منوی سریالهای محبوب خارجی

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

)Sherlock(کولرش

برای کســانی که از تعقیبکنندگان ســریالهای جنایی و رازآلود هستند، تماشای سریال شــرلوک تجربه جالبی است که نباید از دستش داد. خیلیها با وجود آنکه معتقدند در فضاهای جنایی فیلمهای خوبی برای دیدن وجود دارند اما انتخاب نخستشان را خیلی وقت است که انجام دادهاند: شرلوک! این سریال چند سالی میشود که در بخش بریتانیایی bbc پخش شده و توجه بسیاری از مخاطبان و منتقدان را هم به سمت خودش جلب کرده است. شرلوک اقتباسی است مدرن از داستان کارآگاه منحصربهفردی یعنیشرلوکهلمز.«کامبریجبندیکیت»و«مارتینفریمن»در اینفیلمبازیکمنقصوخاطرهانگیزیرقمزدهاند.

بازی تاج و تخــت ‪Game Of(‬ )Thrones

نمیشــود لیستی از ســریالهایی کــه باید دیــد جلوی رویمان باشــد اما نامــی از بــازی تاج و تخــت برده نشود. فضای اســاطیری این سریال با شــخصیتپردازیهای دقیق و دیالوگنویسیهای جالب، بیننده را وامیدارد تا فصول مختلــف آن را در کمترین زمان ممکنببینید.

اینسریالبراساسرمانچندجلدی«نغمههایآتشویخ» ساخته شــده و تا امروز 6 فصل آن به پایان رسیده است. بروز اتفاقات گاهوبیگاه که مخاطب را شوکه میکند ازجمله نکات مهماینسریالاست. )HouseofCards(یلاشوپهناخ

شــبکه آنالیــن نتفلکــس چند روزی اســت پخش فصــل چهارم سریال «خانه پوشالی» را آغاز کرده اســت. «خانــه پوشــالی» روایتگر جاهطلبیهــای سیاســتمداری به نام «فرانک اندروود» است. او حاضر است برای به کنترل درآوردن رابط هر کاری بکند. عالقهمندان به این ســریال که تا حاال دنبالکنندهاش بودند میتوانند خوشــحالتر باشند وقتی متوجه شوند قرارداد فصل پنجم این سریال هم مدتی است که بسته شــده و بنابراین میان به نمایش درآمدن فصل چهار و پنج فاصله چندان طول و درازی به وجود نمیآید.

)TheYoungPope(ناوجپاپ

داســتان ســریال ۰1 قســمتی پاپ جــوان کــه پائولو ســورنتینو کارگردانیاش را به عهده دارد درباره زندگی پاپ پیوس سیزدهم است که جودالو ایفای نقــش آن را به عهده دارد.

پاپ پیوس آنطور که در معرفی این ســریال آمده یکی از محافظهکارترین رهبران کلیســای کاتولیک است که وقتی وارد زندگیاش میشــوید درمییابید درونی کامال متعارض با آنچه نشان میدهد دارد. این سریال در ایتالیا جلوی دوربین رفته و تولید مشترک شبکههای اچبیاو و اسکای است.

)TABOO(وبات

حتما شــما هــم در دوروبریهایتان افــرادی را دیدهاید که برای خواندن یک کتاب یا دیدن یک فیلــم به دنبال نامها میگردند. آنها همین که بفهمند فردی مثل تام هــاردی در یک ســریال بازی میکند ســراغ آن مجموعه میروند و تمام قسمتهایی که در اختیارشانهسترامیبینند،چوندوستدارندستارههایسینما در ســریالها هم بازی کنند. هاردی بعد از نقشآفرینی خوبش در فیلم بازگشته حاال بناست در نقش جیمز قرار بگیرد و مسیر چالشبرانگیز بین یک فرد وحشی تا یک جنتلمن لندنی را طی کند! از 21 دیماه ۵۹ که پخش این سریال آغاز شده، طرفداران تامسرازپانمیشناسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.