود به خانه استفاده کرد.

از اشتراک جزییات سفر در شبکههای اجتماعی خودداری کنید. جزییات ســفر خود را در اختیار خانواده قرار دهید. کارت بانــک و پول نقد را جدا نگه دارید.

چگونهکمپبزنیم؟

طبیعتگردی به همان اندازه که جذاب اســت، دشوار هم هســت. کمپ زدن در طبیعت قواعد و قوانین خاص خودش را دارد که رعایت نکردن آنها به معنی تن دادن به خطر است. اگر ماجراجویی در سفرهای شما حرف اول را میزند، این مطلب را تا انتهابخوانید!

کمپ به محلی اطالق میشــود که کوهپیمایان، کوهنوردان و طبیعتگــردان جهت اقامت خود از آن استفاده میکنند، عمدتا کمپ برای برنامههای بیش از یــک روز تعبیه میشــود و بایــد به تمام خصوصیاتی که به توضیح آنها پرداخته شده، توجه کافی داشته باشید.

کمپها به دو نوع تقسیم میشوند: کمپ طبیعی و کمپ مصنوعی.

کمپ طبیعــی: از عوارض طبیعی تشــکیل یا اســتفاده میشــود، مثل غارها، زاغهها، شکافها، غار برفی و کومه موقت در جنگل. اســتفاده از این کمپها تجارب باالیی را در کوهنوردی میطلبد.

کمپ مصنوعی: در ایــن کمپ از لوازم مصنوعی استفاده میشود مانند چادر که بحث ما در اینجا چادرهای کوهنوردی هستند. در یک چادر دو یا سه نفره شــما باید با کولههایتان مدت زمانی زندگی کنید، پس چگونگی این کار را باید قبال در شرایط و هوای خوب بیاموزید.

چطور در فضای آزاد کمپ بزنیم؟

-1 ابتدا باید ایمنی محل کمپ را در نظر گرفت. ۲- دور بودن از محل ریزش ســنگ، یخ و برف و غیره

۳- خودداری از ایجاد کمپ در کنار رودخانهها و کف درهها به علت جاری شدن سیل و سروصدای آب

۴- محل کمپ باید در دید قرار داشــته باشد تا در زمان حادثه نیروهــای امدادی بتوانند بهراحتی محل را پیدا کنند. در کوهســتان معموال باد در دو جهت میوزد: باد قله و باد دره. باد قله بعد از غروب خورشــید از قله به دره شروع به وزیدن میکند. اما باد دره روزها از دره به طرف قله میوزد. پس در روز باید جهت باد را مشخص و ســپس کمپ را برقرار کرد. ۵- صاف و بدون شیب باشد. ۶- خودداری از برقراری کمپ در کنار چشمهها زیــرا حیوانات شــبها بــرای اســتفاده از آب به چشمهها میآیند که میتواند ایمنی شما را به خطر اندازد.

۷- در هوای طوفانی و بارانی ابتدا کوله را در چادر قرار داده، در آن را ببندید تا چادر سنگین شده و باد چادر را با خود نبرد.

۸- اســتفاده از نایلون بــرای زیر چــادر برای منتقلنشدن رطوبت به کف چادر

۹- چادر را خوب و محکم و کشیده و برپا کنید و پوش روی چادر را نصب کنید.

-10 حفــر یک نهــر کوچک به عــرض و عمق 01سانتیمتر که بهتر است زیر لبههای پوش چادر باشد تا هنگام بارندگی آب باران زیر چادر نفوذ نکند و یک یا دو راه خروج آب نهر تعبیه کنید.

-11 برای اســتحکام بیشتر میخهای چادر روی میخهاسنگبگذارید.

در شــرایط بادهای با ســرعت باال با فاصله یک متر از اطراف چادر یک دیوار ســنگی به ارتفاع 0۶ سانتیمتر و عرض 0۴ تا 0۵ سانتیمتر ایجاد کنید تا باد چادر را پاره نکند.

۲1- از برپایی چــادر در زیر درختــان به علت صاعقه بپرهیزید. چادر در زیر درختان بعد از مدتی بارندگی خیلی سریعتر خیس میشود.

۳1- نبودن کمپ در مســیر حیوانــات اهلی و وحشی و کوهنوردان دیگر

۴1- بستن در چادر در زمان بیرون آمدن و داخل شدن به چادر به علت وارد شــدن حیوانات موذی مثل مار و عقرب

۵1- محل دستشویی باید پاییندست کمپ و با فاصله مناسبی ایجاد شود.

۶1- یک کیســه پلیاتیلن یا گونی پالستیکی بزرگ جهت قراردادن لوازم اضافی بیرون از کمپ همراه داشته باشــید و لوازم اضافه را داخل آن قرار داده و چند سنگ روی آن قرار دهید.

۷1- در شرایط بادهای با سرعت باال با فاصله یک متر از اطراف چادر یک دیوار ســنگی به ارتفاع 0۶ سانتیمتر و عرض 0۴ تا 0۵ سانتیمتر ایجاد کنید تا باد چادر را پاره نکند. در زمستان به علت کوالک در مناطق کوهستانی با بلوکهای برفی دیواری به ارتفاع 0۶ سانتیمتر و عرض 0۴ سانتیمتر ایجاد کنید تــا باد و ســرمای کمتری ایجاد شــود، زیرا برفهایی که در اثر کــوالک در اطراف چادر جمع میشوند باعث شکستن ستونهای چادر میشود.

۸1- پرهیز از برافروختن آتش در اطراف چادر و در جهت باد

۹1- یــک کیســه نایلــون برای جمــعآوری زبالههایتان در نظر بگیرید.

0۲- در بدتریــن شــرایط دو یــا ســه نفــر با کولههایتان باید در چادر زندگی کنید، چگونگی این کار را خوب بیاموزید.

1۲- پرهیــز از ایجاد کمپ در گوسفندســراها که معموال دارای ســنگچین هم هستند، به علت اینکه آنجا محل زندگی کنههــا و دیگر جانوران موذی است.

۲۲- غذاهــای بودار خود را بیــرون از چادر و در فضای آزاد قرار ندهید، به ایــن علت که حیوانات شامه بسیار قوی دارند و به سراغ آنها میروند. غذاها را در ظروف دربســته و در محلی کــه حیوانات را تحریکنکند،نگهداریکنید.

۳۲- از اســتفاده از چراغهای خوراکپزی و روشــناییهایی که دارای شعله هستند در چادر خودداریکنید.

۴۲- پرهیز از تعویض کپسول گاز و ریختن بنزین در چراغهای بنزینی در زمانی که داخل کمپ شــمع یا شــعله دیگری وجود دارد، به علت آتشسوزی

۵۲- دور کــردن جانــوران موذی با ریختن مقداری تنباکو در اطراف چادر

چمدان خود را در حین سفر گم کردهاید؟

به فرودگاه رســیدهاید و نمیتوانید چمدان خود را پیدا کنید یا متوجه شــدهاید که چمدانتان در ترانزیت خراب شده اســت؟ این شرایط خیلی بد اســت. اما بیایید و با آن روبهرو شویم، چون ممکن اســت زمانی برای هر یک از ما ایــن اتفاق بیفتد و قســمتی از تعطیالتمان با آن خراب شــود. اگر آگاهیهــای الزم را در این مورد داشــته باشــید، میتوانید حرکت درســتی را در مواجه شدن با این اتفاق انجام بدهید تا چمدان خود را بهطور درست دریافت کنید. در اینجا چند نکته آمده برای اینکه بدانید چه کاری انجام بدهید اگر چمدانتان خراب شده، تأخیر داشته یا دزدیده شده بود.

خسارتبار

اگر چمدانتان پاره و خرد به دســتتان رسید، خطوط هوایی معموال برای تعمیرات آن به شما پول میپردازند، اما اگر کیف یا چمدانتان تعمیرشدنی نباشد، آنها به شما به اندازه ارزش چمدانتان هزینه پرداخت میکنند که این قضیه برای وسایل داخل کیف نیز صدق میکند. بنابراین شما باید همیشه چمدان خود را با دقت بازرســی کنید و گزارش هر نوع آسیب را قبل از ترک فرودگاه بدهید. کارکنان بخش خدمات مشــتری همچنین چمدان شما را قبل از اینکه محل را ترک کنید، بازرسی میکنند. بعد از بازرســیها، برای تعمیر مدعی میشوید. به خاطر بسپارید که یک رسید از تعمیرکار چمدانتان دریافت کنید تا در بازپرداخت مشــکلی نداشــته باشید.

تأخیرچمدان

وقتی بار شما تأخیر پیدا میکند، به هیچ عنوان عصبی نشوید، به احتمال زیاد جابهجا شده است. آماری از وزارت حملونقل نشان میدهد که حدود ۸۹درصد از بارهای جابهجا شده به سالمت به دست صاحبشان میرسند. بیشتر خطوط هوایی مخارج معقول را متحمل میشوند. البته مقدار هزینه بسته به توافق است. مطمئن شوید قبل از اینکه فرودگاه را ترک کنید، گزارشــی را به خطوط هوایی در این راستا تحویل دادهاید. تمامی جزییات تماس خود را ازجمله موبایل و شماره ثابت و همچنین آدرس منزل را در آن قید کنید تــا خطوط هوایی بتوانند زمانی که بارتان را پیدا کردند، با شما تماس بگیرند.

بارگمشده

تنها حدود ۲درصد از بار مسافران طبق گزارش شرکتهای هوایی گم میشود. خط هوایی شــما هر کاری که ممکن باشــد برایتــان انجام میدهد تا بار شــما ســالم به دســتتان برســد، اما اگر آنها در آخر رســما اعالم کردند که چمدان شــما گم شــده است، شمامیتوانیدبالفاصلهشکایتی تنظیم کنید. شرکت هوایی به شــما بازپرداخت میکند، اما نه دقیقا به همــان اندازه ارزش چمدان شما. بنابراین شما باید لیســتی از موارد داخل چمدانتان تهیه و ضمیمه آن ارزش پولــی مــوارد را اضافه کنیــد. در آخر با مذاکره مقداری از ارزش بار شما پرداخت میشود.

وسایلی از بارتان دزدیده شود

اگر شما بعد از سفرتان به خانه رسیدید و متوجه شدید که چمدانتان دستکاری شده است و بعضی از وسایلتان در آن نیست، چه کار باید انجام دهید؟ نخستین کار این است که کاغذ خطوط هوایی سفر خود را پیدا کنید. هرموقع این کاغذ را پیدا کردید، سریعا فرم ادعای خود را پر کنید و به صورت آنالین آن را برای شرکت هوایی بفرستید. شما میتوانید اطالعات بیشتری در این راستا از وبسایت رسمی شرکت هوایی پیدا کنید. بعد از اینکه دانلود و فرم را پر کردید، ایمیل کرده یا به شماره آنها فکس کنید. آنها در روند کار به شما کمک میکنند، ولی معموال باالی ۶ ماه این روند طول میکشد. با این حال، شما باید این را بدانید که بیشــتر خطــوط هوایی برای اقالمی از قبیل طال و جواهر خسارتی نمیدهند.

درنتیجه، این نکات ساده در باال به شما این امکان را میدهد که آگاهانــه مراحل پیدا کردن، تاخیر یا

دزدی بار خود را انجام دهید. وسایل الزم برای سفر کردن

باید به یاد داشته باشید که بدترین زمان ممکن برای تصمیمگیری پیرامون برداشتن وسایل مورد نیازتان در سفر هنگامی اســت که درحال بستن چمدان خود هســتید، پس باید از قبل حسابی به آن فکر کنید. نخستین قدم برای داشتن یک سفر بیدردسر این است که یک فهرست از تمامی لوازم و وســایل مورد نیاز خود را تهیه کرده و پس از هر ســفر و تجربه جدید آن را بازنگری و تکمیل کنید. قبل از شروع سفر، وسایلتان را مطابق این فهرست به دقت همراه خود ببرید. سبک مسافرت کنید. از حمل وسایل غیرضروری و حجیم خودداری کنید. در کل فردی آســانگیر باشید و در سفر زیاد سخت نگیرید. تا میتوانید از تشریفات سفر کم کنید. در اینجا تمام چیزهایی که برای یک ســفر خوب به آنها احتیاج دارید برایتــان آوردهایم، البته نگران نباشید لیست پیشنهادی آنقدر افراطی نیست که بارتان را سنگین کند.

چکلیست

* پول * مدارک * بلیت هواپیما، قطار یا اتوبوس * واچر رزرو هتل * شارژر موبایل یا تبلت * قرصهای الزم * نقشــه و راهنمای ســفر مقصد

* وسایل بهداشتی مثل برس، مسواک ...و * سوزن و نخ * دوربین * کیسه فریزر * یک موچین کوچک * گیره لباس یا سنجاق قفلی بزرگ * یک بسته دستمال کاغذی * کپی تمام مدارک * کمی آبنبات یا شکالت

کرمضدآفتاباینبارمهمترازهمیشه

در سفر قرار نیست در اتاق بنشینید، پس بیشتر از همیشــه به ضدآفتاب، عینک آفتابی و کاله نیاز دارید. اشعههای مضر خورشید که تابستان را فصل قدرتنمایی خــودش میداند، بیشــتر از هر چیز روی چشم و پوســت تأثیر میگذارد. یک عینک آفتابی راحت و سبک که ترجیحا فلزی نباشد و در گرما داغ نشــود همراه یک کرم ضدآفتاب مرغوب میتواند راهحل خوبی برای محافظت از پوســت و چشمهایتان باشد. کالههای لبهدار، هم به عینک و ضدآفتاب کمک میکند و هم جلوی آسیب زدن آفتاب به موهــا را میگیــرد، کاله بزرگی انتخاب نکنید، چراکه جای زیادی در چمدان میگیرد.

داروخانه با خود حمل نکنید

درست است که باید در سفر داروها و وسایل الزم برای حفظ سالمت را به همراه داشته باشید، اما الزم نیســت یک داروخانه با خود حمل کنید. عالوه بر قرصهای همیشگیتان برداشتن چند عدد قرص مسکن، ضدحساســیت و سرماخوردگی، یک کرم ضددرد، یک کرم ضدخارش و چند چســبزخم کفایت میکند، البته یادتان باشد در مسافرتهای خارجی قــرص اســتامینوفنکدیین همراه خود نبرید، چراکه همراه داشــتن کدیین در بسیاری از کشورها جرم محسوب میشود.

دوربینهای کوچک، نه بزرگ و حرفهای

از رکنهای مهم هر سفری دوربین است، اما باید حواستان باشــد که اگر دوربینتان دستوپاگیر یا نحوه اســتفاده آن نیازمند دانش و تجربه زیادی باشــد، ممکن اســت خیلی برای یک سفر ساده مناسب نباشــد، چراکه تقریبا موفق به استفاده از آن نخواهید بود. دوربینهای کوچک و به اصطالح

‪cyber shot‬ به چند دلیل برای سفر گزینههای بهتری هســتند؛ یکی اینکه همیشه دردسترس بوده و کار با آنها ســاده اســت، دیگر اینکه توجه دزدها کمتر به آن جلب میشــود و اگر در شهر یا کشوری غریب باشید، میتوانید با خیال راحتتری خاطراتتان را ثبت کنید.

کدام کفش را انتخاب کنید؟

حتما کفش راحت انتخاب کنید. مطمئنا با کفش کتانی نمیتوانید روی شــنهای ساحل راه بروید، نمیتوانید صحرانوردی کنید، حتی قادر نیســتید از کوه باال بروید، عالوه بر اینکه پاها را خیلــی داغ میکند، باید چند بار پاها و کفشها را بشویید تــا از بوی احتمالــی پا خالص شوید، حتی جالب است بدانید در برخی مراجع گردشگری به گردشگران توصیه میکنند که کتانی سفید به پا نکنند، چراکه به سرعت توریســت بودن آنها مشخص میشــود و همین آنها را به یــک طعمه خــوب برای دزدها تبدیل میکند. یک جفت صندل یا کفش تابستانی راحت همراه داشته باشید. البته اگر قصــد پیادهرویهای طوالنــی دارید، به کفش کتانی هم نیاز پیدا خواهید کرد، مگر اینکه از راحتی و طبی بودن صندلهایتان اطمینان داشته باشید. یادتان باشد کفش نو با خود برندارید، چراکه احتماال پایتان را اذیت خواهد کرد.

اگر یک همسفر کوچولو دارید

اگر به ســفری خانوادگی میروید و میخواهید ســفر خوبی داشــته باشــید، باید بــه نیازهای فرزندتان نیز حســابی توجه داشــته باشید. اگر فرزندتان به اندازه کافی بزرگ است از او بخواهید اســباببازیهای دلخواهــش را برای مســافرت انتخاب کــرده و همراهش بیــاورد. اگر فرزندتان مدرســه میرود، به او اجــازه دهیــد بازیهای الکترونیکی، تخته نقاشی کوچک یا کتابهایش را همراه بیاورد، اما برای کــودکان کوچکتر چند اســباببازی همراه خود بردارید و آنها را به تناوب در اختیارشــان بگذارید. مســافرتهای طوالنی با هواپیما یــا حتی خودرو و قطار بــرای کودکان که مجبورند یک جا بنشــینند، دشــوارتر است، میانوعدههای ســبکی که کودکان دوست دارند هم انتخاب خوبی برای سرگرمکردنشــان است. اگر نوزاد به همراه دارید، حتما همه وســایل مورد نیاز او را با خود ببرید.

اگر با خودروی شــخصی ســفر میکنید، شما در ســفر با خودرو باید ترمز و کالچ، روغن موتور، روغــن گیربکــس، روغــن کمک و واســکازین دیفرانســیلها و تمامی گریسخورهای گاردان و فرمان را کنترل و درصــورت لزوم روانکاری کنید، یادتان باشد رینگهای آلومینیومی برای سفرهای خارج از جاده مناسب نیستند و احتمال شکستن آنها وجــود دارد، رینگهای فابریــک خودرو در چنین سفرهایی بهترین انتخاب است، همچنین الستیکهایی که دارای گلهای جهتدار هستند و برای سرعتهای باال طراحی شدهاند، برای خارج از جاده مناســب نبوده و عالوه بر اینکه به سرعت صدمه میبیننــد، از کارایی مطلوبــی برخوردار نیستند.

نکات مهم در سفرهای خارجی

.1 بهطورکلی در ســفرها و بهخصوص سفرهای خارجی هیچوقت همه مدارکتــان را با خود این طــرف و آن طرف نبرید. مدارک مهــم را در هتل بگذارید و یک کپی از آنها با خود به همراه داشــته باشید. بهتر است روزانه مبلغی در کیف پول خود گذاشــته و باقی پول را به همراه مــدارک مهم در جعبه ایمن یا همان ‪safety box‬ هتل نگه دارید. کیفهای کوچک گردنی معمــوال بهترین گزینه برای حفظ پول و مــدارک در مقابلــه با هرگونه سرقت یا گمشدن هستند.

۲. فراموش نکنید در طول ســفر به هیچ عنوان گذرنامه خود را بــه هیچ فرد غیرمرتبطی ندهید و این را بدانید که تنها پلیس حق خواستن گذرنامه را از شما دارد و هتل مرکز اقامتتان نیز باید آن را بررســی کرده و پس از تهیه یک فتوکپی از آن در حضورتان آن را به شما برگرداند.

۳. ســعی کنید حتما نشــان یــا عالمتی روی چمدان داشــته باشــید که البته بــرای این کار میتوانید از برچســبهای مخصوص شرکتهای هواپیمایی اســتفاده کنید و نام، نشــانی و مقصد خودتان را همــراه شــماره پاســپورت روی آن یادداشــت کنید تا هــم در قســمت تحویل بار، چمدانها را راحتتر پیدا کنید و هم اگر گم شدند، بهراحتی به دستتان برسند.

۴. هرگــز به درخواســت افــرادی که از شــما میخواهند بسته یا ساکی را در فرودگاه مقصد به شخصی تحویل دهید یا به دلیل اضافهبارشان قصد دارند یکی از ساکهای خودشــان را روی بار شما بگذارند، جواب مثبــت ندهید. اگر اخبار را خوانده باشید هرســاله تعداد زیادی از مسافران به همین دلیل دچار مشکالت جدی و ناگواری میشوند.

۵. از نزدیکترین سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع ایران در کشــور مقصدتان باخبر باشــید، چراکه این ادارهها مسئول حمایت از شما درصورت بروز مشکالت احتمالی هســتند، بنابراین سعی کنید نشانی، شماره تلفن و وبسایت آنها را پیش از آغاز سفرتان یادداشت کرده و به همراه داشته باشید.

ایمنی سفر، قبل از ترک خانه شروع میشود. یکی از اقدامات مهم قبل از ترک خانه تأمین امنیت آن است. خانه باید طوری به نظر بیاید که انگار کسی آن را ترک نکرده تا دزدان از غارت آن خانه منصرف شوند اگربهسفریخانوادگی میرویدومیخواهیدسفر خوبیداشتهباشید،باید بهنیازهایفرزندتاننیز حسابیتوجهداشتهباشید. اگرفرزندتانبهاندازهکافی بزرگاستازاوبخواهید اسباببازیهایدلخواهشرا همراهشبیاورد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.