دیدنیهای پایتخت

Shahrvand Newspaper - - تهرانگردی -

فاطمه صفری - شــهروند | تعطیالت نوروزی را معموال برای ســفر انتخاب میکنند. اما بسیاری در خانه میمانند و برخی عزم تهران گردی میکنند. اما مگر تهران جز دود و ساختمانهای غولآسا جایی جذاب برای تفریح دارد؟ در این ایام میتوان به گشت وگذار درپایتختامیدداشت؟بهگمانبرخیپایتختپرازدودجاییبرایدیدننداردوتاناماین شهربهگوشمیخوردیادآورمکانهایتفریحیچون؛دربند،درکه،بامتهران،سعدآبادو از این دست جاهای شناخته شده است. اما جالب است بدانیم که تهران به واسطه پایتخت بودندردورههایمختلفازمعدودمکانهاییاستکهبیشترینجاذبهرابهخوداختصاص دادهکهبرخیازاینمکانهایدیدنیوتفریحیگمشدهایبیشنیستند.دراینشمارهبه معرفیبرخیازمکانهایدیدنیوتفریحیتهرانپرداختیم.

عمارت مسعودیه

اگر در مرکز شــهر قرار دارید بد نیست به عمارت مســعودیه یکی از مکانهای دیدنــی تهران که در میدان بهارستارســتان قرار دارد، سری بزنید. این بنای با شــکوه به دستور مســعود میرزا، ملقب به ظل الســلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در زمینی به وسعت حدود 0004مترمربع بنا شد. نام این عمارت برگرفته از فرزند ناصر الدین شاه مسعود میرزا است که به مســعودیه شــهرت یافت جالب است بدانید نخستین موزه ایران در این بنا پایه گذاری شد و در سال 1318 به موزه ملی منتقل شد.

باغ گیاه شناسی

از جمله بزرگترین باغهای گیاه شناســی جهان اســت کــه در آن طبیعتهای زیبــای جهان که نظیر آن وجود ندارد شــبیه ســازی شــده است. طبیعتهایی چون؛ کوه هیمالیا، پل چینی، دریای خزر ...و جالب است بدانیم در فصل اردیبهشت در این بــاغ گالب گیری نیز انجام میشــود. عالوه بر مقوالتی که گفته شــد این مجموعه نقش بسزایی در زمینه تحقیقات علوم گیاهی و باغبانی، آموزش عمومی و آشــنا ســاختن مردم با اهمیت و تنوع گیاهان و لزوم حفاظت از آنها را برعهده دارد.

بازار تهران

«بازار تهران» ازجملــه مکانهای دیدنی تهران است که هر گردشــگری را به خود جذب میکند. زیرا تنها یک بازار نیســت و بناهای تاریخی نظیر مسجد امام، مسجد جامع ...و را که از مجموعههای مهم تاریخی و هنری شهر تهران محسوب میشوند در خود گنجانده است و تنها کارکرد تجاری ندارد بلکه به علت مکانهای تاریخی و فضای ســنتی و گذرگاههای مســقف این بازار بــا معماری قدیمی ایرانی برای هر کســی زیبا و جذاب است. این بازار بین خیابانهــای مولوی در جنوب، ســیروس در شرق، پانزده خرداد در شمال و خیام در غرب قرار دارد.

موزه آبگینه و سفالینههاي ایران

با وجودتعدد مکانهای دیدنی تهران شاید کمتر نام موزه آبگینه و ســفالینههاي ایران را شــنیده باشــید. بنایی مربوط به دوران قاجار که در مرکز تهران، خیابان ســی تیر واقع شــده است. جالب است بدانیم بیشتر بازدیدکنندگان آن گردشگران خارجی هستند

کاخ سعدآباد

مجموعــهای از کاخهــا که در دربنــد و زمینی به مســاحت 110 هکتار قــرار دارد. البته در این مجموعــه 180 هــزار هکتــار جنــگل، رودخانه جعفرآباد، از وسط محوطه کاخ میگذرد. سعدآباد در ارتفاع 0۵۶1 تا 1800 متری از سطح دریا قرار دارد. این مجموعــه به دوره قاجاریــه برمیگردد و سکونتگاه تابســتانی پادشــاهان نیز بوده است. بد نیســت بدانیم پس از کودتــای 1229 که این بنا به خاندان پهلوی ســپرده شدعمارت و بناهای متعددی بنا شــد که تعداد آن به 18 کاخ میرسد و هر یــک از این کاخها متعلق به یکــی از خاندان پهلوی بوده اســت قدیمیترین کاخ این مجموعه، کاخ (کوشک) احمدشاهی است

کاخ ثابت پاسال

بزرگترین و گرانتریــن خانه تهران که در کوچه ناهید ابتدای بلوار آفریقاســت کاخ ثابت پاســال اســت که مســاحتی بیش از یک هکتار دارد و از معماری بینظیری برخوردار است. چرا که این کاخ زیبا از قصر «لو پتی تریانون» در ورســای فرانسه الگو گرفته شــده. این خانــه در دوران محمد رضا پهلوی ساخته شــد که در آن زمان به قصر سنگی نیز شــهرت داشــت. اولین صاحب این بنای زیبا حبیباهلل ثابت (معروف به ثابت پاسال) سرمایهدار نامور ایرانی در پیش از انقالب بوده است.

خانه صادق هدایت

در مرکز شــهر خیابان ســعدی، باالتر از خیابان منوچهری خانه صادق هدایت قرار دارد. اما قدمت آن به دوره قاجار برمیگردد. در دهه 0۵ دفتر فرح پهلوی اقدام به خرید خانه پدری صادق هدایت کرد و اشیاء شخصیاش را از بازماندگان وی جمعآوریی کردند تا آن را تبدیل به مــوزه برای صادق هدایت کنند. البته پس از انقالب این کار ادامه پیدا نکرد و این مکان در اختیار علوم پزشکی تهران قرار گرفت و پس از مدتی مجددا تغییر کار بری داد و بهعنوان موزه مورد استفاده قرار گرفت.

بازار سنتی تجریش

کســانی که به خرید عالقهمندند بد نیســت به بازار تجریش ســری بزنند، یکــی از قدیمیترین بازارهای تهران که در مجاورت بــا امام زاده صالح قرار دارد. یکی از معدود مکانهایی که کمتر کسی از آن خاطره ندارد و به قول قدیمیها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هم در آنجا پیدا میشود، شاید برای همین است که ساالنه تعداد کثیری از گردشگران را به خود جــذب میکند. البته بــا وجود قدیمی بودن این بازارسنتی در اطراف آن پاساژهای شیک و لوکس امروزی خودنمایی میکنند.

موزه سینما

عالقهمندان به سینما بد نیســت سری به موزه ســینما بزنیدگنجینهای که از سال 1373 توسط شــرکت توســعه فضاهــای فرهنگی وابســته به شهرداری آغاز به کار کرد و این رویا برای بسیاری که سالها انتظار آن را داشــتند به واقعیت مبدل

باغ فردوس

شد در ابتدا ساختمان موزه در خیابان الله زار بود و درست چهارسال بعد در خیابان ولیعصر نرسیده به تجریش واقع شد.

باغ فردوس ازجمله قصرهای دیدنی است که در سال 12۶4 به دستور محمد شاه قاجار در نزدیکی تجریش ساخته شد. اما دســت تقدیر به او فرصت نداد تا در این قصر زیبا ســکنی کنــد. این عمارت در دوطبقه و به ســبک قاجار بنا شــده است. گچ بریهای کــم نظیر دوره قاجاریــه و توخالی بودن آویزهایی که از ســقف پایین آمدن، از جذابترین بخشهای این عمارت زیباســت. این قصر زیبا از ســال 13۵0 به مرکز فرهنگی و هنری تبدیل شد و پس از انقالب در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفت این مــکان زیبا در خیابــان ولیعصر، نرســیده به تجریش قرار دارد.

شهرک سینمایی غزالی

عالقهمندان به عرصه ســینما بد نیست سری به شهرک ســینمایی غزالی بزنند شــهرکی کوچک کــه در آن ســازههای دکورهای قدیمی شــهرک سینمایی فیلمســازی قرار دارد و یادآور فیلمهای خاطرهانگیزی برای ماســت. علی حاتمی کارگردان بنام ایــران بهعنوان ســازنده این مکان شــناخته میشــود. اما بــه لحاظ قدمــت به ســال 13۵8 بازمیگردد. این شهرک خاطرهانگیز در کیلومتر ۵1 جاده مخصوص کرج، بعد از کارخانه سایپا قرار دارد.

زندان هارونالرشید

در 13 کیلومتری شرق تهران بنایی قدیمی واقع شده است که مربوط به قرن 4 هجری قمری است و بهعنوان یکی از آثار تاریخی پس از اسالم در شهر ری قرار دارد. این بنا در ده کیلومتری جاده تهران به خراسان در دامنه کوههای مسگرآباد واقع است. این بنای تاریخی به زمان آلبویــه و به عبارتی به حدود 0011سال قبل برمیگردد.

گورستان ظهیرالدوله

زمانی کــه علی خان ظهیرالدوله ســال 1303 در اثر سکته قلبی درگذشــت او را در جوار باغش که بین تجریش و امامزاده قاســم واقع بود، دفن کردنــد. اما از آنجــا که ظهیرالدولــه در تمامی طبقات اجتماعی جایگاهــی را به خود اختصاص داده بود، بســیاری از هنرمندان، سیاســتمداران و دانشــمندان وصیت کردند کــه در این آرامگاه دفن شوند. اما جالب اســت بدانیم از سال 1340 به بعد دفن اموات در این مکان ممنوع شــد. البته دفن افراد در ســالهای 40 تا 0۵ بــا اجازهنامه خاص و آن هم به صورت محدود انجام میشــد. آخریــن تدفین در ایــن آرامگاه مربوط به ســال 9۵31است. گورســتان ظهیرالدوله با دارا بودن ویژگیهای منحصــر و ممتاز متاســفانه امروزه بهعنوان یــک گورســتان مخروبــه و گمنام در خیابان دربنــد، خیابان ظهیرالدوله اســت. علی ظهیرالدوله در ســال ،1303 ایرج میرزا در سال و1304 درویشخان در ســال 130۵ از نخستین هنرمندانی بودند که در این گورســتان به خاک سپرده شــدند، فروغ فرخزاد نیز از هنرمندان بنام مدفون در این آرامگاه است.

کلیسای گئورگ

کلیسای ســورپ گئورگ یا کلیســای گئورگ مقدس از دیگر مکانهایی است که نظرها را به خود جلب میکند. قدمت این کلیســا مربوط به دوران صفویه اســت. این مکان زیبــا در خیابان وحدت اسالمی فعلی و شــاپور قدیم قرار دارد. این کلیسا در ابتدا به صورت نمازخانه بوده و در ســال 1214 به کلیسا تبدیل شــده و در 12۶1 به صورت فعلی درآمده است. نام این کلیســا برگرفته از نام سردار ارمنی که در 303 میــالدی در راه مبــارزه برای ترویج مسیحیت کشته شد، است.

آرامگاه سر قبر آقا یا بقعه سرقبر آقا

در دوره قاجاریــه حاج میــرزا ابوالقاســم امام جمعه تهران بود. در آن دوران ناصرالدین شــاه بر مســند قدرت تکیه زده بود. اگرچه در آن زمان در قبرســتان کوچکی به خاک سپرده شد. اما به مرور زمان و بواســطه اعتقاد عوام به مقام و مرتبت این شــخصیت، قبرســتان بزرگی در مجــاورت این آرامگاه شــکل گرفت که به همین نــام و با عنوان قبرستان سر قبر آقا معروف شد. شاید برای همین بود که به دستور ناصرالدین شــاه بر مزارش گنبد باشکوهی ساخته شــد. این مکان، در تهران، ضلع جنوبی چهارراه مولــوی، انتهای خیابان شــهید مصطفی خمینی (سیروس ســابق) در میان باغی تقریبا بــزرگ و قدیمی واقع شدهاســت. البته در دوره پهلوی با توجه به روند شهرســازی و توسعه شهر تهران بسیاری از بخشهای اطراف گورستان تخریــب و در زمینهــای آن، بــاغ عمومی برای تفریح اهالی ســاخته شــد. با قرار گرفتن بقعه سر قبر آقا نیز در میان این بــاغ مجموعه باغ و بقعه را «باغ فردوس» نامیدند. دو خیابان به نام مولوی در شمال و صاحب جمع در شرق آن احداث شد.

میدان حسنآباد

میــدان حســنآباد را یکــی از قدیمیتریــن میدانهــای تهــران میداننــد و از معمــاری منحصربهفردی برخوردار اســت شاید برای همین است که این مکان را یکی از جاذبههای گردشگری تهــران میدانند. زیرا یکــی از زیباییهای تاریخی شــهر هم به شــمار میرود. البته در حوالی میدان حسنآباد مکانهای دیدنی چون؛ موزه مقدم، موزه پســت و مخابرات در باغ ملی و موزه آبگینه وجود دارد که دیدنشــان خالی از لطف نیست. همچنین میدان حســنآباد در گذشــته میدان هشت گنبد نام داشــت. البته جالب اســت بدانیم سالها پیش از آنکه آجر روی آجر گذاشــته شود و بناهای دور این میدان ساخته شــود، در این منطقه باغ بزرگی وجود داشت. این باغ بخشی از امالک میرزا یوسف آشتیانی پسر میرزا، حســن نام داشت و مدتی بعد امالک پدر به نام او یعنی حسنآباد نام گرفت.

کاخ گلستان

شــاهکاری که از دوران قاجار به یــاد گار مانده اســت. در این شاهکار سعی بر آن شــده تا با الهام گرفتن از هنر ایرانــی و غربی اثری بینظیر را خلق کنند. این مجموعه شامل چندین مجموعه چون؛ شمسالعماره، تاالر ســالم، تاالر آینه، ایوان تخت مرمر، تخت مرمر، حوضخانــه، کاخ ابیض، خلوت کریمخانی، عمارت بادگیر، تاالر عاج، تاالر الماس، تاالر برلیان و حوضخانه عمارت بادگیر اســت. این مجموعــه دیدنی واقــع در خیابــان پانزدهخرداد اســت. البته نباید از یاد برد که در اطراف مجموعه قطارهــای تفریحی و درشــکههایی در نظر گرفته شــده اســت که در تهران قدیم، از میــدان امام

خمینی تا میدان ارگ میچرخد. میدان ارگ

میدان ارگ یادگار دوران زندیه است که در زمان فتحعلی شــاه «ارگ» نام گرفت، سپس به میدان شــاه، میدان توپخانه (قدیم) و باغ گلشــن تغییر نــام یافت و امــروزه بخش کوچکــی از آن میدان ارگ گســترده به نام میدان پانزده خرداد شناخته میشود. بســیاری میگویند نخستین و کهنترین میدان پایتخت بوده است.

قلعه دژ خندان

یکــی از معروفترین آثار تاریخی شــهر دماوند در استان تهران در روســتای گل خندان در باالی تپهای عظیم و مشــرف به محل تالقی دو رودخانه بومهن و رودهن واقع است. اســلوب این بنا یادآور بناهای دوره ساســانی بوده و حصــار بزرگ آن از قلوه سنگهای درشت، قلعه را به صورت مستطیل شــکل احاطه کرده اســت. در چهارگوشه حصار، چهار برج توپر، برای استحکام و دفاع بهتر ساخته شده اســت. داخل قلعه اتاقها و تاالرهای متعدد و آبانبارهایی وجود دارد.

برج میالد

برج میالد یکی از بلندترین برجهای مخابرانی دنیا است و معموال گردشــگران را برای حداقل یکبار دیدن ترغیب میکند. هوای پاک و بهاری نوروز برای دیدن شــهر تهران از سکوی دید باز تجربه بینظیری اســت که نباید آن را از دست داد. گنبد شیشهای در طبقه آخر برج، رستوران برج بر فراز شــهر و بزرگترین رســتوران گردان جهــان در داخل بــرج میالد به همراه باشــگاه پینتبال، دلفیناریوم، سینما و جشن نوروزگان در مجموعه برج میــالد از دیگر دیدنیهای این مجموعه است.

مدرسه دار الفنون

اگر سری به خیابان ناصر خسرو بزنید ساختمانی را بــه نام دار الفنــون میبیند که از امیــر کبیر به یادگار مانده اســت. این مدرســه به دستور میرزا تقی خان امیرکبیر در زمان ناصرالدینشــاه قاجار برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأسیس شــد. دارالفنون را میتوان نخســتین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران دانســت. در نوشتههای ایرانی، تا دیر زمانی همه دانشگاههای خارجی را دارالفنون میخواندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.