پیشنهادهای کنسرتهای موسیقی برای نوروز

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

محسنیگانه

خواننده پرطرفدار موســیقی پاپ؛ کنســرتهای نوروزیاش را از تهران آغاز کرده؛ و امروز و فردا برای سومین و چهارمین روز پشــت سر هم در برج میالد روی صحنه خواهد رفت. یگانه کنسرتهای شهرســتانش را از روز دوم فروردین با کنسرت رامسرآغازکرده؛وروزهفتمفروردینماهنیزدرقالبجشنواره نوروزی انزلی در این شهر کنسرتی برگزار خواهد کرد. بعد از آن نیز در روز دهــم فروردین ماه در جزیره کیش روی صحنه خواهدرفت...

بهنامبانی

از پرهوادارتریــن خوانندههای این روزها؛ که کنسرتهای نوروزیاش را از ســالن میــالد نمایشــگاه بینالمللی آغاز خواهد کرد که فردا برگزار میشود. بهنام بانی بعد از آن روز ســوم فروردین در رامســر؛ روز ششــم فروردینماه نیز در شــهر بندرانزلی روی صحنه میرود. روز نهم فروردینماه در قشــم و روزهای یازدهم و ســیزدهم فروردینماه نیز بهنام بانی کنسرتهایی در کیش برگزار خواهد کرد... احسانخواجهامیری

هواخواهان احسان خواجهامیری خواننده محبوبشان را روز پنجم فروردینماه در رشت خواهند دید. این خواننــده البته امــروز نیز در جزیره کیــش روی صحنه میرود تا فستیوال نوروزی جزیره کیش را افتتاح کرده باشد.

این خواننده هفتم فروردین نیز در کیش کنســرتی دیگــر خواهد داشــت. نهــم فروردینماه نیز ســالن تلهکابین رامسر میزبان این خواننده پرطرفدار خواهد بود...

حامد همایون

ایــن خواننــده محبوب که ســال گذشــته رکورددار تعداد کنســرت بود؛ امسال نخســتین کنسرتش را چهارشــنبه اول فروردیــن در تاالر شــهر جزیــره کیش اجــرا خواهد کرد. روزهای شــنبه چهــارم و جمعــه دهــم فروردین نیز ســالن تلهکابین رامســر میزبــان این خواننــده خواهد بود. تا امسال نیز مثل چند سال اخیر آغازی پرکار برایش رقم خورده باشد.

سیروانخسروی

نخســتین کنســرت ســیروان خســروی در ســال جدید نیز روز یکشــنبه ۵ فروردیــن در ســالن تلهکابیــن رامســر برگــزار خواهد شد. این خواننــده که در ماههــای اخیر با خوانــدن تیتراژ چند مجموعه نامش ســر زبانها بود، در روز چهارشنبه هشتم فروردینماه نیز در سالن همایشهای منطقه آزاد انزلی روی صحنــه خواهد رفت تا آغازی پــرکار رقم زده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.