5 رمضان در اصفهان

Shargh - - صفحه اول - مصطفي ایزدي

اصفهان در جريان انقاب اســامي و جنگ تحميلي، از پيشــتازان مبارزه و جهاد به حســاب ميآمد. اصفهانيهايي که از 50سالگي گذشــتهاند، به ياد ميآورند که فضاي سياســي اين شــهر پرآوازه، پيش از ســال 57 نيز مانند آتش زير خاکســتر، آماده يك اتفاق بود تا جانانه وارد ميدان مبارزه با طاغوت و طاغوتيان شــود. ســال 56 پيش از آنکه به ماه دي و خيزش قم در 19 دي برســد، فضايي آماده براي رويدادهاي بعدي بود. در بسياري از مساجد و سالنهاي مناسب نمايشگاه کتاب برگزار و جلساتي تشــکيل ميشــد که بعضا از روحيه انقابي بهرهمند بود. در تابســتان 56، در مسجد حکيم اصفهان که جزء بزرگترين مساجد شهر است، جمعيت انبوهي گرد ميآمدند تا به سخنان آتشين حسن روحاني )رئيسجمهور فعلي( گوش دهند و از مسائل روز آگاه شــوند؛ چراکه در حاشيه مراســمي با حضور نزديك به 10 هزار نفر از مقلدان و مريــدان آيتاللهالعظمي خميني، شــبنامهها و اعاميههاي عموما ممنوعه پخش ميشــد و به دست حضار ميرسيد. درگذشت مشــکوك آيتالله مصطفي خميني و حوادث بعدي آن، اصفهان را نيز به تحرك واداشــت. تظاهرات دهم فروردين 57 که به مناســبت چهلم حادثه خونبار تبريز )29 بهمن 56( صورت گرفت، زمينه را براي اعتراضات مرداد 57 فراهم کرد.از آغاز ســال 57 به بعد، بســياري از شخصيتهاي حوزوي و دانشــگاهي و در رأس آنها، مرحوم آيتالله سيدجالالدين طاهري، از هر فرصتي براي افشــاي جنايات حکومت و آمادهکردن مردم بهويژه جوانان در راستاي مبارزه با مفاسد دربار پهلوي استفاده ميکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.