جنگ لفظی رئیسجمهور اکوادور با بنیانگذار ويکیلیکس

Shargh - - جهان -

رئیسجمهــور اکــوادور در اظهاراتی جولیان آســانژ، بنیانگذار وبسایت افشــاگر ویکیلیکس را یــک هکر خوانــد. به گــزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، لنیــن مورنــو، رئیسجمهور اکوادور گفت: اگرچه آســانژ را یک هکــر میدانم، اما دولــت اکوادور بــه این تبعه استرالیایی اجازه خواهد داد تا همچنان در سفارت اکــوادور در لنــدن باقی بماند. آســانژ در واکنش بــه این اظهارات مورنو در توییتر نوشــت: من یک روزنامهنگار و سردبیر هستم و حتی آمریکا نیز مرا یک هکر خطاب نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.