منوی کودکانه

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

گروفالو

این نمایــش کودکانه کــه از ۵ تا ۰1 فروردینماه در پردیس تئاتر شــهرزاد اجرامیشود؛بامتنیازبهرامجاللیپور براساس داستانی از جولیادونالدسون و کارگردانیآرششریفزادهداستانپدر ومادربچهموشیراروایتمیکندکهاورابرایپیداکردنگردو به جنگل میفرستند. در راه روح پدربزرگ به کمک بچه موش میآیدواوباکمکتخیلخودبرحیواناتجنگلپیروزمیشود اما در ادامه راه اتفاق بســیار عجیبی میافتد. در گروفالو بهاره میرزاپور،احمدخیرآبادی،سامانفرشیدنیا،آرششریفزادهو نگار تقــوی راد بازی کردهاند. این نمایش برنــده ۸1جایزه از جشــنوارههای بینالمللــی تئاتــر کودک شــده اســت...

غولبزرگمهربان

این نمایش که تا آخر فروردین ماه در فرهنگستان هنر - سالن آسمان اجرا خواهد شد؛ براســاس متنی از دیوید وود با بازی حسین محب اهری، مریم کاظمی،حمیدگلی،علیفروتن،هومن رهنمون،جواداعرابی،میتراکریمخانی،پریسافالحزاده،نازنین صفاو...روایتداستاندخترییتیمبهنامسوفیاستکهربوده و به سرزمین غولها برده میشود. او در آنجا با یک غول بزرگ دوست میشود که بر خالف دیگران مهربان است و قصد آزار آدمیان را ندارد. درباره این نمایش باید گفت که چند ماه پیش فیلمیبهکارگردانیاستیوناسپیلبرگبراساساینداستانو باهمینناماکرانشد... خروسزریپیرهنپری

نمایشی تماشایی براساس شعری از احمــد شــاملوی بــزرگ؛ که با کارگردانی سینا نورائی و بازیگرانی چون آنا نمکچیان، معصومه بیاتی، ابوالفضــل صفری، ســینا نورائی و مهدی سرابی روی صحنه آمده است. این نمایش از سوم تا دهم فروردینماه؛ در روزهای ۳ - ۴ - ۹ - ۰1 فروردین در عمارت ارغنون- سالن 1 اجرا خواهد شد.

خــروس زری پیرهن پــری از شــعرهای فولکلوریک کودکانه احمد شــاملو اســت که عالقهمنــدیاش را به ایــن حیطه در آثــاری چون کتــاب کوچه نشــان داده است.

گربهرادیدند

کتابی کودکانه بــه قلم برندان ونزل نویســنده و تصویرگــر نیویورکی که کارهایــش در کتابهای کــودکان، انیمیشــنها و مجالت دیده میشود و زمینه کارش بیشــتر آثــاری درباره محیطزیست است. ناشر این کتاب انتشــارات پرتقال است. کتاب گربه را دیدند داســتان گربهای است که برای خودش میگردد، با ســبیلها، گوشها و پنجههایــش. در این میان موجودات مختلف هرکدام از دریچه چشــم خودشــان او را میبینند. در آخر گربه نیز خــود را در انعکاس آب میبیند و چیزیکهمیبیندمتفاوتازدیگرانومنحصربهخوداوست.

فیلشاه

هادی محمدیان و حامد جعفری کارگردان و تهیهکننده این فیلم بعد از ساخت فیلم شــاهزاده روم که با استقبال همراه شد، فیلم سینمایی فیلشاه را ســاختند که در جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش درآمد. داستان فیلشاه در جنگلی در آفریقا رقم میخورد. رئیس گله فیلها صاحب فرزندی میشــود که همه انتظار دارند جانشین رئیس گله باشد، اما برخالف تصور همه شاهفیل بســیار دست و پا چلفتی است و هیکل گندهاش همیشه سبب تخریب و خرابکاری میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.