حافظههای پرشده

Shargh - - صفحه اول - علی ظفرزاده نماینده مجلس ششم

چندی پیش پیامكی به دوســتی کــه چند دوره نماینده مجلس بوده، دادم و چون پاســخی دریافت نكــردم، علتش را حضوری جویا شــدم. گفت چون حافظه گوشــیام پر شــده، پیام جدیدی را دریافت نمیکند. گفتم پیامهای قدیمی را خالی کن تا حافظه گوشیات آزاد شــود؛ اما در کمال ناباوری گفت بلد نیســتم. گفتم به نوهات بده در کمتــر از چند دقیقه پیامهــای قدیمی را پاک میکنــد و آنتیویروس هم روی گوشیات نصب کن. بسیاری از ما نسل اولیهای انقــاب دچــار همین آفــت پرشــدگی حافظهمان شــدهایم. ذهنمان پر اســت از همان باورها، ایدهها و راهحلهای دمدســتی و راهحلهای منسوخشــده را برای مســائل مســتحدثه به کار میبریم و از اهرم هندل برای خودروهای دیجیتالی و هوشمند استفاده میکنیم. بیشــتر افراد نســل ما با واقعیات آنچه در جهان اتفاق افتاده، آشنا نیستند که در فرایند تحولات برقآسای جهان آنچه مشاهده و لمس میشود، در مقابل جهان مجازی مشــتی از خروار اســت. در این روند پرشتاب تكنولوژی اعم از نرمافزار و سختافزار هم گجت Gadget() باید قابلیت نصب نرمافزارهای جدید را داشته باشــد، هم نرمافزار باید منظم بهروز شــود؛ وگرنــه با هنگ و پرشــدگی حافظــه مواجه میشود. وقایعی که این روزها در کشور رخ میدهد، هیچکدام خلقالساعه و بدیع و الزاما ساخت دشمن نیســت و حتما منشــأ خارجی ندارد. چرا وقایع قبل از وقوع پیشبینی و پیشــگیری نمیشــوند؟ پس از وقوع حــوادث، مدیران دنبال راهحلهــای زودبازده میگردنــد و دیــواری کوتاهتــر از نیــروی انتظامی نیســت که جور مدیران بالانشین را بكشند و در کف خیابان با مردم تجمعکننده مواجه شوند. مگر قصه پردامنه مؤسســات مالی و اعتباری را نمیتوان رصد و پیشــگیری بهموقع و قبل از واقعه کرد که به اینجا کشید و حدود دو سال است که سپردهگذاران در کف خیابان به دادخواهی نشســتهاند و با بهدارکشــیدن آدمــک رئیس بانــک مرکــزی میخواهنــد توجه مسئولان را به خود جلب کنند. حوادث دی 96 نیز در زمینه همان تحصنها، راهپیماییها و... شكل گرفت و آن بحران را به بار آورد و هنوز هم آتش زیر خاکستر اســت که اگر چارهجویی نشــود، تكرار خواهد شد. مؤسســات مالی و اعتباری از ابتدا با مجوز دولتها و با عنوان تعاونی اعتبــار مثل قارچ روییدند و چنان در بازار آشفته بیسامان و بیحسابوکتاب و نظارت تنومند شــدند که حتی برای مدیــران بانک مرکزی تعیینتكلیف میکردند. نگارنده خود در 21 فروردین 1381 در مجلــس از وزیــر اقتصــاد و دارایی درباره تعاونیهای اعتبار ســؤال کردم و نیز هشدار دادم که این تعاونیها در نهایت محل خلق پول، پولشویی و آشفتگی بازار پول و سرمایه خواهند شد و باید دولت و بانــک مرکزی جلوی فعالیتشــان را بگیرد. آقای مظاهری، وزیر وقت اقتصاد و دارایی، با تأیید نظر من، قول دادند پیشگیری کنند؛ اما نهتنها پیشگیری نشد؛ بلكه با آلودهکردن افرادی در مؤسســات و نهادهای نظارتی حدود 25 تا 30 درصد نقدینگی کشور را این قبیل مؤسسات جذب کردند و فساد عظیمی به وجود آوردند که آثار مخرب عملكرد این مؤسســات به این زودیها مرتفع نمیشود. تجمع، تحصن و اعتصاب رانندگان را نمیتوان پردهپوشــی و کتمان کرد؛ چون حیات روزمره مردم و گــردش و چرخش واحدهای تولیدی، صنفی و بازار بــه حرکت چرخ کامیونها و کشندهها وابسته است. آیا مسئولان مربوطه مشكات این قشــر زحمتكــش و کمادعا را نمیدانســتند تا بهموقع و تدریجی خواســته بهحقشــان را برطرف کننــد؟! به راننــدگان نمیشــود انگ سیاســی زد. مســئولان مربوطــه یــا مشــكات را نمیدانند که وامصیبتا! یا اگر میدانند آیا باید بنشینند تا کامیونها جادهها را ببندند و در سراسر ایران اعتصاب راه بیفتد و چرخهای اقتصادی فلج شود، آنگاه وزیر و وکیل، از ابزار انتظامی اســتفاده کنند، برای حل مشكل. هنوز مشكل آن دسته از سپردهگذاران، رانندگان، معلمان و کارگران حل نشــده، صنف مرغــداران این مولدان قوت مردم که نتوانستند دادشان را به گوش مسئولی برسانند یا کسی به دادشان نرسید، راهی کف خیابان شــدهاند که دان و خوراک دام و طیور را ارز و دلاری بــالای چهار، پنج هزار تومان باید تهیه کنند و قیمت مــرغ به همان روال قبل و تحت قیمتگذاری دولت باشــد. مرغداران و دامداران سالهاســت به همین وضعیت گرفتارنــد؛ عدهای ورشكســته، مقروض و فراری و عدهای در حال نابودیاند. اصناف دیگری نیز به همین منوال در راه هستند. مجموعه دولت و وزرا اکثرا دلســوز و فداکارند؛ اما گویا حافظهشان پر شده و رسیورشان قابلیت دریافت امواج جدید اجتماعی و جهــان تحولیافته و درک عالــم مجازی جوانان و جامعه را نــدارد، اکثر دولتمردان وقت بهروزشــدن نداشــتهاند و گجتشــان نیز قابلیت آپدیتشــدن نــدارد. وزیران ارشــد اکثرا ارزشــی و انقابیاند؛ اما با مســئولیتهای مادامالعمری و مشــغله فراوان، فرصتی برای بازاندیشی و بازسازی روشها و رویهها و درک تفوق فضای جریانهای جاری جهانی و ملی را ندارند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.