داستانهای ضد جنگ

Shargh - - ادبيات -

«کبوترهای ایلیا» هجده داســتان از نویســندگان آلمانیزبان است که با ترجمه کتایون ســلطانی در نشر افق منتشر شده اســت. «کبوترهای ایلیا»، نوشــته هانس بِندِر، «شکار»، نوشته گوردون پازِوانگ، «نان»، «تا چشم کار میکرد برف بود و برف» و Billbrook نوشــته ولفگانگ بورشــرت، «هنگام فرار»، «ســفری به ســوی بابوشکا» و «بازگشــت»، نوشــته وُلف دیتریش شــنوره، «لوئیــزه»، نوشــته کلاوس کوردون، «بازگشــت مرگبار»، نوشته هربرت تســاند، «ما هم بــهزودی در آن دیــار خواهیم بود»، نوشــته پاول شــالوک، «طنــاب»، نوشــته هانس لیپینســکی گوتِــرزدورف، «بــادِ ماه مارس»، «ســرباز فراری» و «سرزمین بیگانه»، نوشته ماری لوئیزه کاشنیتس، «حمله» و «آنای رنگپریده»، نوشــته هاینریش بُــل و «اســکی روی یخ»، نوشــته پاول آلــوِردِز داســتانهایی هســتند که در ایــن مجموعــه گرد آمدهاند. داســتانها بــا معرفیهایی کوتــاه از نویسندگانشــان همــراه هســتند و با خواندن ایــن معرفیها در مییابیم که بیشتر نویسندگانی که داستانهایشان برای ترجمه و انتشار در این مجموعه انتخاب شــده است، نویسندگانی هســتند که تجربه جنگ را بیواســطه از سر گذراندهاند و تاثیر این تجربه را در داستانهایشــان هم میتــوان پیدا کرد. مثــل هانس بِندِر که کتاب با داســتانی از او آغاز شــده و عنوان مجموعه، «کبوترهای ایلیا»، نیز برگرفته از همین داستان است. یا ولفگانگ بورشرت و هاینریش بُل که از آنهــا بیش از یک داســتان در این مجموعه آمــده اســت. چنانکه در توضیح پشــت جلد کتــاب هم آمده اســت، مجموعه «کبوترهــای ایلیا» شامل داستانهایی است که در آنها به تاثیر جنگ در زندگی و سرنوشــت مــردم کشــورهای درگیــر در جنگ جهانی دوم و خشــونت آلمان نازی پرداخته شده اســت. آنچه در ادامه میخوانید سطرهایی است از داستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.