5 رمضان در اصفهان

Shargh - - اقتصاد -

در پي این ســخنرانيها و افشــاگريها و بهخصوص اخبــاري کــه از رویدادهــاي قم و تهران ميرســید، گاه بــه گاه تظاهــرات مختصــري در خیابانهــا و کوچهپسکوچههاي شهر اصفهان و بعضا شهرهاي پیراموني مانند نجفآباد شــکل ميگرفت. این وضع، مأموران رژیم را وادار کرد که دســت به مقابله بزنند. بنابراین با دستگیري تعدادي از چهرههاي سرشناس، ازجملــه آیــتالله طاهــري، آتشها به مــرور از زیر خاکســتر بیرون میزد و آثار خود را عیان میکرد، در نیمه مرداد 57 اقشــار گوناگون مــردم مانند بازاریان، دانشــجویان، طلاب، دانشآمــوزان و... در یک اقدام شجاعانه، دســت به تحصن در بیت مرحوم آیتالله سیدحســین خادمی از عالمان درجــه اول اصفهان زدند تا ضمن اعلام انزجار از اقدامات مردمســتیزانه رژیم پهلوی، از مقامات سیاسی – امنیتی بخواهند که دستگیرشدگان را از زندان آزاد کنند. تحصن مردم که روزبهروز دامنهدارتر میشــد و انقلابیون از شهرهای اطراف همانند نجفآباد، همایونشهر، لنجان و...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.