عاملان قتل رئیس هیئت هندبال خمین دستگیر شدند

Shargh - - حوادث -

شــرق:

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی گفت: دو عامل قتل رئیس هیئت هندبال شهرستان خمین که در تیراندازی شامگاه 27 اردیبهشــتماه به قتل رســیده بود، دستگیر شــدند. ســرهنگ محمود خلجی افــزود: مقتول فردی 33ســاله به نام «کریم رضایی» و رئیس هیئت هندبال شهرســتان خمین بود که در جریان تیراندازی 27 اردیبهشــتماه در خمین، مصدوم شــد و پس از انتقال به مرکز درمانی به علت شــدت جراحت جان ســپرد. وی اظهار کــرد: تیمهای انتظامــی با اعلام گزارش به پلیس110 بلافاصله برای بررســی موضوع وارد عمل شــدند و در عملیاتهــای جداگانه دو نفر مظنون را در استان البرز دستگیر کردند و این متهمان برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی خمین تحویل داده شــدند. ســرهنگ خلجی توضیح داد: در روند بازجویی، متهمان به قتل اعتراف کردند و از آنان آلات قتل شــامل کلت کمری و تیغ قمه کشفوضبط شد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی گفت: تحقیقات درباره انگیزه قتل و اطلاعات بیشــتر در این زمینه ادامــه دارد. وی توضیح داد: هر دو نفر برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.