شهرهایدیدنیدریکقاب

Shahrvand Newspaper - - کجا بریم؟ -

لیالمهداد_تعطیالتنوروزیدرکناردیدوبازدیدهاو .... سفررا نیزداردوهمیشهاواخراسفندماهبااینپرسشمیگذردکهعید کجا برویم. ایران کشوری است پر از جاذبه و جاهای دیدنی و به همیندلیلپاسخبهاینپرسشخیلیسختبهنظرنمیرسدو اصفهانوجذابیتهایتوریستیآن،شیرازوحافظیهچشمنواز، قشموکیش،مناطقشمالیکشوروطبیعتسرسبزآنو...البته درمیانهمهاینشهرهاومکانهایدیدنیبرخیمناطقگرفتار بیمهریشدهاندوکمترکسیآنهارامیشناسد؛مکانهاییکه بیشکمیتواندبرایتعطیالتنوروزیخاطرهسازباشند.

ارگراین

زمانی که صحبت از ارگها به میان میآید نخستین نام برده شده ارگ بم است؛ محلی که هرساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی اســت، درحالیکه ارگ راین مغفول مانده؛ یکی از بزرگترین بناهای خشتی جهان در جنوبغربیاستانکرمانکهقدمتآنبهدورهساسانیان برمیگردد و همین تاریخ نشان از این دارد که قلعه راین گوشــهای از تاریخ را در دل خود نهفته دارد؛ تاریخی که بخشــی از آن به زمان زندیه برمیگردد، دورانی که راین یکی از دژهای فرمانروایی میرزا حسینخان بوده، در زمان نادرشاهافشاروپسراومحمدخان.زمانیکهبهاینمنطقه برسید،باقلعهایتقریبامربعشکلباچندبرجدراطرافش خودنماییمیکند.

باغشازدهماهان

زیباترین باغ تاریخی ایران در حوالی شــهر کرمان قرار دارد، در دامنه کوههای تیگران و باغ شازده نامیده میشود که در سال09 به ثبت جهانی یونسکو رسید. شازده ماهان باغی اشرافی و دیدنی و دلفریب است که در مسیر عبوری کرمان به بم و در مسیر کهن جاده کهن ابریشم واقع شده؛ مسیریکهبهجذابیتهایاینباغافزوده.باغیمستطیل شکلکهبهدستورمحمدحسنخانسردارایروانی-حاکم وقتکرمان-ساختهشد؛باغیبادرختانمیوهمتنوعکهبا حوضهاوفوارههایآبنمامنظرهزیبایبهآندادهاست.

دریاچهچورت

در ســال 1320 بر اثر زلزله و رانش زمین و بسته شدن مسیر آب چشــمهای، دریاچهای بهوجود میآید آن هم در شمالشــرقی اســتان مازندران که حاال آن را چورت مینامند. یکی از شگفتیهای دیگر چورت این است که زمانی که آب دریاچه پایین میآید باقیمانده درختهایی که در محل پیدایش دریاچه بودهاند، پدیدار میشــوند و منظرهای چشــمنواز به دریاچه میدهند؛ منظرهای که در کمتر نقطهای از ایران آن را بتوانید ببینید. اگر دوست داشتهباشیدچشمانتانرامیهمانچنینمنظرهایکنید باید یک مسیر جنگلی را پشتســر بگذارید؛ جنگلی با درختانانبوهکهازامکاناتاستراحتگاهو...برخورداراست.

غاریخیچما

اگر دوســت دارید در ایــام تعطیالت نــوروز یکی از کمنظیرترین نقاط گردشگری را ببینید به سمت استان چهارمحال بختیاری، شهرستان کوهرنگ بروید تا یکی از نادرترینواعجابانگیزترینغارهارابهچشمببینید؛غاری واقعدردشتچماکهبههمیننامشناختهمیشوداگرچه در گویش بختیاری عشایر آن را یاچیما میخوانند؛ غاری بهشکلانباربزرگبرفکهحجمبرفهایچندینسالهرا درخودجایدادهوبهبزرگترینمنبعآبشیرینایراننیز شهرت دارد. نکته جالب این اســت که از زیر یخهای این غار چشمه آب سردی در جریان است که درنهایت به سد کوهرنگمیریزد.

پارکجنگیگیسوم

گذشتن از یک تونل جنگلی آن هم در فصل بهار بسیار دلنشــین خواهد بود برای همین مسیر تالش را در پیش بگیرید تا از درختان ســربه فلک کشیده جنگل گیسوم بینصیب نمانید؛ جایی که جنگل و دریا به هم میرسند و ســحر طبیعت به اوج خود میرســد. بیشک سفر به این منطقه دلنشــین خواهد بود آن هم با در نظر گرفتن زیباییهای روستای گتگســر در کنار این جنگل که به یک روستای مهمانپذیر با خانههای ویالیی تبدیل شده وپذیرایگردشگرانومسافراناست.برایسفربهگیسوم نگران هیچ چیز نباشید، چون این جنگل به اردوگاه، پالژ، هتل،وسایلبازیکودکان،مسیرهایپیادهرویو...مجهز است.

تنگبستانک

بهشت گمشــده میتواند یکی را مقصدهای سفرهای نوروزی باشــد؛ منطقــهای عمدتا با پوشــش جنگلی و کوهستانی. وجود روستاهای زیبای جنوب تنگ بستانک مانند ســاران و کهکرون با چشــمههای زیبا و سابقهای هزاران ســاله از جاذبههای این منطقه است. اثر طبیعی تنگبستانکدرمجموعهشبکهگردشگریمحورشمالو شمالغرباستانوامکانارتباطجادهایکهبایادمانهای تاریخی تخت جمشــید، نقش رســتم و پاســارگارد از یکطرف و چشماندازهای طبیعی آبشارمارگون و تنگ براق از طرف دیگر، امتیــاز ویژهای برای بخش ایرانگردی و جهانگردی استان فارس است که در خور توجه و اهمیت است.

فشافویه

اگر آب بازی دوست دارید ما به شما فشافویه را پیشنهاد میدهیم؛ یک دریاچه در کویر جنوبی تهران. بله اصال قرار نیستبرایآببازیتاقشموکیشوسواحلترکیهبروید، بلکهنرسیدهبهفرودگاهامامخمینیدرکیلومتر81اتوبان قم دریاچهای هســت که همه امکانات تفریحی سواحل کیش، قشــم، امارات و ترکیه را دارد؛ از اسکی روی آب، جتاسکی،قایقسواری،کایاکسواریتا ATV موتورهای (چهار چرخ)، پیست اتومبیلرانی، پینت بال، سوارکاری و تفریحاتورزشیومهیجیازایندست.ایندریاچهروزانه 003مراجعهکنندهدارد.

غارسهوالن

اگر مسافر اســتان آذربایجانغربی هستید دیدن غار سهوالن را از دســت ندهید؛ دومین غار آبی بزرگ ایران و یکیازمهمترینوکمنظیرترینغارهایطبیعی.غاریکه محلیها آن را «کونه کوتر» به معنای النه کبوتر مینامند؛ نامگذاریای که بــه تعداد زیاد النه کبوتــر در درون غار برمیگــردد. البته ســهوالن در زبان کــردی به معنای یخبنداناست؛ایننامگذاریهمبهیخبندانهایطوالنی زمستانیوسرمایهوایداخلغاردرتابستانبرمیگردد؛ غاری که تنها موجــودات زنــده در آن کبوتران چاهی، خفاشاست.

نیایشگاهمهریمراغه

اگردوستدارتاریخآثارباستانیهستیدسریبهروستای ورجوی بزنید؛ روســتایی در 6کیلومتری جنوب شرقی مراغه.روستاییکهبهگورستانبزرگوتاریخیاششهره شده؛ گورســتانی با قبرهایی که روی آنها صندوقهای سنگی منقوش یا قوچ ســنگی قرار داده شده است، البته برخیسنگهاتصاویرتیروکمان،نیزهوشمشیروسپررابه نمایش گذاشتهاند؛ سنگهایی که قدمت آنها به قرنهای هشتم یا یازدهم هجری - قمری میرسد. اگرچه درخت کهننارونکنارقبرستاننیزبرایخودجذابیتهاییدارد؛ نارونی که سایهاش میزبان زائران امامزادهای است که در جنوب این درخت خودنمایی میکند؛ امامزادهای که در اصلبهنیایشگاهیبسیارقدیمیتعلقداشتهاست.

میدانمیرچخماق

اثری از قرن نهم هجــری و یادگاری از دوران حکومت امیرچخماق شامی در یزد مکان خوبی برای عالقهمندان به آثار تاریخی اســت، بنابراین اگر گذرتان به یزد افتاد، حتما از میدان میرچخمــاق دیدن کنید. میدانی که در عصر صفوی به این نام شــهرت یافت. بنایی که یکی از معرفهایشهریزداست،درحالیکهازآثارامیرچخماق نیست. مســجد امیر چقماق که در تاریخهای یزد به نام مسجد جامع نو نیز خوانده شده و در دوره صفوی بنا بر عبارتی که در جماعتخانه آن به چقماقیه معروف بوده بههمتامیرجاللالدینچقماقشامیحاکمیزدوزناو ستی(بیبی)فاطمهخاتوناحداثشدهاست.امیرجالل الدین چقماق شامی از امرا و سرداران تیموری و مقرب درگاهشاهرخبودودرعهداوبهحکومتیزدمنصوبشد و خدماتی چند در آبادانی و توسعه شهر مذکور کرد که اهمهمهآنهابنیادنهادنهمینمسجداست.اینمسجد که در ســال 841 به پایان رســید بدون تردید از حیث زیبایی، وسعت، اهمیت و اعتبار بعد از مسجد جامع شهر قرار دارد و بر ضلع جنوبی میدانی قرار دارد که به میدان امیرچقماقمعروفاست.

چشمههایبادابسورت

اگر دوست دارید یکی از بینظیرترین چشمههای آب جهان را ببینید، مسیر ســاری را در پیش بگیرید؛ بخش چهاردانگه که در ســال 87 بهعنوان دومین اثر طبیعی ملی ایران پس از کوه دماوند ثبت شــد. باداب سورت در همه فصلهای سال زیباســت و در هر فصل زیباییهای خاص خود را دارد، اما پربازدیدترین زمانها، فصول بهار و تابستانند؛چراکهدرفصلبهاراینمنطقهبسیارسرسبزو خرماستوفصلتابستاننیززمانخوبیبرایآبتنیدر اینحوضچههایزیباوسرشارازموادمعدنیاست.

مازیچال

گفتناززیباییهایچالوسورامسرشایدتکراریباشد، اما بیشــک خیلی از ما تاکنون دهکده زیبای مازیچال را ندیدهایم؛دهکدهایزیبادر05کیلومتریعباسآباد.وجود تپهها و کوهها در این منطقه بهگونهای اســت که هنگام بارندگــی، مازیچال پر از ابرهایی میشــود که هر لحظه شکلهای زیبایی به خود میگیرند. میگویند نامگذاری مازیچال به دلیل وجود درخت بلوط در این منطقه بوده است.درگویشمحلیمردممنطقه،ماریبهمعنیدرخت بلوطاستوچالبهمعنیگودالوچاله.

دهکدهجهاننما

دیدن یک منطقه ییالقی بیشک خالی از لطف نیست، بنابراین سری به استان گلستان بزنید و از منظره زیبای دهکده جهاننما لذت ببریــد؛ منطقهای منحصربهفرد در میان رشــتهکوههای البرز. برای رسیدن به جهاننما، از«کردکوی»بهسمتارتفاعات«درازنو»رفتهوسپسبه سمتروستایرادکانوازآنجابهسمتجادهروستاهای چمنساوروروستایحاجیآبادبروید.درمسیربهدوراهی میرسیدکهبایدسمتچپراانتخابکنید.انتهایمسیر بهدشتجهاننمامیرسد.ازنقطهحرکتتاجهاننماسه ساعتراهکوهستانیدارید.

طارمزنجان

دنیایی از ســکوت و زیبایی، تلفیقی دلنشین از رود و کوه و جنگل و دشــت؛ طارم زنجان. چسبیده به منجیل و فومن گیالن. وقتی از گردنههای ســخت و سردسیری مسیر زنجان به طارم میگذری هیچ به ذهنت هم خطور نمیکند که چه بهشــت زیبایی انتظارت را میکشــد. شهرستان «آب بر» مرکز طارم است که از منجیل حدود 50 کیلومتر و از زنجان حــدود 90 کیلومتر فاصله دارد. اگر بهدنبال منطقهای دیدنی برای سفری یک یا دو روزه میگردیــد طارم و طبیعت نــاب آن در بهار میعادگاهی مناسب است. دسترســی به طارم هم از قزوین و منجیل میسراستوهماززنجان.

روستایخرانق

این روستا که پای بسیاری از گردشــگران خارجی را هم به خود باز کرده است، در اســتان یزد قرار دارد. وجود معادن سنگآهن و همچنین منطقه حفاظت شده دره انجیر با دارا بودن حیواناتی چون: کل، بز، میش، قوچ، گربه وحشی، سیاهگوش، یوزپلنگ و هوبره این منطقه را بیش از پیش خاص کرده است. از دیگر جاذبههای آن میتوان به قلعه خرانق، حمــام خرانق، کاروانســرای خرانق، پل خرانق،مسجدجامعوحسینیهخرانق،منارجنبانخرانق نام برد. این روســتای تاریخی خرانق در شمال یزد و در 05کیلومتری شهرستان اردکان و در مسیر جاده اردکان بهطبسقرارگرفتهاست.

روستاینوشا

این روســتا یکی از روستاهای شهرســتان تنکابن در استان سرسبز و زیبای مازندران است. قدمت این روستا را 2هزار سال تخمین زدهاند که یکی از روستاهای بینظیر و ارزشمندایرانبهحسابمیآید.راستیتابهحالخودرویی بهآنجاراهپیدانکردهوشماتاحدودیمیتوانیدازخودرو استفاده کنید، بقیه راه را باید با اسب طی کنید. دسترسی دقیق به این روســتا بدین صورت اســت که از تنکابن با مینیبوس به ییالق آغوزحال رفتــه و جاده خاکی باالی ییالق را نیز با مینیبوس تا نزدیک ولگسر ادامه دهید. از آنجا مسیر پاکوب را روی دامنه شرقی دره میاندشت تا روستایالکتراشانطیکنیدوبعدراهدامنهشرقیارتفاع رادرپیشگرفتهوخودرابهدوراهینوشابرسانید.

روستایماخونیک

در 241کیلومتــری بیرجند یکی از هفت روســتای شــگفتانگیز جهان قــرار دارد؛ روســتای ماخونیک. روســتایی که به دلیــل قدوقامت کوتاه ســاکنانش به سرزمین لیلیپوتهای ایران شهرت دارد؛ ساکنانی که آدابورسوم خاصی دارند. افرادی که زندگی کامال ابتدایی دارند، بهطوری که تا چند ســال پیش سیگار کشیدن و تماشایتلویزیوندراینروستاممنوعبودهاست؛روستای آدمکوچولوها. روستایی که پتانسیل باالیی برای تبدیل شدنبهیکمرکزگردشگریدارد.

سواحل َد َرک

اگر طرفدار آرامش هســتید منطقــهای بکر و مکانی جادویی را در جنــوب ایران به شــما معرفی میکنیم؛ سواحل درک. در 071کیلومتری جنوب چابهار. واقعیت این است که سواحل روستای درک یکی از بینظیرترین ســواحل جهان اســت و هنوز به منطقهای گردشگری تبدیل نشده و همچنان بکر و ناشناخته باقی مانده است. عالوه بر سواحل فوقالعاده بکر و دست نخورده این روستا، تفریحات دیگری نیز برای گردشــگران مهیا شده که با هزینهای اندک میتوانید اوقات بســیار خوبی را در آنجا بگذرانید. اگر از طرفداران آرامش هستید، مطمئن باشید کهعاشقاینمکانجادوییخواهیدشد.

مجموعهتاریخیعباسآباد

اگر میخواهید مهمترین و بزرگترین باغهای تاریخی ایران را ببینید به سمت بهشهر بروید تا بهشت روی زمین را در 9کیلومتری بهشهر ببینید. مجموعهای تاریخی در دل جنگل که بیتردید زیبایی خیرهکنندهاش شــما را محسورمیکند؛مجموعهایکهدرمیراثجهانییونسکو ثبت شده اســت. این مجموعه دریاچهای را در کنار خود دارد که به زیباییهای آن افزوده است. مجموعهای شامل سد عباسآباد، مخزن و دریاچه سد، گلباغ، کاخ، حمام، آسیابآبیودوبرجآجری.

روستایکنگ

روســتایی پلکانی کنگ میتواند یکــی از مقصدهای سفرهاینوروزیباشد؛روستاییتاریخیباقدمتیبیشاز هزارسالکهعالوهبرجاذبههایطبیعیبرایفعالیتهای تفریحیوورزشینیزمناسباست.کنگبهدلیلاستقرار سکونتگاههایآنرویکوهپایهبهعنوانروستایپلکانیو ماسولهایخراسانشناختهمیشود؛خانههاییکهباتوجه به اقلیم، جهت باد و تابش خورشــید و برای صرفهجویی انرژی ساخته شدهاند. یکی دیگر از ویژگیهای روستای کنگ باغهای سرســبز با درختان میوهاش است که در حاشیه رودخانه به چشم میخورند. اگر مسافر این روستا بودید یادتان نرود زرشک، زعفران، نبات و انواع میوههای سردرختیراسوغاتبیاورید.

سرابصحنه

در قسمت شمالی شــهر صحنه است و یکی از مناطق خوش آبوهوا در این شهر محسوب میشود. آبشارهای زیبا، طبیعت چشمنواز و آبوهوای فوقالعاده این منطقه باعثشدهمسافرانوگردشگرانزیادیاینمکانرامقصد سفر خود دهند. دربند صحنه، درهای بسیار زیبا و پوشیده ازانواعدرختانسرسبزاستکهاحتماالتفرجگاهبسیاری از شــاهان دورههای مختلف بوده اســت. سرچشمه آب دربند، چهار چشمه نام دارد که در قسمت شمالی دربند قرار گرفته و در زمانهای نهچندان دور، آبشار کوچکی از آنشکلگرفتهکهامروزهبراثرخشکسالیبهآبشارخشکه معروف است. آبهای چهار چشمه بعد از طی مسیری در حدود005 متر خود را به آبشار اصلی میرسانند.

شیرواندرهسی

در 02کیلومتری جنوبشرقی مشکینشهر میتوانید به یکی از 11زیســتگاه وحشــی منطقه سبالن برسید؛ منطقهای که در همه فصول گردشــگران بیشــماری را به خود میبیند. شــیروان درهســی در این منطقه با بریدگیهای دیوارههای صخرهای و ســنگهایی که به صورت تندیس دیده میشوند منظره چشمنوازی را رقم زده است. اگر ســفری به این منطقه داشته باشید حتما صخرهها و غارهای دیدنی را از دســت ندهید. البته اگر از کنارآبشاریباارتفاع04متریبهسمتپایینبرویدآبگرم معندی شــابیل را خواهید دید. شیروان درهسی قصهای را نیز در سرگذشت خود میبیند؛ قصهای که از دختری میگوید به نام شیروان که چون به دلدارش نمیرسد خود را در دره پرت میکند تا برای همیشه نان آن دره شیروان باقیبماند.آبشارهایدوقولنیزیکیدیگرازمناظرزیبای شیرواندرهسیاستکهدیدنآنخالیازلطفنیست.

معبدداش َک َسن

اینجاچین،ایراناست؛معبدیباقیماندهازدورهایلخانی اگرچه برخی باستانشناسان معتقدند این معبد در اصل در زمان ساسانیان ساخته شده و پرستشگاه پیروان آیین مهرپرستیبودهاست.معبدیکهیکیازشاخصترینآثار معماریصخرهایدرایراناستونقوشبرجستهواژدهابه شکلمتقارنتداعیگرهنرچینیاست-نقوشیحکاکی شدهیادگاریازیکهنرمندچینی-اینمعبددرفاصلهای در حدود پنجکیلومتری از روستای ویر در 51کیلومتری شمالشرقیسلطانیهزنجانواقعشدهاست.

دریاچهاوان

اگر مسافر استان قزوین هستید دیدن دریاچه اوان را از دست ندهید. دریاچهای محسور شده بین چهار روستای اوان، وریــن، زوار دشــت و زرآباد که یکــی از قطبهای گردشگری اســت. جوشش دایمی آب ســبب صافی و زاللی آب دریاچه شده و در چهار فصلسال جذابیتهای مختص خود را دارد؛ دریاچهای کــه امکان چادر زدن در اطراف آن وجود دارد.

طارم؛هندوستانایران

در شمال زنجان شــما طارم را میبینید؛ منطقهای که رودخانه عظیم قــزلآوزن و ریزابههای متعدد باعث سرســبزی آن شــده البته این منطقه کهنسالترین درختان استان را در دل خود جای داده است. اگر مسافر طارم باشــید در کنار جاذبه طبیعی زیبای آن بازدید از قلعه شمیران، قلعه سانسیز، بنای امامزداه حیدر، بنای امامزادگان عوف وهاشم، چهار طاقیهای طارم، آتشکده تشویر،آتشکدهالزینوآتشکدهپیرچمراازدستندهید. هندوستان ایران در کنار جذبههای توریستی منظرهای زیبا را پیش چشم شما قرار میدهد؛ منظرهای همراه با سکوتوآرامش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.