پیشنهادهای سینمایی برای نوروز

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

بهوقتشام

جدیدترین و به عبارت بهتر نوزدهمین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمیکیا. فیلم، قصه دو خلبان ایرانی را روایت میکند که قصددارندمردمراازمحاصرهداعشخارج کننداماباسقوطهواپیماآنهابهسرنوشتی عجیب دچار میشوند. هادی حجازیفر و بابک حمیدیان در کنار بازیگران سوری و لبنانی در این فیلم ایفای نقش کردهاند. به وقت شام در سیوششمین دوره جشنواره فیلم فجر در ۸ بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین شــد و توانست ۳سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی،بهترینموسیقیوبهترینصداگذاریرادریافتکند.

التاری

سومین فیلم محمدحسن مهدویان بعد از دو فیلم تحسین شده ایستاده در غبار و ماجرای نیمروز که در جشنواره ســروصدای فراوانی داشت. مهدویان در گرفتن پروانه ســاخت این فیلم با مشکالت زیادی همراه شد اما سرانجام توانست پروانه ساخت بگیرد و فیلم را بسازد. التاری به موضوع قاچاق دختران ایرانی بهکشورهایحاشیهخلیجفارسمیپردازد.هادیحجازیفر، جواد عزتی، ساعد سهیلی، زیبا کرمعلی، حمید فرخنژاد، نادر سلیمانیومهدیزمینپردازبازیگراناصلیفیلمهستند. لونهزنبور

فیلــم ســینمایی لونــه زنبــور بــه کارگردانی بــرزو نیکنــژاد و تهیهکنندگی ســعید خانی با بازی محســن کیایی، پژمان جمشیدی و بهاره کیانافشــار ســاخته شده است.

این فیلم که در جشنواره فیلم فجر به نمایش درنیامد و مستقیم بعد از ســاخت روانه اکران شد؛ داستان دو سارق خردهپاســت که با تحویل گرفتن جعبهای وارد ماجرایی بزرگ میشوند.

مصادره

فیلم ســینمایی مصادره نخستین فیلم مهران احمدی در مقام کارگردان است. داستان مصادره از دهه ۰۵ آغاز میشود و داستان یک ساواکی با بازی رضا عطاران است که درگیر ماجراهایی میشود. فیلم اشارههایی به وضع امروز دارد و بابک حمیدیان با بازی در نقش فردی به نــام خاوندی حرفهای زیادی برای گفتن دارد. رضــا عطاران، بابک حمیدیان، هومن ســیدی، میرطاهر مظلومی، هادی کاظمی و مــزدک میرعابدینی از بازیگراناصلیفیلمهستند.

فراری

فیلم سینمایی فراری به کارگردانی علیرضاداودنژادبابازیمحسنتنابنده، ترالن پروانه و ســیامک صفری درباره دختری است که از شهرستان به تهران میآید و تالش میکند بــا خودروی فراری هشــت میلیــاردی، عکس یادگاری بگیــرد و درگیر ماجراهایی میشــود. این فیلم که در جشنواره دوسال پیش چشــمها را به خود خیره کرد در تمام این دوسال پشت خط اکران مانده بود و تازه توانسته رنگ پرده را ببیند و وارد رقابت با فیلمهایاکراننوروزیشود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.